obsah

Okresní soud v České Lípě

Okresní soud v České Lípě

Spr    2247/2016

R O Z V R H   P R Á C E

pro rok 2017

 

Předseda soudu: Mgr. Milan Vencl

Místopředsedové soudu:

JUDr. Alena Procházková- úsek trestní

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová – úsek občanskoprávní

 

Doba určená pro styk s veřejností:

Úřední doba infocentra Okresního soudu v České Lípě:

pondělí

8,00 hod. – 11,00 hod

přestávka na oběd

12,00 hod. – 16,30 hod.

úterý

8,00 hod. – 11,00 hod

přestávka na oběd

12,00 hod. – 15,00 hod.

středa

8,00 hod. – 11,00 hod.

přestávka na oběd

12,00 hod. – 15,00 hod.

čtvrtek

8,00 hod. – 11,00 hod.

přestávka na oběd

12,00 hod. – 15,00 hod.

Pátek

8,00 hod. – 11,00 hod.

přestávka na oběd

12,00 hod. – 14,00 hod.

 

 

Způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení: :

 

Přidělování věcí do jednotlivých senátů nastavené dle rozvrhu práce se provádí automaticky dle algoritmu programu ISAS - způsob přidělování agendy obecný (= kolovací s automatickým dorovnáváním) chronologicky podle pořadí nápadu věcí v každé specializaci jednotlivě, s ohledem na výši nápadu v procentech, postupně počínaje senátem s nejnižším číslem, pokud není dále uvedeno jinak.

Pro určení specializace je rozhodující stav v době nápadu věci, k pozdějším změnám se nepřihlíží.

Věc zdejším soudem postoupená a po rozhodnutí o nesprávném postoupení vrácená, bude opětovně zapsána do senátu, ve kterém o postoupení bylo rozhodnuto, totéž platí i pro zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání vyšším soudem, či pro věci jinak obživlé. V případě, že existuje překážka, aby takovou věc vyřídil původní soudce, vyřídí ji soudce zastupující dle rozvrhu práce, taková věc bude zohledněna v nápadu.

V kanceláři správy soudu je uložen přehled dosažitelnosti soudců a zaměstnanců v mimopracovní době a to včetně přehledu dosažitelnosti soudců určených pro zjednodušené řízení ve smyslu § 314b odst. 2 tr. ř. .


 

 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

Trestní oddělení

Předseda senátu

Zástupce

02 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské způsob přidělování obecný v rozsahu 25% (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu). Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby uvedené v hlavě X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328), trestné činy úředních osob a úplatkářství uvedené v hlavě X. trestního zákoníku, díl 2. a 3. (§ 329 - § 334) a trestné činy vojenské uvedené v hlavě XII. trestního zákoníku (§ 375 - § 399). Agenda podmíněného propuštění a agenda Nt z výkonu trestu odnětí svobody a agenda rehabilitační. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Vencl dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu podmíněného propuštění a Nt z výkonu trestu odnětí svobody a porozsudkovou agendu ze senátu 42 T.

Mgr. Milan Vencl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

JUDr Procházková, JUDr. Mgr. Kříž, Mgr. Homolková,

Mgr. Ing.  Sotolářová., JUDr.  Navrátilová,

Mgr. Bohatá Koldovská, JUDr. Fedorková

03 (trestní)

 vyřizuje trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Nt v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly podle zákona č. 416/2004 Sb.

JUDr. Mgr. Pavel Kříž vyřizuje dále porozsudkovou agendu ze senátu 41 T – u všech spisů označených sudým pořadovým číslem.

JUDr. Mgr. Pavel Kříž

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

JUDr. Fedorková,

Mgr. Homolková Mgr.Vencl, JUDr.  Navrátilová, JUDr.  Procházková, Mgr. Ing.  Sotolářová,  Mgr.  Bohatá Koldovská

04 (trestní)

vyřizuje trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Nt v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly podle zákona č. 416/2004 Sb.

JUDr. Blanka Fedorková vyřizuje dále porozsudkovou agendu ze senátu 41 T – u všech spisů označených lichým pořadovým číslem.

JUDr. Blanka Fedorková

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

JUDr. Mgr.  Kříž, Mgr. Ing.  Sotolářová., JUDr. Procházková  Mgr.  Vencl Mgr.  Bohatá Koldovská,  Mgr. Homolková, JUDr. Navrátilová,

05 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – Tm a Rod. Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 50%. Nt a Ntm v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

JUDr. Alena Procházková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů  03 Tm a 08 Tm.

JUDr. Alena Procházková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

Mgr. Vencl, JUDr.  Navrátilová, Mgr. Ing. Sotolářová, Mgr.  Bohatá Koldovská , Mgr. Homolková, JUDr. Fedorková, JUDr. Mgr. Kříž

17

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196). Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Z důvodu vyloučení předsedkyně senátu JUDr. Markéty Navrátilové ve smyslu § 30 trestního řádu, veškeré trestní věci senátní i samosoudcovské, kde podá obžalobu nebo návrh na potrestání státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě Mgr. Libor Šuráň, které by podle platného rozvrhu práce měl vyřizovat senát 17 T – předsedkyně senátu JUDr. Markéta Navrátilová, budou vyřizovány ostatními trestními senáty podle jejich číselného označení od nejnižšího po nejvyšší - počínaje senátem 2 (trestní) a konče senátem 33 (trestní). Po vyčerpání všech trestních senátů se tento postup bude opakovat. V případě, že do takto příslušného trestního senátu bude zastaven nápad má zastavení nápadu přednost a příslušným se stává v pořadí další senát přicházející v úvahu.    

JUDr. Markéta Navrátilová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 38 T.

