obsah

Okresní soud v České Lípě

Okresní soud v České Lípě

Spr 1649/2014

R O Z V R H   P R Á C E

 

pro rok 2015

 

 

 

Pracovní doba (úřední hodiny):

Doba pro styk s občany: viz. infocentrum

 

Návštěvy u předsedy soudu: pondělí od 14,00 hod do 15,30 hod.

(po předchozí dohodě)         

 

Předseda soudu: Mgr. Milan Vencl

Správa soudu:

Ředitelka správy: Bc. Zuzana Koppanová

Místopředsedové soudu:

JUDr. Alena Procházková- úsek trestní

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová – úsek občanskoprávní

 

Finanční účetní: Bc. Stanislava Smolková

Finanční účetní, rozpočtář: Jan Starý

Mzdová účetní:  Jana Kováčová

Správce aplikace a hospodářka: Renata Jelínková

Správce sítě: Vojtěch Loužecký

Vymáhání justičních pohledávek: Dana Havrdová,                                                        Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jana Kováčová

Podatelna a spisovna: Anna Jeníková

                                   Anna Studenovská

Pokladna: Mgr. Vladimíra Matějíčková

 

Obecná ustanovení k rozdělování nápadu:

 

Nápad je rozdělován formou automatického přidělování nápadu programu ISAS, podle níže uvedených kritérií pro jednotlivé senáty pořadí v jakém jsou obžaloby či návrhy soudu doručeny. Přidělování se zahajuje prvním pracovním dnem v roce první obžalobou nebo návrhem.


 

 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

Předseda senátu

Zástupce

02 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské způsob přidělování obecný v rozsahu 50% (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu). Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby uvedené v hlavě X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328), trestné činy úředních osob a úplatkářství uvedené v hlavě X. trestního zákoníku, díl 2. a 3. (§ 329 - § 334) a trestné činy vojenské uvedené v hlavě XII. trestního zákoníku (§ 375 - § 399). Agenda podmíněného propuštění a agenda Nt z výkonu trestu odnětí svobody a agenda rehabilitační. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

Mgr. Vencl dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu podmíněného propuštění a Nt z výkonu trestu odnětí svobody a porozsudkovou agendu ze senátů 18 T a 42 T.

Mgr. Milan Vencl

JUDr. Alena Procházková, Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Kateřina Rejtharová, JUDr. Markéta Navrátilová

05 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – Tm a Rod. Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 85%. Nt a Ntm v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

JUDr. Procházková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 03 T, 03 Tm a 08 Tm.

JUDr. Alena Procházková

Mgr. Milan Vencl,

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Kateřina Rejtharová, JUDr. Markéta Navrátilová

17

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Dopravní nehody silniční, železniční, letecké a vodní z celého okresu. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

Vyřizování veškeré porozsudkové agendy ze senátů 17 T a 33 T.

JUDr. Markéta Navrátilová

Mgr. Kateřina Rejtharová, Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Lucie Homolková, JUDr. Alena Procházková, Mgr. Milan Vencl

31

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%.. Trestné činy hospodářské uvedené v hlavě VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). Trestné činy proti majetku uvedené v hlavě V. trestního zákoníku (§ 210 - § 213) a to v rozsahu 50%. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

Mgr. Kalfeřtová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 01 T, 04 T – u všech spisů označených sudým pořadovým číslem

Mgr. Denisa Kalfeřtová

Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Kateřina Rejtharová, Mgr. Milan Vencl,

JUDr. Alena Procházková, JUDr. Markéta Navrátilová

32

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to a to v rozsahu 50%. Trestní věci s cizím prvkem (věci cizinců a veškerá trestní dožádání z nebo do ciziny. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.
Mgr. Homolková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 01 T, 04 T – u všech spisů označených lichým pořadovým číslem

Mgr. Lucie Homolková

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Kateřina Rejtharová, JUDr. Markéta Navrátilová, JUDr. Alena Procházková,

Mgr. Milan Vencl

41 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to a to v rozsahu 50%. Trestné činy proti majetku uvedené v hlavě V. trestního zákoníku (§ 210 - § 213) a to a to v rozsahu 50%. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích podaných do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

Mgr. Rejtharová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 08 T a 38 T.

