obsah

Okresní soud v České Lípě

Okresní soud v České Lípě

Spr  1886/2015

R O Z V R H   P R Á C E

 

pro rok 2016

 

Pracovní doba (úřední hodiny):

Doba pro styk s občany: viz infocentrum

 

Návštěvy u předsedy soudu: pondělí od 14,00 hod do 15,30 hod.

(po předchozí dohodě)         

 

Předseda soudu: Mgr. Milan Vencl

Správa soudu:

Ředitelka správy: Bc. Zuzana Koppanová

Místopředsedové soudu:

JUDr. Alena Procházková- úsek trestní

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová – úsek občanskoprávní

 

Finanční účetní: Bc. Stanislava Smolková

Finanční účetní, rozpočtář, hospodář: Jan Starý

Mzdová účetní:  Jana Kováčová

Správce aplikace a správce budovy: Renata Jelínková

Správce sítě: Vojtěch Loužecký

Vymáhání justičních pohledávek: Dana Havrdová,                                                        Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jana Kováčová

Podatelna a spisovna: Anna Jeníková

                                   Anna Studenovská

Pokladna: Mgr. Vladimíra Matějíčková

 

Obecná ustanovení k rozdělování nápadu:

 

Nápad je rozdělován formou automatického přidělování nápadu programu ISAS, podle níže uvedených kritérií pro jednotlivé senáty pořadí v jakém jsou obžaloby či návrhy soudu doručeny. Přidělování se zahajuje prvním pracovním dnem v roce první obžalobou nebo návrhem.


 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

Trestní úsek

Předseda senátu

Zástupce

02 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské způsob přidělování obecný v rozsahu 50% (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu). Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby uvedené v hlavě X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328), trestné činy úředních osob a úplatkářství uvedené v hlavě X. trestního zákoníku, díl 2. a 3. (§ 329 - § 334) a trestné činy vojenské uvedené v hlavě XII. trestního zákoníku (§ 375 - § 399). Agenda podmíněného propuštění a agenda Nt z výkonu trestu odnětí svobody a agenda rehabilitační. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Vencl dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu podmíněného propuštění a Nt z výkonu trestu odnětí svobody a porozsudkovou agendu ze senátů 18 T a 42 T.

Mgr. Milan Vencl

JUDr. Alena Procházková, Mgr. Lucie Homolková,

Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová JUDr. Markéta Navrátilová,, Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

05 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – Tm a Rod. Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 65%. Nt a Ntm v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

JUDr. Procházková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 03 T, 03 Tm a 08 Tm.

JUDr. Alena Procházková

Mgr. Milan Vencl, Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská ,JUDr. Markéta Navrátilová, Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová,

Mgr. Lucie Homolková,

17

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to v rozsahu 50%. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Z důvodu vyloučení předsedkyně senátu JUDr. Markéty Navrátilové ve smyslu § 30 trestního řádu, veškeré trestní věci senátní i samosoudcovské, kde podá obžalobu nebo návrh na potrestání státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě Mgr. Libor Šuráň, které by podle platného rozvrhu práce měl vyřizovat senát 17 T – předsedkyně senátu JUDr. Markéta Navrátilová, budou vyřizovány ostatními trestními senáty podle jejich číselného označení od nejnižšího po nejvyšší - počínaje senátem 2 (trestní) a konče senátem 33 (trestní). Po vyčerpání všech trestních senátů se tento postup bude opakovat. V případě, že do takto příslušného trestního senátu bude zastaven nápad má zastavení nápadu přednost a příslušným se stává v pořadí další senát přicházející v úvahu.    

Vyřizování veškeré porozsudkové agendy ze senátů 8 T, 38 T.

JUDr. Markéta Navrátilová

Mgr. Lucie Homolková, JUDr. Alena Procházková, Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská,  Mgr. Milan Vencl, Mgr. Ing. Danilla Sarah Sotolářová,

18

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%,  trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Sotolářová vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 41 T.

Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská, Mgr. Milan Vencl , Mgr. Lucie Homolková, JUDr. Alena Procházková, JUDr. Markéta Navrátilová,

31

(trestní)

Senát neobsazen.

32

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to v rozsahu 50%. Trestní věci s cizím prvkem (věci cizinců a veškerá trestní dožádání z nebo do ciziny. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..
Mgr. Homolková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 01 T, 04 T

Mgr. Lucie Homolková

JUDr. Markéta Navrátilová, Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová, JUDr. Alena Procházková, Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

Mgr. Milan Vencl,

33 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 80%. Dopravní nehody silniční, železniční, letecké a vodní z celého okresu.

Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 31 T.

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová, JUDr. Markéta Navrátilová, Mgr. Milan Vencl, Mgr. Lucie Homolková, JUDr. Alena Procházková,

41 (trestní)

 Nápad zastaven

Mgr. Kateřina Rejtharová, t.č. mateřská dovolená

JUDr. Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce, plní úkoly dle pokynů předsedy soudu Mgr. Milana Vencla.