JUDr. Markéta Navrátilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

Mgr. Homolková, JUDr.  Procházková, Mgr.  Bohatá Koldovská,  JUDr. Fedorková, Mgr.  Vencl, JUDr. Mgr. Kříž, Mgr. Ing.  Sotolářová,

18

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%,  trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Nt v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 8 T.

Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

Mgr. Bohatá Koldovská, Mgr. Vencl , JUDr. Mgr. Kříž, JUDr. Procházková, JUDr. Fedorková, JUDr. Navrátilová, Mgr.  Homolková,

31

(trestní)

Senát neobsazen.

32

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196). Trestní věci s cizím prvkem (věci cizinců a veškerá trestní dožádání z nebo do ciziny. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..
Mgr. Lucie Homolková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 01 T.

Mgr. Lucie Homolková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

JUDr. Navrátilová, Mgr. Bohatá Koldovská, JUDr. Fedorková, JUDr. Mgr. Kříž, Mgr. Ing.  Sotolářová., JUDr.  Procházková,

Mgr. Vencl,

33 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Dopravní nehody silniční, železniční, letecké a vodní z celého okresu.

Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Nt v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 31 T.

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

Mgr. Ing.  Sotolářová,,JUDr. Fedorková, JUDr. Navrátilová, Mgr. Homolková, JUDr. Mgr. Kříž, Mgr.  Vencl, JUDr. Procházková

41 (trestní)

 Nápad zastaven

Mgr. Kateřina Rejtharová, t.č. na RD

Mgr. Karolína Truhlářová, asistentka soudce, plní úkoly dle pokynů místopředsedkyně  JUDr. Aleny Procházkové, vyřizuje trestní a civilní dožádání  - výslechy osob vykonávajících  trest odnětí trest odnětí svobody ve Věznici ve Stráži pod Ralskem, zástup 1. Mgr. Tereza Lačná, asistentka soudce, 2. Mgr. Marcela Hradská, asistentka soudce

 

Trestní oddělení

 

Soudci se zastupují v pořadí, jak je uvedeno v rozvrhu práce.

Rozhodnutí o zatčené osobě činí soudce, který příkaz k zatčení vydal. Soudce mající dosah rozhoduje o zatčené osobě v případě:

·         příkazu k zatčení vydaného soudcem jiného soudu

·         příkaz k zatčení napadl v době od pátku 12.00 hodin do pondělí 07.00 hodin případně v době státního svátku

·         soudce, který vydal příkaz k zatčení, není přítomen na pracovišti z důvodu překážek v práci (např. nemoc, dovolená, školení, účast při úkonech mimo soud, atd.).

 

Pokud je soudce, který má dosažitelnost v průběhu pracovního týdne vyrozuměn o zatčené osobě v nočních hodinách, vyrozumí soudce, který příkaz k zatčení vydal, ráno - a to zpravidla do 8.00 hodin.

   

Neodkladných úkonů se zúčastní soudce, který má dosažitelnost v příslušném týdnu, kdy se úkon koná.

 

Ve zkráceném řízení se zadržením osoby - věci napadlé v průběhu pracovního týdne (tj. od pondělí od 7.00 hodin do pátku 12.00 hodin), budou zapsány vždy do senátu toho soudce, kterému věci přísluší podle rozvrhu práce. Věci napadlé od pátku 12.00 hodin do pondělí 07.00 hodin, případně v době státního svátku, vyřizuje soudce určený v režimu dosažitelnosti.

V případě nepřítomnosti soudce, který drží dosažitelnost jak v přípravném řízení, tak ve zkráceném řízení, jej zastupuje v pracovní době soudce zastupující podle rozvrhu práce, není-li to možné pro nepřítomnost obou soudců, určí zástup místopředseda pro trestní úsek, jak pro pracovní dobu, tak pro mimopracovní dobu.

 

V případě sporu o zastupování mezi soudci rozhodne místopředseda pro trestní úsek nebo předseda okresního soudu.

 

V případě střetu specializace u jedné napadlé věci se tato věc zapíše do senátu podle následujícího pořadí:

1. trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

2. trestní věci s cizím prvkem

3. trestné činy podle hlavy X. díl 1,2. a 3. trestního zákoníku (§ 323 - § 334)

4. trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267).

5. trestné činy v dopravě

6. trestné činy proti rodině a dětem podle hlavy IV. trestního zákoníku (§ 194 - § 196)

 

Po novém nápadu věci vrácené k došetření státnímu zastupitelství bude opětovně zapsána do senátu, který o vrácení rozhodoval, event. který ve věci jednal (v případě, že věc byla vrácena nadřízeným soudem).

Po vrácení věci neúspěšně delegované, bude opětovně zapsána do senátu, který o delegaci rozhodl.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení

V případě, že bude v přípravném řízení rozhodováno soudcem o návrhu na vzetí do vazby, příkazu k zatčení, nebo bude přicházet v úvahu jakýkoliv jiný úkon týkající se mladistvého, činí příslušný soudce veškeré úkony jako soudce soudu pro mládež ve smyslu § 4 zákona č. 218/2003 Sb.

číslo senátu

Vyšší soudní úředník (soudní tajemník)

 

Kancelář (přidělení zaměstnanci)

26 (trestní)

Pavla Pohorská (VSÚ)
shodně s obvodem 01 T, 02 T, 03 T, 04 T, 32 T, 38 T. Trestní porozsudková agenda, úkony ve smyslu zák. 121/2008 Sb. a dle  jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech.