Mgr. Kateřina Rejtharová

JUDr. Markéta Navrátilová, JUDr. Alena Procházková, Mgr. Milan Vencl,

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Lucie Homolková

Trestní úsek

 

Rozhodnutí o zatčené osobě činí soudce, který příkaz k zatčení vydal. Soudce mající dosah rozhoduje o zatčené osobě v případě:

·         příkazu k zatčení vydaného soudcem jiného soudu

·         příkaz k zatčení napadl v době od pátku 14.00 hodin do pondělí 07.00 hodin případně v době státního svátku

·         soudce, který vydal příkaz k zatčení, není přítomen na pracovišti z důvodu překážek v práci (např. nemoc, dovolená, školení, účast při úkonech mimo soud, atd.).

 

Pokud je soudce, který má dosažitelnost v průběhu pracovního týdne vyrozuměn o zatčené osobě v nočních hodinách, vyrozumí soudce, který příkaz k zatčení vydal, ráno - a to zpravidla do 8.00 hodin.

   

Neodkladných úkonů se zúčastní soudce, který má dosažitelnost v příslušném týdnu, kdy se úkon koná.

 

Ve zkráceném řízení se zadržením osoby - věci napadlé v průběhu pracovního týdne (tj. od pondělí od 7.00 hodin do pátku 14.00 hodin), budou zapsány vždy do senátu toho soudce, kterému věci přísluší podle rozvrhu práce. Věci napadlé od pátku 14.00 hodin do pondělí 07.00 hodin, případně v době státního svátku, vyřizuje soudce určený v režimu dosažitelnosti.

V případě nepřítomnosti soudce, který drží dosažitelnost jak v přípravném řízení, tak ve zkráceném řízení, jej zastupuje v pracovní době soudce zastupující podle rozvrhu práce, není-li to možné pro nepřítomnost obou soudců, určí zástup místopředseda pro trestní úsek, jak pro pracovní dobu, tak pro mimopracovní dobu.

 

V případě sporu o zastupování mezi soudci rozhodne místopředseda pro trestní úsek nebo předseda okresního soudu.

 

V případě střetu specializace u jedné napadlé věci se tato věc zapíše do senátu podle následujícího pořadí:

1. trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

2. trestní věci s cizím prvkem

3. trestné činy podle hlavy X. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 329 - § 334)

4. trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267).

5. trestné činy podle hlavy X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328)

6. trestné činy v dopravě

7. trestné činy proti rodině a dětem podle hlavy IV. trestního zákoníku (§ 194 - § 196)

 

Po novém nápadu věci vrácené k došetření státnímu zastupitelství bude opětovně zapsána do senátu, který o vrácení rozhodoval, event. který ve věci jednal (v případě, že věc byla vrácena nadřízeným soudem).

Po vrácení věci neúspěšně delegované, bude opětovně zapsána do senátu, který o delegaci rozhodl.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení

V případě, že bude v přípravném řízení rozhodováno soudcem o návrhu na vzetí do vazby, příkazu k zatčení, nebo bude přicházet v úvahu jakýkoliv jiný úkon týkající se mladistvého, činí příslušný soudce veškeré úkony jako soudce soudu pro mládež ve smyslu § 4 zákona č. 218/2003 Sb.

JUDr. et. Mgr. Pavel Kříž (č. 52), asistent soudce – vyřizuje trestní dožádání (Td) – výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda.