Mgr. Karolína Truhlářová, asistentka soudce, plní úkoly dle pokynů místopředsedkyně  JUDr. Aleny Procházkové .

Mgr. Pavel Havrda, asistent soudce – plní úkoly dle pokynů Mgr. Lucie Homolkové, trestní soudkyně zdejšího soudu.

 

Trestní úsek

 

Soudci se zastupují v pořadí, jak je uvedeno v rozvrhu práce.

Rozhodnutí o zatčené osobě činí soudce, který příkaz k zatčení vydal. Soudce mající dosah rozhoduje o zatčené osobě v případě:

·        příkazu k zatčení vydaného soudcem jiného soudu

·        příkaz k zatčení napadl v době od pátku 14.00 hodin do pondělí 07.00 hodin případně v době státního svátku

·        soudce, který vydal příkaz k zatčení, není přítomen na pracovišti z důvodu překážek v práci (např. nemoc, dovolená, školení, účast při úkonech mimo soud, atd.).

 

Pokud je soudce, který má dosažitelnost v průběhu pracovního týdne vyrozuměn o zatčené osobě v nočních hodinách, vyrozumí soudce, který příkaz k zatčení vydal, ráno - a to zpravidla do 8.00 hodin.

   

Neodkladných úkonů se zúčastní soudce, který má dosažitelnost v příslušném týdnu, kdy se úkon koná.

 

Ve zkráceném řízení se zadržením osoby - věci napadlé v průběhu pracovního týdne (tj. od pondělí od 7.00 hodin do pátku 14.00 hodin), budou zapsány vždy do senátu toho soudce, kterému věci přísluší podle rozvrhu práce. Věci napadlé od pátku 14.00 hodin do pondělí 07.00 hodin, případně v době státního svátku, vyřizuje soudce určený v režimu dosažitelnosti.

V případě nepřítomnosti soudce, který drží dosažitelnost jak v přípravném řízení, tak ve zkráceném řízení, jej zastupuje v pracovní době soudce zastupující podle rozvrhu práce, není-li to možné pro nepřítomnost obou soudců, určí zástup místopředseda pro trestní úsek, jak pro pracovní dobu, tak pro mimopracovní dobu.

 

V případě sporu o zastupování mezi soudci rozhodne místopředseda pro trestní úsek nebo předseda okresního soudu.

 

V případě střetu specializace u jedné napadlé věci se tato věc zapíše do senátu podle následujícího pořadí:

1. trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

2. trestní věci s cizím prvkem

3. trestné činy podle hlavy X. díl 1,2. a 3. trestního zákoníku (§ 323 - § 334)

4. trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267).

5. trestné činy v dopravě

6. trestné činy proti rodině a dětem podle hlavy IV. trestního zákoníku (§ 194 - § 196)

 

Po novém nápadu věci vrácené k došetření státnímu zastupitelství bude opětovně zapsána do senátu, který o vrácení rozhodoval, event. který ve věci jednal (v případě, že věc byla vrácena nadřízeným soudem).

Po vrácení věci neúspěšně delegované, bude opětovně zapsána do senátu, který o delegaci rozhodl.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení

V případě, že bude v přípravném řízení rozhodováno soudcem o návrhu na vzetí do vazby, příkazu k zatčení, nebo bude přicházet v úvahu jakýkoliv jiný úkon týkající se mladistvého, činí příslušný soudce veškeré úkony jako soudce soudu pro mládež ve smyslu § 4 zákona č. 218/2003 Sb.

 

 

 

 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti – Občanskoprávní úsek - oddělení civilního a obchodního práva

Předseda senátu

Zástupce

06 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu). Věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

Mgr. Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová

07 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc věci s cizím prvkem (kromě agendy vyhrazené special. senátu) – způsob přidělování obecný v rozsahu 20% nápadu ostatních senátů,dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr.Marcela Janušková

JUDr. Barbora Pelzlová, Mgr. Martin Fedorko

 

09 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda, rej. E, Nc, Exe – věci exekuční agendy, úkony příslušející předsedovi senátu, včetně věcí s cizím prvkem. Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc – věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

 

Věci agendy EXE ze senátů 23 a 40, bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna činit VSÚ či žádá-li o pokyn soudce.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Šífová

 

 

 

 

 

Asistent: Mgr. Tereza Lačná

Mgr. Hana Cholastová,

Mgr. Roman Koťátko

11 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, EC a Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 100%, veškerá porozsudková agenda ve věcech senátu č. 34 a věci z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutím soudní tajemnice Petry Seidlové v agendě CEPRv 1. pololetí r. 2016. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Barbora Pelzlová