Jako bezpečnostní ředitelka zajišťuje úkoly obrany a ochrany, zajišťuje součinnost s justiční stráží.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.
zástupce: Hana Kučerová, Martina Pokutová

Trestní kancelář


Vedoucí kanceláře:
Renata Bahníková (vede rejstřík senátů 01 T, 02 T, 3 T, 32 T a 38 T)

 

Jana Knížková  (vede rejstřík senátů 05 T, 18 T, 31 T, 33 T, 42 T, Td a PP)


Lenka Hoffmanová (vede rejstřík senátů 04 T, 08 T, 17 T, 41 T, Tm, Rod, Nt, Ntm)

43 (trestní)

Martina Pokutová (soudní tajemnice)
shodně s obvodem 05 T, 18 T, 31 T, 33 T, 42 T, Td a PP. Trestní porozsudková agenda, úkony dle jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

zástupce: Pavla Pohorská, Hana Kučerová

protokolující úřednice:

Veronika Drábková

Monika Hloušková,

Nikola Novotná,

Veronika Pešková,

Iva Souralová 

Eva Tichá,

Hana Vítková,

 

zapisovatelky:

Bc. Julie Dudová,

Štěpánka Matoušková

Simona Škvorová

 

47 (trestní)

Hana Kučerová (VSÚ)
shodně s obvodem pro senát č. 08 T, 17 T, 41 T + agenda Tm a Rod, Nt přípravné, Nt ostatní a Ntm. Trestní porozsudková agenda, úkony ve smyslu zák. 121/2008 Sb. a dle  jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech. Předvolávání přísedících k výkonu jejich funkce, sklad věcí doličných, kniha trestních úschov.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..
zástupce: Pavla Pohorská, Martina Pokutová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilní a dědické oddělení

 

Obecné zásady pro přidělování a zápis občanskoprávní a dědické agendy

 

­                      Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán.

­                      V případě, že soudce ze svého přiděleného spisu vyloučí část k samostatnému projednání a rozhodnutí, bude mu tento vyloučený spis přidělen a taková věc bude zohledněna v nápadu. Při vyloučení věci, je-li důvod k zapsání do specializovaného senátu, bude věc zapsána příslušnému soudci podle výše uvedených pravidel, jinak zůstává soudci původnímu. Pokud je důvod ke spojení věcí podle § 112 o.s.ř. je zákonným soudcem pro spojované věci ten soudce, kterému byla zapsána žaloba dříve, taková věc bude zohledněna v nápadu.

­                      Pro možnost prioritního zápisu do jednotlivého senátu dle pravidel určených rozvrhem práce je pro každého řešitele a agendu vytvořena specializace s prioritou 0, která je předřazena všem ostatním specializacím a která zajistí v případě potřeby nápad odpovídajícímu řešiteli dle rozvrhu práce.

­                      V případě, že z důvodu odchodu soudce či jeho dlouhodobé nepřítomnosti dojde k potřebě přerozdělení spisů doposud jím vyřizovaných, a předseda soudu nerozhodne, že spisy budou přiděleny jako celek (např. nastupujícímu soudci do jiného senátu), budou tyto spisy rozděleny mezi ostatní senáty obecným systémem s přihlédnutím ke specializacím a zde uvedeným principům.

­                      Pokud je věc zapsána do senátu soudci, který následně zjistí, že se jedná o věc příslušející specializovanému senátu, předloží ji bez zbytečného odkladu předsedovi či příslušné místopředsedkyni, kteří (došlo-li skutečně k nesprávnému k přidělení věci v rozporu s rozvrhem práce) předloží věc s písemným pokynem k novému přidělení podle pravidel stanovených rozvrhem práce vyšší podatelně. Pro účely nového přidělení věci se má za to, že věc napadla v okamžiku, kdy byla s pokynem k novému přidělení předána vyšší podatelně. V případě, že místopředsedkyně soudu má za to, že věc nebyla přidělena v rozporu s rozvrhem práce, předloží věc předsedovi soudu, který s konečnou platností rozhodne. Pokud soudce nezjistí do jednoho měsíce od převzetí věci, že náleží specializovanému senátu, zůstane nadále vyřizujícím soudcem. Stejně tak zůstává vyřizujícím soudcem, pokud je věc vrácena odvolacím soudem s tím, že měla být posouzena dle jiného právního předpisu.

­                      Žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu postoupené z jiného soudu z důvodu místní nepříslušnosti budou nejprve předloženy příslušnému soudci k případnému nesouhlasu s postoupením, a až následně bude VSÚ činit procesní úkony.

­                      Návrhy na prodloužení doby trvání předběžného opatření dle § 410 zákona č. 292/2013 Sb. budou zapsány mimo pořadí stejnému soudci, který vydával původní předběžné opatření, vyjma případu, že toto předběžné opatření vydával trestní soudce. V takovém případě bude návrh předložen civilnímu soudci podle pořadí.

­                      Ve věcech předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zřs, kdy návrh bude podán v pátek od 12,00 hod. do 15,30 hod., nebo v den před státním svátkem či jiným pracovním volnem, a ve dny pracovního volna, rozhodne soudce vykonávající dosah. O prodloužení tohoto opatření rozhodne soudce příslušný podle rozvrhu práce na civilním nebo opatrovnickém úseku.

­                      návrhy a podněty ohledně nezletilého dítěte napadlé během doposud neskončeného řízení týkající se stejného dítěte se do právní moci rozhodnutí v původním řízení přidělují soudci rozhodujícímu v neskončené věci a to i v případě, že je do senátu zastaven nápad.

­                      pro zápis do opatrovnické agendy se přednostně použije Opatření předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem Spr 3032/2016 ze dne 8.11.2016 (viz. příloha rozvrhu práce)

 

specializace v občanskoprávní agendě:

·         dědická – všechna podání týkající se dědického řízení, nezapočítává se do nápadu soudce počtem věcí, je zohledněna procentem ostatního nápadu.