 

06 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu). Věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

Mgr. Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová

07 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu) – způsob přidělování obecný v rozsahu 50% nápadu ostatních senátů se zohledněním specializace,věci s cizím prvkem v agendě C s vahou 1,2 věci, dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr.Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová,

JUDr. Alena Divíšková

JUDr. Ivana Lukášová

 

 

09 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda, rej. E, Nc, Exe – věci exekuční agendy, úkony příslušející předsedovi senátu, včetně věcí s cizím prvkem. Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc – věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Šífová

Mgr. Hana Cholastová,

Mgr. Roman Koťátko

11 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, EC a Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 100%, veškerá porozsudková agenda ve věcech senátu č. 34 a věci z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Barbora Pelzlová

Mgr. Roman Koťátko,

Mgr. Martin Fedroko

12 (civilní, pozůstalostní a dědická)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 90% nápadu do ostatních senátů. Rozhodování problematiky práv duševního a průmyslového vlastnictví. Agenda dědická, pozůstalostní, agenda úschov a umoření listin, úkony příslušející předsedovi senátu, věci Cd v dědické agendě s cizím prvkem, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Ivana Lukášová

JUDr. Alena Divíšková,

Mgr. Alena Turaiová,

Mgr. Marcela Janušková

13 (civilní)

neobsazen

 

 

14 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – způsob přidělování obecný v rozsahu 100%, přednostně zapisovány věci obchodní agendy, včetně, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Karel Mery

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová,  Mgr. Hana Cholastová

15 (civilní)

Občanskoprávních agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Alena Divíšková

JUDr. Ivana Lukášová,

Mgr. Alena Turaiová,

Mgr. Marcela Janušková

 

34 (civilní)

Mgr. Eva Červenková, t.č. RD zastaven nápad

 

 

35 (civilní)

Neobsazen

 

 

36 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 80% nápadu ostatních senátů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Alena Turaiová

Mgr. Marcela Janušková

JUDr. Ivana Lukášová, JUDr. Alena Divíšková

37 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Daniely Novotné v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č.320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Roman Koťátko

Mgr. Martin Fedorko

JUDr. Barbora Pelzlová

38 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb., vyřizuje agendu Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých a a agendu Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martin Fedorko

Mgr. Roman Koťátko

JUDr. Barbora Pelzlová

 

45 (civilní )

neobsazen

 

 

48 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – způsob přidělování obecný v rozsahu 85% nápadu ostatních senátů, přednostně zapisovány věci obchodní agendy, záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Vyřizuje rejstřík Si.

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

Mgr. Hana Cholastová, JUDr. Karel Mery

51 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc –způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 75% nápadu ostatních senátů, přednostně zapisovány věci obchodní agendy. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Věci agendy EXE ze senátů 23 a 24 bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna činit VSÚ či žádá-li o pokyn soudce

Mgr. Hana Cholastová

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová, JUDr. Karel Mery

Ve věcech EXE JUDr. Jana Šífová

7 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování agendy obecný v rozsahu 50% nápadu ostatních senátů

Mgr. Marcela Janušková

Mgr.Bc. Martina Fendrychová

JUDr. Radana Lebedová,

19 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Radana Lebedová

JUDr. Helena Lehmannová,

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

20 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, způsob přidělování obecný v rozsahu 100% a věci s cizím prvkem s vahou 1,2 věci. V této agendě věci Cd a E s cizím prvkem, v agendě E s výjimkou věcí dle § 6/2 jedn. řádu s cizím prvkem ze Slovenské republiky. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Helena Lehmannová

JUDr. Radana Lebedová, 

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

21 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rejstřík P,L a Nc. Způsob přidělování obecný v rozsahu 100%. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

v agendě PaNc

Mgr. Marcela Janušková, JUDr. Helena Lehmannová, v agendě C Mgr. Marcela Janušková

 

JUDr. et Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce –vyřizuje civilní dožádání (Cd) -  výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda.