Mgr. Alena Turaiová, JUDr. Alena Divíšková, JUDr. Ivana Lukášová, Mgr. Roman Koťátko,

Mgr. Martin Fedorko

12 (civilní, pozůstalostní a dědická)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 90% nápadu do ostatních senátů. Rozhodování problematiky práv duševního a průmyslového vlastnictví. Agenda dědická, pozůstalostní, agenda úschov a umoření listin, úkony příslušející předsedovi senátu, věci Cd v dědické agendě s cizím prvkem, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutí VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR v 1. pololetí 2016. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Ivana Lukášová

JUDr. Alena Divíšková,

Mgr. Alena Turaiová, JUDr. Barbora Pelzlová, Mgr. Roman Koťátko, Mgr. Martin Fedorko

13 (civilní)

neobsazen

 

 

14 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – způsob přidělování obecný v rozsahu 100%, zapisovány věci obchodní agendy, záležitosti insolvenčního práva včetně rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Karel Mery

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová,  Mgr. Hana Cholastová

15 (civilní)

Občanskoprávních agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR v 2. pololetí 2016.   Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Alena Divíšková

JUDr. Ivana Lukášová, Mgr. Martin Fedorko, Mgr. Roman Koťátko,

Mgr. Alena Turaiová, JUDr. Barbora Pelzlová

 

34 (civilní)

Mgr. Eva Červenková, t.č. RD zastaven nápad

 

 

35 (civilní)

Neobsazen

 

 

36 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, odvolání podaná proti rozhodnutím soudní tajemnice Petry Seidelové v agendě CEPRv 2. pololetí 2016. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Alena Turaiová

JUDr. Barbora Pelzlová,  JUDr. Ivana Lukášová, JUDr. Alena Divíšková, Mgr. Roman Koťátko Mgr. Martin Fedorko,

37 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Daniely Novotné v agendě CEPR v 1. pololetí 2016. Úkony finanční kontroly dle zák. č.320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Roman Koťátko

Mgr. Martin Fedorko,

JUDr. Barbora Pelzlová, Mgr. Alena Turaiová, JUDr. Alena Divíšková, JUDr. Ivana Lukášová

38 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Daniely Novotné v agendě CEPR v 2. pololetí 2016. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martin Fedorko

Mgr. Roman Koťátko, JUDr. Ivana Lukášová, JUDr. Alena Divíšková,

JUDr. Barbora Pelzlová, Mgr. Alena Turaiová

 

45 (civilní )

neobsazen

 

 

48 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – způsob přidělování obecný v rozsahu 85% nápadu ostatních senátů, zapisovány věci obchodní agendy, záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Martiny Kopúníkové v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Vyřizuje rejstřík Si.

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

 

 

 

Mgr. Hana Cholastová, JUDr. Karel Mery

51 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů,  zapisovány věci obchodní agendy, záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Věci agendy EXE ze senátu 24 bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna činit VSÚ či žádá-li o pokyn soudce.

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Hana Cholastová

 

 

 

 

 

Asistent: JUDr. Jiří Landa

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová, JUDr. Karel Mery

Ve věcech EXE JUDr. Jana Šífová

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti Opatrovnické oddělení – práce oddělení je organizována v minitýmech v tomto složení

Předseda senátu

Kancelář

07 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu  přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Marcela Janušková

 

 

Zastupuje : JUDr. Radana Lebedová,

JUDr. Helena Lehmannová Mgr. Bc. Martina Fendrychová,

Rejstříková vedoucí :

Pavla Flusková

 

 

Soudní tajemnice :

Pavlína Šlechtová 

19 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Radana Lebedová

 

Zastupuje Mgr. Marcela Janušková, Mgr. Bc. Martina Fendrychová JUDr. Helena Lehmannová,

Rejstříková vedoucí : Barbora Krulišová

 

Soudní tajemnice:

Pavlína Šlechtová

20 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100% a věci s cizím prvkem s vahou 1,2 věci. V této agendě věci Cd s cizím prvkem, s výjimkou věcí dle § 6/2 jedn. řádu s cizím prvkem ze Slovenské republiky. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Helena Lehmannová

 

 

Zastupuje : Mgr. Bc. Martina Fendrychová , Mgr. Marcela Janušková, JUDr. Radana Lebedová, 

Rejstříková vedoucí :

Lucie Křížková

 

VSÚ : Ida Drbohlavová

21 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rejstřík P,L a Nc. Způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

 

 

Zastupuje : JUDr. Helena Lehmannová,

JUDr. Radana Lebedová, Mgr. Marcela Janušková

 Rejstříková vedoucí :

Daniela Škrlová

 

 

VSÚ : Ida Drbohlavová

 

JUDr. et Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce – vyřizuje civilní dožádání (Cd) -  výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda.