·         exekuční – všechna podání týkající se exekucí a výkonu rozhodnutí

·         obchodní – řízení týkající se vztahů upravených v obchodním zákoníku, ze smluv, deliktů a jiných právních vztahů mezi podnikateli při podnikání, závazky mezi podnikateli řídící se mezinárodní smlouvou, cizím právem nebo právem EU, ze smluv o koupi najaté věci, o úvěru, účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu, úschově, licenci, skladování, tichém společenství, o přepravě, zasilatelství, obchodním zastoupení a komisionářských

·         cizina - řízení, kde je účastníkem osoba mající bydliště či sídlo v jiném státu nezastupovaná českým advokátem, řízení, v němž je rozhodováno podle cizího práva, evropského práva či mezinárodní smlouvy, řízení, v němž je nutno komunikovat s úřady, svědky nebo jinými zúčastněnými osobami v jiném státu, rozhodování o uznání rozhodnutí dle § 68b zákona č. 97/1963 Sb..

·         pracovní – řízení pracovněprávní

·         věcněprávní – řízení týkající se vlastnictví, věcných břemen, spoluvlastnictví a jiných věcných práv neuvedených v jiné specializaci

·         civilní – řízení týkající se rodinného práva, nájmu, vyklizení, zaopatřovacích smluv, péče o zdraví, ochrany osobnosti, náhrady škody neuvedených v jiné specializaci

 

V případě střetu specializace u jedné napadlé občanskoprávní agendy sporné rejstřík C, Nc se tato věc napíše do senátu podle následujícího pořadí: 1/ obchodní, 2/ cizina, 3/ civilní; případně 1/ dědická, 2/ cizina.

 

Práce civilního oddělení je organizována v minitýmech v tomto složení:

 

 

 

 

07 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu) – způsob přidělování obecný v rozsahu 20% nápadu ostatních senátů se zohledněním specializace cizina v agendě civilní, dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem.

Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr.Marcela Janušková

Zastupuje

JUDr. Barbora Pelzlová,

Mgr. Martin Fedorko

JUDr. Alena Divíšková

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Karla Cichowská  (lichý týden)

Mája Vagačová (sudý týden)

VSÚ:

Bc. Klára Slezáková

11 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, EC a Nc, specializace pracovní, věcněprávní civilní, způsob přidělování obecný v rozsahu 100% nápadu ostatních senátů, veškerá porozsudková agenda ve věcech senátu č. 34 a věci z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy a o odvolání podaných proti rozhodnutím soudní tajemnice Petry Seidelové v agendě CEPR v 1. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Barbora Pelzlová

Zastupuje:

Mgr. Alena Turaiová,

Mgr. Roman Koťátko

JUDr. Alena Divíšková

Mgr. Martin Fedorko

JUDr. Ivana Lukášová

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Nikola Švecová

 

 

soudní tajemnice:

Petra Seidelová

asistentka:

Mgr. Marie Ševelová

12 (civilní a dědické)

Občanskoprávní agenda, rej. D, C, Nc (specializace dědická, pracovní, věcněprávní, civilní), způsob přidělování obecný v rozsahu 80% nápadu do ostatních senátů. Agenda dědická, pozůstalostní, agenda úschov a umoření listin, úkony příslušející předsedovi senátu, věci Cd v dědické agendě s cizím prvkem, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy a o odvolání podaných proti rozhodnutím VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR v 1. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 416/2004 Sb.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

 

JUDr. Ivana Lukášová

 

Zastupuje:

JUDr. Alena Divíšková,

Mgr. Alena Turaiová,

Mgr. Roman Koťátko

JUDr. Barbora Pelzlová

Mgr. Martin Fedorko

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Jana Haklová

 

VSÚ:

Helena Moravanská v agendě civilní

Martina Kopúníková

v agendě dědické

14 (obchodní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc, specializace obchodní – způsob přidělování obecný v rozsahu 100% nápadu ostatních senátů, přednostně zapisovány věci obchodní agendy, včetně, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

 

JUDr. Karel Mery

 

Zastupuje:

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

Mgr. Hana Cholastová

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Karla Cichowská

asistent:

Mgr. Marcela Hradská

 

Soudní tajemnice:

Iveta Plechatá

15 (civilní)

Občanskoprávních agenda, rej. C, Nc specializace pracovní, věcně právní civilní, způsob přidělování obecný v rozsahu 100% nápadu ostatních senátů.

Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR v 2. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech

mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

 

JUDr. Alena Divíšková

 

Zastupuje:

JUDr. Ivana Lukášová

Mgr. Martin Fedorko

Mgr. Alena Turaiová

Mgr. Roman Koťátko

JUDr. Barbora Pelzlová

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Tereza Urbanová

asistent

Mgr. Radka Buzková

 

VSÚ:

Helena Moravanská

34 (civilní)

Mgr. Eva Červenková, t.č. MD, zastaven nápad

 

 

36 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc specializace pracovní, věcněprávní civilní, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, a o odvolání podaných proti rozhodnutím soudní tajemnice Petry Seidelové v agendě CEPR v 2. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Alena Turaiová

Zastupuje:

JUDr. Barbora Pelzlová

JUDr. Ivana Lukášová

Mgr. Martin Fedorko

JUDr. Alena Divíšková,

Mgr. Roman Koťátko

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Bc. Tereza Cingelová

 

asistent:

Mgr. Bc. Marie Ševelová

soudní tajemnice:

Petra Seidelová

 

37 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc specializace pracovní, věcněprávní civilní, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% nápadu ostatních senátů. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a o odvolání podaných proti rozhodnutím VSÚ Daniely Novotné v agendě CEPR v 1. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák. č.320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Roman Koťátko

Zastupuje: agenda civilní:

Mgr. Martin Fedorko

JUDr. Barbora Pelzlová

JUDr. Ivana Lukášová

Mgr. Alena Turaiová

JUDr. Alena Divíšková

agenda EXE:

JUDr. Jana Šífová

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Eva Haklová

 

asistent:

Mgr. Tereza Lačná

 

VSÚ :

Daniela Novotná

 

38 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc specializace pracovní, věcněprávní civilní, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% nápadu ostatních senátů. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Daniely Novotné v agendě CEPR v 2. pololetí 2017. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martin Fedorko

Zastupuje:

Mgr. Roman Koťátko

JUDr. Alena Divíšková

JUDr. Barbora Pelzlová

JUDr. Ivana Lukášová

Mgr. Alena Turaiová

Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Adéla Pechková

 

asistent:

Mgr. Tereza Lačná 

 

VSÚ :

Daniela Novotná

 

48 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc , specializace obchodní – způsob přidělování obecný v rozsahu 85% nápadu ostatních senátů,  záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Martiny Kopúníkové  a Bc. Kláry Slezákové v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Vyřizuje rejstřík Si, St a Spr týkající se občanskoprávní agendy.