 

 

 

Občanskoprávní úsek

 

­          Věc zdejším soudem postoupená a po rozhodnutí o nesprávném postoupení vrácená, bude opětovně zapsána do senátu, ve kterém o postoupení bylo rozhodnuto, totéž platí i pro zrušení rozhodnutí NS, či pro věci jinak obživlé.

­          Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán. Pokud dojde k případu, že v řízení bude podáno velké množství návrhů lišící se vzájemně nepatrně či vůbec a které nebudou vyžadovat provedení dalšího dokazování nad rámec prvého obdobného podání, budou tyto věci označeny vahou 0,5.

­          Pokud je důvod ke spojení věcí podle § 112 o.s.ř. je zákonným soudcem pro spojované věci ten soudce, kterému byla zapsána žaloba dříve. V obecném systému pak bude vynechán, dokud se počet věcí nevyrovná, zatímco do senátu, z něhož byla věc připojena, bude další věc doplněna přednostně. Při vyloučení věci, je-li důvod k zapsání do specializovaného senátu, bude věc zapsána příslušnému soudci podle výše uvedených pravidel, jinak zůstává soudci původnímu.

­           

 

oddělení opatrovnické:

­          Dojde-li do spisu agendy P a Nc další návrh v době před pravomocným skončením předchozího řízení, je k řízení o nově napadlém návrhu příslušný soudce, který dosud neskončenou věc vyřizuje.

­          Přednostní přidělení věci s cizím prvkem v senátu 20 bude dorovnáno na úroveň senátů 19 a 21 automaticky.

­          Návrhy a jiná podání na úseku opatrovnickém, kterými se nezahajuje řízení, a návrhy na výkon rozhodnutí podle §§ 501 až 507 z.ř.s., budou předkládány soudcům podle územních obvodů podle připojené přílohy .

­          Ve věcech rozhodování o prodloužení ústavní výchovy se spisy, v nichž došlo k nařízení ústavní výchovy do 31.12.2013, rozdělují mezi jednotlivé senáty podle čísla jednacího od nejstarších po nejnovější tak, že senát 19 dostane k vyřízení každou 1. a 4. věc, senát 20 každou 2. a 5. věc, senát 21 každou 3. a 6. věc a senát 7 každou 7. věc, potom se cyklus opakuje.

­          Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán.

 

 

 

oddělení civilní:

­          V případě střetu specializace u jedné napadlé občanskoprávní agendy sporné rejstřík C, Nc se tato věc napíše do senátu podle následujícího pořadí: 1/ věc obchodní, 2/ věc s cizím prvkem.

­          Věc související s řízením, které je vedeno v některém ze senátů, bude přednostně přidělena do tohoto senátu a následně bude počet věcí v senátech automaticky dorovnán.

­          V případě, že z důvodu odchodu soudce či jeho dlouhodobé nepřítomnosti dojde k potřebě přerozdělení spisů doposud jím vyřizovaných, budou tyto spisy rozděleny mezi ostatní soudce obecným systémem s přihlédnutím ke specializacím a výše uvedeným principům.

­          Návrhy na prodloužení doby trvání předběžného opatření dle § 410 zákona č. 292/2013 Sb. budou zapsány mimo pořadí stejnému soudci, který vydával původní předběžné opatření, vyjma případu, že toto předběžné opatření vydával trestní soudce. V takovém případě bude návrh předložen civilnímu soudci podle pořadí.

­          Ve věcech předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zřs, kdy návrh bude podán v pátek od 14,00 hod. do 15,30 hod., nebo v den před státním svátkem či jiným pracovním volnem, a ve dny pracovního volna, rozhodne soudce vykonávající dosah. O prodloužení tohoto opatření rozhodne soudce příslušný podle rozvrhu práce na civilním úseku.