 

·        Soudci se zastupují v pořadí, jak je uvedeno v rozvrhu práce, VSÚ a soudní tajemníci v minitýmu se zastupují v pořadí dle soudce, ke kterému jsou přiděleny. Ostatní VSÚ a soudní tajemnice se zastupují dle rozvrhu práce.

 

·        K podpisu rozhodnutí za nepřítomného soudce dle § 158 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni vždy zastupující soudci.

 

 

 

 

Společná ustanovení pro občanskoprávní úsek

 

­         Věc zdejším soudem postoupená a po rozhodnutí o nesprávném postoupení vrácená, bude opětovně zapsána do senátu, ve kterém o postoupení bylo rozhodnuto, totéž platí i pro zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání vyšším soudem, či pro věci jinak obživlé.

­         Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán. Pokud dojde k případu, že v řízení bude podáno velké množství návrhů lišící se vzájemně nepatrně či vůbec a které nebudou vyžadovat provedení dalšího dokazování nad rámec prvého obdobného podání, budou tyto věci označeny vahou 0,5.

­         Pokud je důvod ke spojení věcí podle § 112 o.s.ř. je zákonným soudcem pro spojované věci ten soudce, kterému byla zapsána žaloba dříve. V obecném systému pak bude vynechán, dokud se počet věcí nevyrovná, zatímco do senátu, z něhož byla věc připojena, bude další věc doplněna přednostně. Při vyloučení věci, je-li důvod k zapsání do specializovaného senátu, bude věc zapsána příslušnému soudci podle výše uvedených pravidel, jinak zůstává soudci původnímu.

­         Za věc s cizím prvkem se pokládá řízení, kde je účastníkem osoba mající bydliště či sídlo v jiném státu nezastupovaná českým advokátem, řízení, v němž je rozhodováno podle cizího práva, evropského práva či mezinárodní smlouvy, řízení, v němž je nutno komunikovat s úřady, svědky nebo jinými zúčastněnými osobami v jiném státu. Takové řízení se zohledňuje vahou 1,2.

 

 

oddělení opatrovnické:

­         Dojde-li do spisu agendy P a Nc další návrh v době před pravomocným skončením předchozího řízení, je k řízení o nově napadlém návrhu příslušný soudce, který dosud neskončenou věc vyřizuje.

­         Přednostní přidělení věci s cizím prvkem v senátu 20 bude dorovnáno na úroveň senátů 19 a 21 automaticky.

­         Návrhy a jiná podání na úseku opatrovnickém, kterými se nezahajuje řízení, a návrhy na výkon rozhodnutí podle §§ 501 až 507 z.ř.s., budou předkládány soudcům podle územních obvodů podle připojené přílohy.

­         Ve věcech rozhodování o prodloužení ústavní výchovy se spisy, v nichž došlo k nařízení ústavní výchovy do 31.12.2013, rozdělují mezi jednotlivé senáty podle čísla jednacího od nejstarších po nejnovější tak, že senát 19 dostane k vyřízení každou 1. a 4. věc, senát 20 každou 2. a 5. věc, senát 21 každou 3. a 6. věc a senát 7 každou 7. věc, potom se cyklus opakuje.

­         Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán.

 

 

 

oddělení civilní:

­         V případě střetu specializace u jedné napadlé občanskoprávní agendy sporné rejstřík C, Nc se tato věc napíše do senátu podle následujícího pořadí: 1/ věc obchodní, 2/ věc s cizím prvkem.

­         Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán.

­         V případě, že z důvodu odchodu soudce či jeho dlouhodobé nepřítomnosti dojde k potřebě přerozdělení spisů doposud jím vyřizovaných, budou tyto spisy rozděleny mezi ostatní soudce obecným systémem s přihlédnutím ke specializacím a výše uvedeným principům.

­         Návrhy na prodloužení doby trvání předběžného opatření dle § 410 zákona č. 292/2013 Sb. budou zapsány mimo pořadí stejnému soudci, který vydával původní předběžné opatření, vyjma případu, že toto předběžné opatření vydával trestní soudce. V takovém případě bude návrh předložen civilnímu soudci podle pořadí.

­         Asistent plní úkoly dle pokynů soudce, kterému je přidělen.

­         Ve věcech předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zřs, kdy návrh bude podán v pátek, nebo v den před státním svátkem či jiným pracovním volnem a ve dny pracovního volna, od 14,00 hod., rozhodne soudce vykonávající dosah. O prodloužení tohoto opatření rozhodne soudce příslušný podle rozvrhu práce na civilním úseku.  

­         Žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu postoupené z jiného soudu z důvodu místní nepříslušnosti budou nejprve předloženy příslušnému soudci k případnému nesouhlasu s postoupením, a až následně bude VSÚ vyhotovovat platební rozkaz.