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

Zastupuje:

JUDr. Karel Mery

Mgr. Hana Cholastová

 

 

 

 

 Přísedící: dle seznamu přísedících

rejstříková vedoucí:

Kateřina Kořínková

asistent:

Mgr. Radka Buzková

VSÚ:

Bc. Klára Slezáková

51 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc specializace obchodní – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů, přednostně zapisovány věci obchodní agendy. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Věci agendy EXE ze senátu 24 bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna činit VSÚ či žádá-li o pokyn soudce

Mgr. Hana Cholastová

Zastupuje:

agenda obchodní:

JUDr. Karel Mery

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

agenda EXE:

JUDr. Jana Šífová

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

V obchodních věcech:

rejstříková vedoucí:

Mája Vagačová

VSÚ

Bc. Klára Slezáková asistentka Mgr.

Marcela Hradská

Ve věcech EXE:

Exekuční kancelář

 

 

-          soudci se zastupují v pořadí, jak je uvedeno v rozvrhu práce. Rejstříkové vedoucí se zastupují v pořadí dle soudce, ke kterému jsou přiděleny.

-          k podpisu rozhodnutí za nepřítomného soudce dle § 158 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni vždy zastupující soudci

-          ostatní agendy vyřizované soudci vedle agendy civilní a obchodní zajišťují příslušné kanceláře

 

 

 

 

 

 

 

 

zaměstnanci občanskoprávní agendy:

číslo senátu

funkce

jméno

Náplň práce

zástup

16 (civilní)

soudní tajemnice

Iveta Plechatá

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých. Samostatně nebo dle pokynu soudce provádí úkony soudního tajemníka v senátu 14.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Vede infocentrum.

ve věcech agendy soudní tajemnice:

Bc. Klára Slezáková

 

zástup v infocentru dle plánu

22 (civilní)  

 

Vyšší soudní úřednice

Helena Moravanská 

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a úkony v senátech 12 a 15.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy.

Protestace směnek. K zajištění bezpečnosti originálů směnek (šeků) je pracovníkem určeným k úkonům potřebným k vydání originálu směnky (šeku).

Bc. Klára Slezáková

 

Daniela Novotná

 

Petra Seidelová 

27 (civilní a

dědické)

Vyšší soudní úřednice

Martina Kopúníková 

Provádí samostatně úkony v rozsahu své agendy v senátu 12. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce.

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy.

Agenda Cd dědická agenda- výslechy, mimo výslechy osob umístěných ve Věznici Stráž pod Ralskem.

Vyřizuje dožádání ze SR.

 Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Kontrola vedení úschov u notářů, působících v obvodu zdejšího soudu.

v agendě D a Cd: Ida Drbohlavová

 

 

 

28 (civilní)

Vyšší soudní úřednice

Bc. Klára Slezáková

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a úkony v senátech 07, 48, 51.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy.

Provádí dohled nad činností soudních exekutorů.

Helena Moravanská,

 

Daniela Novotná,

 

 Petra Seidelová

29 (civilní)

 

 

soudní tajemnice

Petra Seidelová 

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a úkony v senátech 11 a 36.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy.

Daniela Novotná

 

Bc.Klára Slezáková

 

Helena Moravanská 

39 (civilní)

 

 

Vyšší soudní úřednice

Daniela Novotná 

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a úkony v senátech 37 a 38.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy.

Petra Seidelová

 

Helena Moravanská

 

Bc.Klára Slezáková

 

 

 

Civilní kancelář:

VSÚ: dle výše uvedené tabulky

v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle § 11 a § 14 zákona č. 121/2008 Sb, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle § 6 odst.2 a 5 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku ve věcech, kde vydal konečné rozhodnutí a ve věcech senátů, do něhož je zařazený. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

 

soudní tajemník: dle výše uvedené tabulky

v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle § 6 odst.2 a 5 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a ve věcech senátů, do něhož je zařazená. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

 

Vedoucí kanceláře:

Soňa Kadlecová – plní povinnosti vedoucí soudní kanceláře pro rejstříky C, EC a D vyjma obchodních senátů

Pověřená vedením knihy úschov, řídí a koordinuje práci jednotlivých rejstříkových vedoucích, zajišťuje jejich metodické vedení, hodnotí jejich práci, řeší zastupování. Rozděluje na oddělení došlá podání do jednotlivých senátů, kontroluje lhůty u jednotlivých spisů, předává rejstříkovým vedoucím nevyřízené spisy k zápisu jejich pohybu, vyřizuje u pravomocných věcí porozsudkovou agendu včetně administrativních prací.

 

Lenka Janovská – plní povinnosti vedoucí soudní kanceláře pro rejstříky C a EC obchodních senátů, předběžná opatření a EPR

vede rejstřík ochrany proti domácímu násilí, řídí a koordinuje práci jednotlivých rejstříkových vedoucích, zajišťuje jejich metodické vedení, hodnotí jejich práci, řeší zastupování. Rozděluje na oddělení došlá podání do jednotlivých senátů, kontroluje lhůty u jednotlivých spisů, předává rejstříkovým vedoucím nevyřízené spisy k zápisu jejich pohybu, vyřizuje u pravomocných věcí porozsudkovou agendu včetně administrativních prací.