­          Žaloby obsahující návrh na vydání platebního rozkazu budou přidělovány do senátů jednotlivých soudců s přihlédnutím ke specializacím obecným způsobem tak, že jako řešitel bude uvedena příslušná VSÚ, číslo senátu bude vyznačeno číslicí 1, 3 a 4 a číslem senátu příslušného soudce (např. 107, 111, 112, 114, 115, 136, 137, 138, 148 a 151) způsob přidělování agendy obecný a to v rozsahu 60% nápadu do senátu 16 (soudní tajemnice Iveta Plechatá) a číslo senátu bude vyznačeno číslicí 1 , 20% do senátu 22 (VSÚ Helena Moravanská) tak, že číslo senátu bude vyznačeno číslicí 3 a 20% do senátu 39 (VSÚ Daniela Novotná) tak, že číslo senátu bude vyznačeno číslicí 4.

­          Spisy již přidělené VSÚ, které obživnou, budou soudcům nadále přidělovány obecným systémem.

­          Žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu postoupené z jiného soudu z důvodu místní nepříslušnosti budou nejprve předloženy příslušnému soudci k případnému nesouhlasu s postoupením, a až následně bude VSÚ vyhotovovat platební rozkaz.

­          Pokud dojde k disproporci mezi zapsanými věcmi do všech výše uvedených civilních senátů o více než 5 věcí (s přihlédnutím ke snížení), bude následující měsíc nejprve dorovnán počet věcí v jednotlivých senátech bez ohledu na specializaci, a teprve poté opět přidělována agenda s přihlédnutím ke specializaci. Věci s cizím prvkem budou zapisovány s vahou 1,2.


 

 

Ředitel soudní správy:

Bc. Zuzana Koppanová, zast. R. Jelínková ve věcech ekonomických a J. Nedbalová ve věcech personálních. Vedení správního rejstříku a správních spisů, rejstříku St a rejstříku SI, evidence dovolených. Řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, vede autoprovoz, zajišťuje personální agendu, organizuje práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů, organizuje a kontroluje jejich plnění a ostatní sekretářské práce.  Vede a kontroluje elektr. evidenci docházky zaměstnanců. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

 

Práce účetní:
(účetní soudu)

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní, zast. J. Starý. Komplexní zabezpečování rozpočtu a financování soudu, agendy státní pokladny, zpracovávání poukazů advokátů, notářů, znalců, fakturace, příjmový, výdajový, zvláštní, depozitní účet a účet FKSP, evidence závazků, kontrola úschov na účtech peněžního ústavu. Vykonává činnosti hlavní účetní, řídí a kontroluje chod účtárny zd. soudu.  Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

 

Jan Starý, rozpočtář, fin. účetní, zast. Bc. Smolková. Evidence závazků, podmíněných závazků, evidence pohledávek, odpisy pohledávek, činnosti spojené s rozpočtováním, evidence stravenek, činnosti spojené s objednávkami, spravuje sklad kancelářských potřeb a tiskopisů, zajišťování inventarizace závazků, výpomoc v zápisovém oddělení.


Jana Kováčová, mzdová účetní, zast. Bc. Smolková, provádí mzdové účetnictví, agenda nemocenského pojištění, vykonává činnosti související s vyúčtováním cestovních náhrad soudců, zaměstnanců a přísedících. Vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy A-G. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

 

Vymáhání justičních pohledávek a ostatní správa národního majetku:

Dana Havrdová, vymáhající úřednice, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy H-R, vzájemné zastupování  Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jana Kováčová

Renata Jelínková, hospodářka, správce budovy, zast. Jan Starý. Vykonává správu budovy okresního soudu, zabezpečuje provozní údržbu a opravy budovy, komplexně zajišťuje investiční činnosti (průzkumy trhu, veřejné zakázky). Spravuje inventář a úřední knihovnu, stará se o vazbu rejstříků a knih.

 

Renata Jelínková, správkyně aplikace, zast. V. Loužecký.  Vykonává správu programových aplikací (úpravy programů, nastavování parametrů systému), kontroluje evidenční pomůcky vedené v PC (v programu ISAS). Úkony finanční kontroly  dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Řídí a kontroluje práci zápisového oddělení zdejšího soudu a oddělení spravující datovou schránku.