­         Specializované obchodní senáty: vyřizují obchodní agendu a to v těchto závazkových vztazích:

·        upravených v obchodním zákoníku,

·        ze smluv a deliktů mezi podnikateli při podnikání,

·        závazky mezi podnikateli řídící se mezinárodní smlouvou,

·        ze smluv o koupi najaté věci, o úvěru, zápůjčce,  účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu, úschově, licenci, skladování, tiché společnosti, zasilatelství, obchodním zastoupení, smluv komisionářských, nájmu a pronájmu majetku sloužícího k podnikání.

 

­         Specializované civilní senáty: vyřizují civilní agendu, která není vyhrazena jiným senátům.

 

­         Pokud je věc zapsána soudci, který následně zjistí, že se jedná o věc příslušející specializovanému senátu, předloží ji neprodleně vedoucí kanceláře s úředním záznamem o této skutečnosti, aby mohla být zapsána do příslušného specializovaného senátu. Pokud tuto skutečnost nezjistí do jednoho měsíce od převzetí věci, zůstane nadále vyřizujícím soudcem. Stejně tak zůstává vyřizujícím soudcem, pokud je věc vrácena odvolacím soudem s tím, že měla být posouzena dle jiného právního předpisu.

 

 


 

Ředitel soudní správy:

Bc. Zuzana Koppanová, zast. R. Jelínková ve věcech ekonomických a J. Kováčová ve věcech personálních. Vedení správního rejstříku a správních spisů, rejstříku St a rejstříku SI, evidence dovolených. Řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, zajišťuje personální agendu, organizuje práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů, organizuje a kontroluje jejich plnění a ostatní sekretářské práce.  Vede a kontroluje elektr. evidenci docházky zaměstnanců. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

 

Práce účetní:
(účetní soudu)

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní, zast. J. Starý. Komplexní zabezpečování rozpočtu a financování soudu, agendy státní pokladny, zpracovávání poukazů advokátů, notářů, znalců, fakturace, příjmový, výdajový, zvláštní, depozitní účet a účet FKSP, evidence závazků, kontrola úschov na účtech peněžního ústavu. Vykonává činnosti hlavní účetní, řídí a kontroluje chod účtárny zdejšího soudu.  Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Jan Starý, rozpočtář, fin. účetní, zast. Bc. Smolková. Evidence závazků, podmíněných závazků, evidence pohledávek, odpisy pohledávek, činnosti spojené s rozpočtováním, činnosti spojené s objednávkami. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Jana Kováčová, mzdová účetní, zast. Bc. Smolková, provádí mzdové účetnictví, agenda nemocenského pojištění, vykonává činnosti související s vyúčtováním cestovních náhrad soudců, zaměstnanců a přísedících. Vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy A-G. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

 

Vymáhání justičních pohledávek a ostatní správa  majetku:

Dana Havrdová, vymáhající úřednice, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy H-R, vzájemné zastupování  Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jana Kováčová.

Renata Jelínková,  správce budovy, zast. Jan Starý. Vykonává správu budovy okresního soudu, zabezpečuje provozní údržbu a opravy budovy, komplexně zajišťuje investiční činnosti (průzkumy trhu, veřejné zakázky). Spravuje inventář a úřední knihovnu, stará se o vazbu rejstříků a knih.

Jan Starý, hospodář, vede autoprovoz, evidence stravenek, spravuje sklad kancelářských potřeb a tiskopisů, zajišťuje inventarizaci majetku a závazků, výpomoc v zápisovém oddělení.

Renata Jelínková, správkyně aplikace, zast. V. Loužecký.  Vykonává správu programových aplikací (úpravy programů, nastavování parametrů systému), kontroluje evidenční pomůcky vedené v PC (v programu ISAS). Úkony finanční kontroly  dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Řídí a kontroluje práci zápisového oddělení zdejšího soudu a oddělení spravující datovou schránku.

Vojtěch Loužecký, správce informačních technologií – správa informačního systému soudu, technické zabezpečení provozu počítačové sítě, zajišťuje funkčnost počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, instalace a testování nových verzí programů, tvorba a správa webových stránek soudu, agenda zaměstnaneckých certifikátů, zajišťuje tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky soudu v IC

Podatelna a spisovna:

Anna Jeníková, provádí odborné práce v podatelně, práce ve spisovně, včetně skartačních prací, doručování soudních zásilek, vyvěšování úředních listin na úřední desce soudu, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC), příjem a odesílání elektronických podání na adrese: podatelna@osoud.cli.justice.cz,

Anna Studenovská, odborné práce v podatelně, práce ve spisovně,  skartační práce, doručování soud. zásilek, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC), vzájemně se zastupují.

Další zástup:  E. Haklová

 

Pokladna:

Mgr. Vladimíra Matějíčková, obstarává pokladní službu, pokladnu zast. V. Nováková, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem Ř-Ž.