V agendě EPR zajišťuje veškerou administrativu, zpracování pokynů zapisovatelkami, a porozsudkovou agendu.

 

vedoucí kanceláře se vzájemně zastupují, v případě nepřítomnosti obou nebo jiné nemožnosti vzájemného zástupu zastupuje Soňu Kadlecovou a Lenku Janovskou rejstříkové vedoucí Kateřina Kořínková a Adéla Pechková

Zapisovatelky:            Zuzana Kubíčková, Simona Králová

Zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů. Práci vykonává na pokyn soudce, případně asistenta a VSÚ přidělených ke konkrétnímu senátu, a na pokyn vedoucí kanceláře v případě potřeby zástupu v jiném senátu.

 

rejstříková vedoucí: dle výše uvedené tabulky

organizuje chod soudního oddělení pro konkrétního soudce, asistenta a VSÚ nebo soudní tajemnici. Odpovídá za agendu přidělenou konkrétnímu senátu, samostatně vede rejstřík a další evidenční pomůcky. Odpovídá za pohyb nepravomocných spisů. Zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů. Práci vykonává na pokyn soudce, případně asistenta a VSÚ přidělených ke konkrétnímu senátu, a na pokyn vedoucí kanceláře v případě potřeby zástupu v jiném senátu.

 

 

Opatrovnické oddělení

 

práce opatrovnického oddělení je organizována v minitýmech v tomto složení:

 

senát

agenda

soudce

kancelář

07 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu  přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Marcela Janušková

 

Zastupuje:

Mgr.Bc. Martina Fendrychová

JUDr. Radana Lebedová,

JUDr. Helena Lehmannová,

rejstříková vedoucí:

Pavla Flusková

 

 

Soudní tajemnice:

Pavla Šlechtová

19 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Radana Lebedová

 

Zastupuje:

Mgr. Marcela Janušková

JUDr. Helena Lehmannová,

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

rejstříková vedoucí:

Barbora Krulišová

 

 

soudní tajemnice:

Pavla Šlechtová

20 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100% a věci s cizím prvkem s vahou 1,2 věci. V této agendě věci Cd s cizím prvkem, s výjimkou věcí dle § 6/2 jedn. řádu s cizím prvkem ze Slovenské republiky. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Helena Lehmannová

 

Zastupuje:

Mgr. Bc. Martina Fendrychová,

Mgr. Marcela Janušková,

JUDr. Radana Lebedová, 

rejstříková vedoucí:

Lucie Křížková

 

 

VSÚ:

Ida Drbohlavová,

 

21 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rejstřík P,L a Nc. Způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

 

 

Zastupuje : JUDr. Helena Lehmannová,

JUDr. Radana Lebedová, Mgr. Marcela Janušková

 Rejstříková vedoucí :

Daniela Škrlová

 

 

VSÚ : Ida Drbohlavová

 

 

-          soudci se zastupují v pořadí, jak je uvedeno v rozvrhu práce; rejstříkové vedoucí se zastupují v pořadí dle soudce, ke kterému jsou přiděleny.

-          k podpisu rozhodnutí za nepřítomného soudce dle § 158 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni vždy zastupující soudci

 

číslo senátu

funkce

jméno

Náplň práce

zástup

46

Vyšší soudní úřednice

Ida Drbohlavová

specializace opatrovnická senáty 20 a 21. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep.. Sepis podání v opatrovnických věcech – sudý týden.

Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).
Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Pavla Šlechtová

53

soudní tajemnice

Pavla Šlechtová

specializace opatrovnická senáty 7a 19.

V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep..Sepis podání v opatrovnických věcech v lichý týden.

Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).
Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Ida Drbohlavová

52

soudní tajemnice

Monika Svatoňová

Zpracovává statistiku pro všechny opatrovnické senáty.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Pavla Šlechtová

 

VSÚ: dle výše uvedené tabulky

v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle § 11 a § 14 zákona č. 121/2008 Sb, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle § 6 odst.2 a 5 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku ve věcech, kde vydal konečné rozhodnutí a ve věcech senátů, do něhož je zařazený. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

 

soudní tajemník: dle výše uvedené tabulky

v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle § 6 odst.2 a 5 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a ve věcech senátů, do něhož je zařazená. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

 

Opatrovnická kancelář

Vedoucí oddělení:      Jarmila Šéblová

Plní povinnosti vedoucí opatrovnické soudní kanceláře, vede rejstřík Cd, koordinuje práci jednotlivých rejstříkových vedoucích, zajišťuje jejich metodické vedení, hodnotí jejich práci, řeší zastupování. Rozděluje na oddělení došlá podání do jednotlivých senátů (včetně jejich zařazení do spisů), kontroluje lhůty u jednotlivých spisů. Zastupuje Pavla Flusková.

 

Zapisovatelka:            Iva Nováková

Zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů. Práci vykonává na pokyn soudce, případně asistenta a VSÚ přidělených ke konkrétnímu senátu, a na pokyn vedoucí kanceláře v případě potřeby zástupu v jiném senátu.

hlavní zástup podatelny.