 

Vojtěch Loužecký, správce sítě – správa informačního systému soudu, technické zabezpečení provozu počítačové sítě, zajišťuje funkčnost počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, instalace a testování nových verzí programů, tvorba a správa webových stránek soudu, agenda zaměstnaneckých certifikátů, zajišťuje tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky soudu v IC

Podatelna a spisovna:

Anna Jeníková, provádí odborné práce v podatelně, práce ve spisovně, včetně skartačních prací, doručování soudních zásilek, vyvěšování úředních listin na úřední desce soudu, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC).

Anna Studenovská, odborné práce v podatelně, práce ve spisovně,  skartační práce, doručování soud. zásilek, obsluha telefonní ústředny (v neúředních hodinách IC), příjem a odesílání elektronických podání na adrese: podatelna@osoud.cli.justice.cz, vzájemně se zastupují.

Další zástup: M. Jaďuďová a E. Haklová

 

Pokladna:

Mgr. Vladimíra Matějíčková, obstarává pokladní službu, pokladnu zast. V. Nováková, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem Ř-Ž.

Seznam přísedících

viz.  příloha

 

 

 

Vyšší soudní úředník

Asistent soudce

Kancelář (přidělení zaměstnanci)

47 (trestní)

Hana Kučerová (VSÚ)
shodně s obvodem pro senát č. 03 T, 04 T, 08 T, 31 T, 41 T + agenda Tm a Rod, Nt přípravné a Nt ostatní. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb. v přidělených senátech. Předvolávání přísedících k výkonu jejich funkce, sklad věcí doličných, kniha trestních úschov.
zástupce: Pavla Pohorská, Ida Drbohlavová

 

Trestní kancelář


Vedoucí kanceláře:
Renata Bahníková (vede rejstřík senátů 01 T, 02 T, 31 T, 32 T a 38 T)

 

Jana Knížková  (vede rejstřík senátů 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP)


Martina Pokutová (vede rejstřík senátů 03 T, 04 T, 08 T, 17 T,41 T, Tm, Rod, Nt, Ntm)
 

26 (trestní)

Pavla Pohorská (VSÚ)
shodně s obvodem 01 T, 02 T, 17 T, 32 T, 38 T. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb., v přidělených senátech. Jako bezpečnostní ředitelka zajišťuje úkoly obrany a ochrany, zajišťuje součinnost s justiční stráží.
zástupce: Hana Kučerová, Ida Drbohlavová

protokolující úřednice:

Hana Vítková,

Monika Hloušková,

Lenka Hoffmanová,

Marcela Jaďuďová,

Lucie Rajchrtová,

Michaela Hejgrlíková

Veronika Pešková,

Veronika Drábková

 46 (trestní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Drbohlavová (vyšší soudní úřednice)
shodně s obvodem 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb v příslušných senátech.
zástupce : Pavla Pohorská, Hana Kučerová

 

 

 

44 (trestní)

Mgr. Karolína Filipová,  (asistentka  soudce), t.č. MD

 

 

16 (civilní)

Iveta Plechatá, soudní tajemnice – rozhoduje v řízeních o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání plat. rozkazu navrženo v žalobě

 

22 (civilní)

Helena Moravanská (VSÚ)
Kontrola vedení úschov u notářů, působících v obvodu zdejšího soudu. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 07 Mgr. Januškové, č 09 JUDr. Šífové, č. 11 JUDr. Pelzlová, č. 12 JUDr. Lukášové, č. 14 JUDr. Mery, č. 15 JUDr. Divíškové, č. 34 Mgr. Červenkové, č. 36 Mgr. Turaiové. Agenda věcí CEPR – dělení se  senátem č. 39 rovným dílem tak, že v senátě č. 22 je vyřizována každá 1. napadlá věc a v senátě č. 39 každá 2. napadlá věc. Protestace směnek, jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu. Provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. c,e,  zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.   K zajištění bezpečnosti originálů směnek (šeků) je pracovníkem určeným k úkonům potřebným k vydání originálu směnky (šeku).
zástupce:  Daniela Novotná