Seznam přísedících

viz.  příloha

 

 

 

Vyšší soudní úředník

Asistent soudce

Kancelář (přidělení zaměstnanci)

26 (trestní)

Pavla Pohorská (VSÚ)
shodně s obvodem 01 T, 02 T, 32 T, 38 T. Trestní porozsudková agenda, úkony ve smyslu zák. 121/2008 Sb. a dle  jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech.

Jako bezpečnostní ředitelka zajišťuje úkoly obrany a ochrany, zajišťuje součinnost s justiční stráží.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.
zástupce: Hana Kučerová, Martina Pokutová

Trestní kancelář


Vedoucí kanceláře:
Renata Bahníková (vede rejstřík senátů 01 T, 02 T, 32 T a 38 T)

 

Jana Knížková  (vede rejstřík senátů 05 T, 18 T, 31 T, 33 T, 42 T, Td a PP)


Lenka Hoffmanová (vede rejstřík senátů 03 T, 04 T, 08 T, 17 T, 41 T, Tm, Rod, Nt, Ntm)
 

43 (trestní)

Martina Pokutová (soudní tajemnice)
shodně s obvodem 05 T, 18 T, 31 T, 33 T, 42 T, Td a PP. Trestní porozsudková agenda, úkony dle jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

zástupce : Pavla Pohorská, Hana Kučerová

protokolující úřednice:

Hana Vítková,

Monika Hloušková,

Iva Souralová

Michaela Hejgrlíková

Veronika Pešková,

Eva Lepková

 

zapisovatelky:

Veronika Drábková

Laura Brázdová 

44 (trestní)

 

Mgr. Karolína Filipová,  (asistentka  soudce), t.č. MD

 

 

 

47 (trestní)

Hana Kučerová (VSÚ)
shodně s obvodem pro senát č. 03 T, 04 T, 08 T, 17 T, 41 T + agenda Tm a Rod, Nt přípravné a Nt ostatní. Trestní porozsudková agenda, úkony ve smyslu zák. 121/2008 Sb. a dle  jednacího řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky, úkony související s rozhodováním o svědečném v přidělených senátech. Předvolávání přísedících k výkonu jejich funkce, sklad věcí doličných, kniha trestních úschov.

Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..
zástupce: Pavla Pohorská, Martina Pokutová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 (trestní)

JUDr. Mgr. Pavel Kříž,  asistent soudce Mgr. Milana Vencla – vyřizuje trestní dožádání (Td), výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve Věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 (civilní)

Iveta Plechatá, soudní tajemnice – rozhoduje v řízeních o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a o návrzích na vydání platebního rozkazu napadlých do senátů 14,48 a 51, bylo-li výslovně vydání plat. rozkazu navrženo v žalobě, rozhoduje dle § 6 odst. 5 vyhl. č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (senáty 14,48 a 51).

Civilní kancelář

Vedoucí kanceláře:
Lenka Janovská a

Jana Míglová (vedou rejstříky senátů  7 C, 9 C, 11 C, 12 C, 13 C, 14 C, 15 C, 34 C, 36 C, 37 C, 38 C, 45 C, 48 C, 51 C)
Irena Žáková (vede rejstřík senátů 16 C, 22C a 39 C)

22 (civilní)

Helena Moravanská (VSÚ)

Rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a o návrzích na vydání platebního rozkazu napadlých do senátů 12 a 15, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v žalobě. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 7, 9, 12, 15, 34. Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100 %.

Protestace směnek. Kontrola vedení úschov u notářů, působících v obvodu zdejšího soudu.

 Provádí samostatně úkony podle zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění, o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a dle vyhl. č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

K zajištění bezpečnosti originálů směnek (šeků) je pracovníkem určeným k úkonům potřebným k vydání originálu směnky (šeku). Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..
Zástup:  Daniela Novotná, Petra Seidelová

 

zapisovatelky:

Karla Cichovská,

Magdalena Nekardová,

Jana Haklová,

Eva Haklová,

Kateřina Kořínková

Nikola Novotná

Zuzana Kubíčková

Mája Vagačová

Bc. Tereza Cingelová

Nikola Švecová

 

 

27 (civilní)

Martina Kopúníková (VSÚ)

Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100 %. v Agendě CEPR zastupuje Daniela Novotná.

 

28 (civilní)

Bc. Klára Slezáková, t.č. na RD

 

29 (civilní)

Petra Seidelová (soudní tajemnice)

Provádí jednoduché úkony podle jednacího řádu, rozhodování o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a o návrzích na vydání platebního rozkazu napadlých do senátů č. 11 a 36, bylo-li výslovně vydání plat. rozkazu navrženo v žalobě. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 11 a 36. Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 70% agendy. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.

Provádí úkony finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb, ve znění vyhlášky č. 416/2004 Sb..

Zástup: Daniela Novotná, Helena Moravanská

 

39 (civilní)

Daniela Novotná (VSÚ)
Provádí samostatně úkony dle zákona č. 121/2008 Sb.. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.