 

rejstříková vedoucí: dle výše uvedené tabulky

odpovídá za agendu přidělenou konkrétnímu senátu, samostatně vede rejstřík a další evidenční pomůcky. Odpovídá za pohyb spisů. Zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů. Práci vykonává na pokyn soudce a VSÚ přidělených ke konkrétnímu senátu, a na pokyn vedoucí oddělení v případě potřeby zástupu v jiném senátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exekuční oddělení

senát

agenda

soudce

zaměstnanci

09 (exekuční)

Občanskoprávní agenda, rej. E, Nc, Exe specializace exekuční – věci exekuční agendy, úkony příslušející předsedovi senátu, včetně věcí s cizím prvkem. Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc – věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Věci agendy EXE ze senátů 23 a 40, bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna činit VSÚ či žádá-li o pokyn soudce.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Šífová

 

 

Zastupuje

 

Mgr. Hana Cholastová,

Mgr. Roman Koťátko

 

 

 

 

 

 

 

Přísedící: dle seznamu přísedících

 viz. exekuční kancelář

 

 

Asistent:

Mgr. Pavel Havrda

 

Mgr. Pavel Havrda, asistent soudce – plní úkony samostatně a dle pokynů soudce v senátu 09, vyřizuje trestní a civilní dožádání – výslechy osob vyjma osob vykonávajících trest ve Věznici ve Stráži pod Ralskem, zástup 1. Mgr. Radka Buzková, asistentka soudce, 2. Mgr. Marie Ševelová, asistentka soudce

 

 

 

číslo senátu

funkce

jméno

Náplň práce

zástup

23 (exekuční )

Vyšší soudní úřednice

Danuše Vondrová 

specializace exekuční  - vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Rozhoduje o pověření exekutora - způsob přidělování obecný v rozsahu 100% nápadu spolu se senátem 24. Bude-li třeba ve vyřizovaných věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Sepis podání v exekučních věcech v lichém týdnu.

Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v lichém týdnu. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci s lichou spisovou značkou.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 2. z těchto napadlých věcí. Věci exekuční agendy vedené v rej. Nc – nejasná podání ve věcech výkonu rozhodnutí a věcech exekucí.

Radmila Mádlíková

24 (exekuční )

Vyšší soudní úřednice

Radmila Mádlíková 

specializace exekuční  - vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Rozhoduje o pověření exekutora - způsob přidělování obecný v rozsahu 100% nápadu spolu se senátem 23. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán –do senátu č. 51 (Mgr. Hana Cholastová), v případě věcí výkonu rozhodnutí do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci se sudou spisovou značkou. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Sepis podání v exekučních věcech v sudém týdnu.

Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v sudém týdnu

Kontrola úschov uložených v kovové skříni soudu, kontrola úschov na běžných účtech, jakož i depositních účtech peněžního ústavu a kontrola úschov u schovatele. Úkony dle zák. č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 1. z těchto napadlých věcí.

Provádí dohled nad činností soudních exekutorů

Dana Vondrová

25 (exekuční)

Vyšší soudní úřednice

Jana Nečesaná

t.č. RD

 

 

 

VSÚ: dle výše uvedené tabulky

v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle § 11 a § 14 zákona č. 121/2008 Sb, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle § 6 odst.2 a 5 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku ve věcech, kde vydal konečné rozhodnutí a ve věcech senátů, do něhož je zařazený. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

 

 

 

 

Soudní vykonavatelé

Hana Haklová a Václav Rejnart,

zastupují se navzájem
Vykonávají úkony podle §§ 103 – 126 v.k.ř. a §§ 251-351 o.s.ř. a §§ 45-70 j.ř. a Instr. MS ČR z 21.8.1996 č.j. 1360/95-OOO, provádí úkony týkající se výkonu rozhodnutí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, řád pro soudní vykonavatele. Způsob dělení agendy – viz. příloha. Zajišťují pravidelně se opakující jízdy ( tj.věznice,školení soudců a veškeré jízdy které se kryjí s jízdou p. Šébla).  Zabezpečují provoz a údržbu vozidel, sestavují výkazy o spotřebě PHM. Vedou dokumentaci k provozu vozidel. Vykonávají další práce s pověřením ředitelky soudu. Mají postavení soudního doručovatele. (ve věcech C a NC, na žádost jednotlivých civilních soudců), šetření dle § 17 zák. č. 280/2009 Sb. – daňový řád.

Hana Haklová – zajišťuje administrativní práce související s výkonem rozhodnutí. Zajišťuje a zprostředkovává vše ohledně provozu motor. vozidel (zajištění veškerých provozních  kapalin, čistících prostředků, STK). Vede deník dispečera.

Václav Rejnart – zástup obsluhy plynové kotelny, práce ve spisovně

 

 

Vedoucí kanceláře

                                  

Miloslava  Valašiková, Alena Čiberová, Martina Zajkrová:- řídí a koordinují práci zapisovatelek, zajišťuje jejich metodické vedení, hodnotí jejich práci, řeší zastupování. Rozděluje na oddělení došlá podání do jednotlivých senátů, kontroluje lhůty u jednotlivých spisů, organizuje chod kanceláře, odpovídá za přidělenou agendu, vede rejstřík a další evidenční pomůcky. Odpovídá za pohyb spisů. Zpracovává písemnosti dle pokynů soudce, případně asistenta a VSÚ - vedoucí oddělení se vzájemně zastupují

 

 

 

Zapisovatelky: Anna Mácová, Jana Plíhalová, Alexandra Šabaková, Tereza Zlatníková

Odpovídá za pohyb svěřených spisů. Zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů. Práci vykonává na pokyn soudce, případně asistenta a VSÚ přidělených ke konkrétnímu senátu, a na pokyn vedoucí kanceláře.

 

Anna Mácová a Alexandra Šabaková - tisk datových zpráv, datové zprávy z technických důvodů zpracovány zpětně

 

Tereza Zlatníková – zajišťuje tisk a roztřídění obálek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa soudu

 

Ředitel soudní správy:

Bc. Zuzana Koppanová, zast. R. Jelínková ve věcech ekonomických a J. Kováčová ve věcech personálních.