 

Civilní kancelář


Vedoucí kanceláře:
Lenka Janovská a

Petra Seidlová (vedou rejstříky senátů  7 C, 9 C, 11 C, 12 C, 13 C, 14 C, 15 C, 34 C, 36 C, 37 C, 38 C, 45 C, 48 C, 51 C)


Irena Žáková (vede rejstřík senátů 16 C, 22C a 39 C)

 

zapisovatelky:

Karla Cichovská,

Magdalena Nekardová,

Jana Haklová,

Eva Haklová,

Kateřina Kořínková

Eva Lepková

Denisa Daníčková

Nikola Novotná

Jana Míglová

39 (civilní)

Daniela Novotná (VSÚ)
provádí jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu, provádí úkony finanční kontroly dle zákona č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 16 Iveta Plechatá, 37 Mgr. Koťátka, č 38 Mgr. Fedorka, č. 13 JUDr. Landy, č. 48 Mgr. Ing. Šmakalové, č. 51 Mgr. Hany Cholastové. Agenda věcí CEPR – dělení se senátem č. 22 rovným dílem tak, že v senátě č. 22 je vyřizována každá 1. napadlá věc a v senátě č. 39 každá 2. napadlá věc. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.  Zástup: Helena Moravanská

 

 

23 (exekuční)

Danuše Vondrová (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkony podle § 11 písm. f,g,i,n, zákona č. 121/2008 Sb., a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán –do senátu č. 51 (Mgr. Hana Cholastová), v případě věcí výkonu rozhodnutí do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v lichém týdnu. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci s lichou spisovou značkou Způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 2. z těchto napadlých věcí. Věci exekuční agendy vedené v rej. Nc – nejasná podání ve věcech výkonu rozhodnutí a věcech exekucí.

 Zástupce: Radmila Mádlíková, Marie Bilková

 

Exekuční kancelář


Vedoucí kanceláře:

Miloslava  Brchelová
Alena Čiberová
Martina Zajkrová

 

 


zapisovatelky: 

Anna Mácová,

Jana Plíhalová,

Alexandra Šabaková,

Mája Vagačová,

24 (exekuční)

Radmila Mádlíková (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkon podle § 11 písm. f,g,i,n, zák. č. 121/2008 Sb. .a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán –do senátu č. 51 (Mgr. Hana Cholastová), v případě věcí výkonu rozhodnutí do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Ve věcech agendy exekucí a výkonu rozhodnutí již zapsaných do senátu č. 27 – vyřizuje věci se sudou spisovou značkou. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Kontrola úschov uložených v kovové skříni soudu, kontrola úschov na běžných účtech, jakož i depositních účtech peněžního ústavu a kontrola úschov u schovatele. Úkony dle zák. č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..Ve věci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 1. z těchto napadlých věcí. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep..Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).
Zástupce: Dana Vondrová, Marie Bilková

 

25 (exekuční)

Jana Nečesaná, t.č. RD

 

 

27 (opatrovnická)

Martina Kopúníková,  (VSÚ)
provádí úkony podle § 4, § 5 a § 11 zák. č. 121/2008 Sb. a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 121/2008 Sb., podle § 6 odst. 2 j.ř. , včetně dožádání ze Slov. rep.  Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. V opatrovnické agendě vyhotovuje statistické listy. Provádí úkony týkající se osvojení včetně odvolání souhlasu s osvojením, výslechy rodičů ohledně určení rodičovství
Rejstřík PaNc porozsudková agenda, uvedené úkony v celém obvodu okr. soudu.