Rozhodování  o návrzích na vydání platebního rozkazu dosud do tohoto senátu napadlých a o návrzích na vydání platebního rozkazu napadlých do senátů 37 a 38, bylo-li výslovně vydání plat. rozkazu navrženo v žalobě. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 6, 37, 38. Agenda věcí CEPR – způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100% agendy. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí. 

Provádí úkony finanční kontroly dle zákona č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

Zástup: Helena Moravanská, Petra Seidelová

 

23 (exekuční)

Danuše Vondrová (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Rozhoduje o pověření exekutora, spolu se senáty 24 a 40, každý ze senátů postupně 100 věcí. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkony podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úředních a vyšších úřednících státního zastupitelství. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit, či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v lichém týdnu. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci s lichou spisovou značkou. Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 2. z těchto napadlých věcí. Věci exekuční agendy vedené v rej. Nc – nejasná podání ve věcech výkonu rozhodnutí a věcech exekucí.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..

 Zástupce: Radmila Mádlíková, Marie Bilková

Exekuční kancelář


Vedoucí kanceláře:

Miloslava  Brchelová
Alena Čiberová
Martina Zajkrová

 

 


zapisovatelky: 

Anna Mácová,

Jana Plíhalová,

Alexandra Šabaková,

 

24 (exekuční)

Radmila Mádlíková (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Rozhoduje o pověření exekutora, spolu se senáty 23 a 40, každý ze senátů postupně 100 věcí. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úředních a vyšších úřednících státního zastupitelství. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán do senátu č. 51 (Mgr. Hana Cholastová), v případě věcí výkonu rozhodnutí do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci se sudou spisovou značkou. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep., způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Kontrola úschov uložených v kovové skříni soudu, kontrola úschov na běžných účtech, jakož i depositních účtech peněžního ústavu a kontrola úschov u schovatele. Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 1. z těchto napadlých věcí. Pověřená kontrolou Exekutorského úřadu Česká Lípa. Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).

Úkony dle zák. č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..
Zástupce: Dana Vondrová, Marie Bilková

 

25 (exekuční)

Jana Nečesaná, t.č. RD

 

 

40 (exekuční)

Marie Bilková, (VSÚ) provádí úkony v agendě exekuční a agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Jany Šífové, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Rozhoduje o pověření exekutora, spolu se senáty 23 a 24, každý ze senátů postupně 100 věcí.  Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit, či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Provádí úkony při vyznačování právních mocí dle pověření Mgr. Romana Koťátko z  20.4.2010, úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úředních a vyšších úřednících státního zastupitelství. Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v sudém týdnu.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce : Danuše Vondrová, Radmila Mádlíková

 

 

46 (opatrovnická)

Ida Drbohlavová,  (VSÚ)
v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony podle zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, včetně dožádání ze Slov. rep.  Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. V opatrovnické agendě vyhotovuje statistické listy. Provádí úkony týkající se osvojení včetně odvolání souhlasu s osvojením, výslechy rodičů ohledně určení rodičovství . V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep..
Rejstřík PaNc porozsudková agenda, uvedené úkony v celém obvodu okr. soudu. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb...

Zástupce  Pavla Šlechtová

Opatrovnická kancelář


Vedoucí kanceláře:
Jarmila Šéblová – koordinuje práci jednotlivých rejstříkových vedoucí, zajišťuje jejich metodické vedení, hodnotí jejich práci, řeší zastupování. Rozděluje na oddělení došlá podání do jednotlivých senátů (včetně jejich zařazení do spisů), kontroluje lhůty u jednotlivých spisů.

 

Rejstříkové vedoucí : Pavla Flusková, Barbora Krulišová, Lucie Křížková, Daniela Škrlová – odpovídá za agendu přidělenou konkrétnímu senátu, samostatně vede rejstřík a další evidenční pomůcky, odpovídá za pohyb spisů, zpracovává písemnosti dle pokynů, vyhotovuje protokoly v jednací síni a přepisy textů.  Práci vykonává na pokyn soudce a VSÚ (soudní tajemnice) přidělených ke konkrétnímu senátu a na pokyn vedoucí oddělení v případě potřeby zástup v jiném senátu.  

53 (opatrovnická)

Pavlína Šlechtová, soudní tajemnice, v jednotlivých spisech přidělených do senátu provádí samostatně úkony dle vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. Další úkony ve spise provádí dle pokynů příslušného soudce. Zpracovává statistiku. Provádí úkony týkající se osvojení včetně odvolání souhlasu s osvojením. Zástup : I Drbohlavová

Zapisovatelka : Nikola Divišová – vykonává dle aktuální potřeby stejné úkoly, není začleněna do konkrétního minitýmu, práci vykonává na pokyn vedoucí oddělení.