Vedení správního rejstříku a správních spisů, rejstříku St a rejstříku SI, evidence dovolených. Řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, zajišťuje personální agendu, organizuje práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů, organizuje a kontroluje jejich plnění a ostatní sekretářské práce.  Vede a kontroluje elektr. evidenci docházky zaměstnanců. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Práce účetní:
(účetní soudu)

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní, zast. J. Starý. Komplexní zabezpečování rozpočtu a financování soudu, agendy státní pokladny, zpracovávání poukazů advokátů, notářů, znalců, fakturace, příjmový, výdajový, zvláštní, depozitní účet a účet FKSP, evidence závazků, kontrola úschov na účtech peněžního ústavu. Vykonává činnosti hlavní účetní, řídí a kontroluje chod účtárny zdejšího soudu.  Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Jan Starý, rozpočtář, fin. účetní, zast. Bc. Smolková. Evidence závazků, podmíněných závazků, evidence pohledávek, odpisy pohledávek, činnosti spojené s rozpočtováním, činnosti spojené s objednávkami. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Jana Kováčová, mzdová účetní, zast. Bc. Smolková, provádí mzdové účetnictví, agenda nemocenského pojištění, vykonává činnosti související s vyúčtováním cestovních náhrad soudců, zaměstnanců a přísedících. Vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy A-G. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Vymáhání justičních pohledávek a ostatní správa  majetku:

Dana Havrdová, vymáhající úřednice, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy H-R, vzájemné zastupování Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jana Kováčová.

Renata Jelínková, správce budovy, zast. Jan Starý. Vykonává správu budovy okresního soudu, zabezpečuje provozní údržbu a opravy budovy, komplexně zajišťuje investiční činnosti (průzkumy trhu, veřejné zakázky). Spravuje inventář a úřední knihovnu, stará se o vazbu rejstříků a knih.

Jan Starý, hospodář, vede autoprovoz, evidence stravenek, spravuje sklad kancelářských potřeb a tiskopisů, zajišťuje inventarizaci majetku a závazků, výpomoc v zápisovém oddělení.

Renata Jelínková, správkyně aplikace, zast. V. Loužecký.  Vykonává správu programových aplikací (úpravy programů, nastavování parametrů systému), kontroluje evidenční pomůcky vedené v PC (v programu ISAS). Úkony finanční kontroly  dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Řídí a kontroluje práci zápisového oddělení zdejšího soudu a oddělení spravující datovou schránku.

Vojtěch Loužecký, správce informačních technologií – správa informačního systému soudu, technické zabezpečení provozu počítačové sítě, zajišťuje funkčnost počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, instalace a testování nových verzí programů, tvorba a správa webových stránek soudu, agenda zaměstnaneckých certifikátů, zajišťuje tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky soudu v IC

Podatelna a spisovna:

Pavla Ilcová, provádí odborné práce v podatelně, práce ve spisovně, včetně skartačních prací, doručování soudních zásilek, vyvěšování úředních listin na úřední desce soudu, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC), příjem a odesílání elektronických podání na adrese: podatelna@osoud.cli.justice.cz,

Anna Studenovská, odborné práce v podatelně, práce ve spisovně,  skartační práce, doručování soud. zásilek, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC), vzájemně se zastupují.

Další zástup:  I. Nováková, E. Haklová

Pokladna:

Mgr. Vladimíra Matějíčková, obstarává pokladní službu, pokladnu zast. V. Nováková, M. Svatoňová, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem Ř-Ž.

Seznam přísedících

viz.  příloha

 

 

Zápisové oddělení

 Veronika Nováková, Iveta Vrabcová: Zapisování nově napadlých věcí do programu ISAS, založení spisu, lustrace v seznamu jmen, přidělení spisu. Iveta Vrabcová a v době její nepřítomnosti V. Nováková, provádí každodenní lustraci v insolvenčním rejstříku (pravidelně vždy nejpozději do 8,00 hodin), tj. zjistí aktuální stav zápisu v tomto rejstříku, svá zjištění porovná se jmenným rejstříkem vedeným pro zdejší soud v ISAS a případnou shodu zjištěných subjektů dá ihned na vědomí příslušnému soudci, který věc tohoto subjektu vyřizuje, a to v písemné podobě s uvedenou spisovou značkou, v případě technického výpadku sítě učiní o této skutečnosti záznam.

Zástup – Bc. Julie Dudová, Lucie Křížková,

 

Provoz informačního centra 

Zajišťuje soudní tajemnice Iveta Plechatá, - pondělí 8,00 hod. – 16,30 hod., v úterý až ve čtvrtek od 8,00 hod. – 15,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. – 14,00 hod.) zástup: asistenti soudců, vyšší soudní úřednice, soudní tajemnice a vedoucí kanceláří, IC koordinuje poskytování informací veřejnosti a účastníkům řízení, poskytuje informace z rejstříků soudu účastníkům řízení včetně poskytování opisů rozhodnutí s vyznačováním doložky právní moci a vykonatelnosti, organizuje a zajišťuje účastníkům řízení a jejich právním zástupcům nahlížení do spisů, poskytuje informace ze seznamu znalců a tlumočníků a provádí další nezbytné činnosti vyplývající z tohoto demonstrativního výčtu.

 

Doručné oddělení

Alena Čechová

Doručuje soudní zásilky v městě Česká Lípa a přilehlém okolí.

 

 

 

Přílohy k rozvrhu práce pro rok 2017:
Rozvrh práce pro rok 2017
Určování přísedících
Seznam přísedících
Opatření předsedy KSUL pro zápis do opatrovnické agendy

Obvody vykonavatelů:
Haklová Hana
Kyselka Jan

Opatření k rozvrhu práce:
Opatření č. 1
Opatření č. 2
Opatření č. 3
Opatření č. 4
Opatření č. 5
Opatření č. 6
Opatření č. 7
Opatření č. 8

ePodatelna