 

 

 

 

 

 

                      

27 (dědická)

Martina Kopúníková (VSÚ)
Provádí úkony podle zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a dle § 6 odst. 2, písm. k,m,n,p jedn. řádu, agenda Cd.-  výslechy, mimo výslechy osob umístěných ve Věznici Stráž pod Ralskem.

V agendě D vyřizuje dožádání ze Slov. rep.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce v agendě D: Ida Drbohlavová.

Dědická kancelář (agenda dědická, agenda soudních úschov a umoření listin, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu, kniha úschov)
Vedoucí kanceláře:
Monika Svatoňová – pověřená vedením knihy úschov, zajišťuje současně obsluhu e-podatelny, e- výpravny a konverzi dokumentů, 
datové zprávy z technických důvodů zpracovány zpětně – zástup vedoucí D odd.  Tereza Zlatníková a zástup datových zpráv R. Jelínková a M. Vagačová

 

 zapisovatelka: Tereza Zlatníková – zajišťuje také tiskové středisko soudu, tj. tisk a roztřídění obálek. Zástup tiskového střediska – Monika Svatoňová


52 (civilní)

JUDr. Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce –vyřizuje civilní dožádání (Cd) -  výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda

 

 

 

Zápisové oddělení

 Veronika Nováková, Iveta Vrabcová: Zapisování nově napadlých věcí do programu ISAS, založení spisu, lustrace v seznamu jmen, přidělení spisu. Iveta Vrabcová a v době její nepřítomnosti V. Nováková, provádí každodenní lustraci v insolvenčním rejstříku (pravidelně vždy nejpozději do 8,00 hodin), tj. zjistí aktuální stav zápisu v tomto rejstříku, svá zjištění porovná se jmenným rejstříkem vedeným pro zdejší soud v ISAS a případnou shodu zjištěných subjektů dá ihned na vědomí příslušnému soudci, který věc tohoto subjektu vyřizuje, a to v písemné podobě s uvedenou spisovou značkou, v případě technického výpadku sítě učiní o této skutečnosti záznam.

Zástup – Lucie Křížková,

 

Provoz informačního centra 

Zajišťuje soudní tajemnice Iveta Plechatá, - pondělí 8,00 hod. – 16,30 hod., v úterý až ve čtvrtek od 8,00 hod. – 15,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. – 14,00 hod.) zástup: asistenti soudců, vyšší soudní úřednice, soudní tajemnice a vedoucí kanceláří, IC koordinuje poskytování informací veřejnosti a účastníkům řízení, poskytuje informace z rejstříků soudu účastníkům řízení včetně poskytování opisů rozhodnutí s vyznačováním doložky právní moci a vykonatelnosti, organizuje a zajišťuje účastníkům řízení a jejich právním zástupcům nahlížení do spisů, poskytuje informace ze seznamu znalců a tlumočníků a provádí další nezbytné činnosti vyplývající z tohoto demonstrativního výčtu.

 

Výkonné oddělení

Hana
Haklová

Václav
Rejnart

 

 

Vykonávají úkony podle §§ 103 – 126 v.k.ř. a §§ 251-351 o.s.ř. a §§ 45-70 j.ř. a Instr. MS ČR z 21.8.1996 č.j. 1360/95-OOO, provádí úkony týkající se výkonu rozhodnutí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, řád pro soudní vykonavatele. Způsob dělení agendy – viz. příloha. Zajišťují pravidelně se opakující jízdy (tím myslím věznice,školení soudců a veškeré jízdy které se kryjí s jízdou p. Šébla).  Zabezpečují provoz a údržbu vozidel, sestavují výkazy o spotřebě PHM. Vedou dokumentaci k provozu vozidel. Vykonávají další práce s pověřením ředitelky soudu. Mají postavení soudního doručovatele. (ve věcech C a NC, na žádost jednotlivých civilních soudců), šetření dle § 17 zák. č. 280/2009 Sb. – daňový řád.

Hana Haklová – zajišťuje administrativní práce související s výkonem rozhodnutí. Zajišťuje a zprostředkovává vše ohledně provozu motor. vozidel (zajištění veškerých provozních  kapalin, čistících prostředků, STK). Vede deník dispečera.

Václav Rejnart – zástup obsluhy plynové kotelny, práce ve spisovně

Doručné oddělení

Alena Čechová

Doručuje soudní zásilky v městě Česká Lípa a přilehlém okolí.

 

 

Přílohy k rozvrhu práce pro rok 2016:

Rozvrh práce pro rok 2016

Obvody opatrovnického oddělení

Obvody pro VSÚ exekuční

Seznam přísedících

 

Obvody vykonavatelů:

Haklová Hana

Rejnart Václav

 

Opatření k rozvrhu práce:

Opatření č. 1

Opatření č. 2
Opatření č. 3
Opatření č. 4
Opatření č. 5
Opatření č. 6
Opatření č. 7

ePodatelna