Zástupce opatrovnické agendy Pavla Šlechtová

Opatrovnická kancelář


Vedoucí kanceláře:

Jarmila Šéblová, Pavla Flusková (vede rejstříky 19 P, 20 P, 21 P, 0Nc, 19 PaNc, 20 PaNc, 21 PaNc, 19 L, 20 L, a 21 L)


zapisovatelky:

Barbora Krulišová,

Lucie Křížková,

Nikola Divišová
53 (opatrovnická)

Pavlína Šlechtová, soudní tajemnice, vykonává jednoduché úkony ve smyslu § 6 odst. 2 jednacího řádu, dle pokynů soudce. Provádí úkony týkající se osvojení včetně odvolání souhlasu s osvojením zastupuje M. Kopúníková, VSÚ.

 

27 (dědická)

Martina Kopúníková (VSÚ)
Provádí úkony dle § 6 odst. 2, písm. k,m,n,p jedn. řádu, agenda Cd.-  výslechy, mimo výslechy osob umístěných ve Věznici Stráž pod Ralskem.

Vyřizuje dožádání ze SR.

 Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce v agendě D: Ida Drbohlavová.

Dědická kancelář (agenda dědická, agenda soudních úschov a umoření listin, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu, kniha úschov)

zapisovatelka: Daniela Škrlová – zajišťuje také tiskové středisko soudu, tj. tisk a roztřídění obálek. Zástup tiskového střediska – Eva Lepková

Vedoucí kanceláře:
Monika Svatoňová – pověřená vedením knihy úschov, zajišťuje současně obsluhu e-podatelny, e- výpravny a konverzi dokumentů, 
datové zprávy z technických důvodů zpracovány zpětně – zástup vedoucí D odd.  D. Škrlová a zástup datových zpráv R. Jelínková a M. Vagačová

40 (exekuční)

Marie Bilková, (VSÚ) provádí úkony v agendě exekuční a agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Jany Šífové, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán do senátu č. 9 (JUDr. Šífová). Provádí úkony při vyznačování právních mocí dle pověření Mgr. Romana Koťátko z  20.4.2010. Sepis protokolu oznámení výhrady podle § 354 o.s.ř. a § 593 NOZ v lichém týdnu. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce : Danuše Vondrová, Radmila Mádlíková

 

 

52 (civilní)

JUDr. et Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Ing. Ivany Šmakalové.

vyřizuje civilní dožádání (Cd) -  výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Pavel Havrda

 

 

Mgr. Pavel Havrda, asistent soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Jany Šífové

 

 

Mgr. Karolína Truhlářová, asistentka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Jany Šífové

 

Zápisové oddělení

 Veronika Nováková, Iveta Vrabcová: Zapisování nově napadlých věcí do programu ISAS, založení spisu, lustrace v seznamu jmen, přidělení spisu. Iveta Vrabcová a v době její nepřítomnosti V. Nováková, provádí každodenní lustraci v insolvenčním rejstříku (pravidelně vždy nejpozději do 8,00 hodin), tj. zjistí aktuální stav zápisu v tomto rejstříku, svá zjištění porovná se jmenným rejstříkem vedeným pro zdejší soud v ISAS a případnou shodu zjištěných subjektů dá ihned na vědomí příslušnému soudci, který věc tohoto subjektu vyřizuje, a to v písemné podobě s uvedenou spisovou značkou, v případě technického výpadku sítě učiní o této skutečnosti záznam.

Zástup – Lucie Křížková, Lucie Rajchrtová

 

Provoz informačního centra 

Zajišťuje soudní tajemnice Iveta Plechatá, - pondělí 8,00 hod. – 16,30 hod., v úterý až ve čtvrtek od 8,00 hod. – 15,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. – 14,00 hod.) zástup: asistenti soudců, vyšší soudní úřednice, soudní tajemnice a vedoucí kanceláří, IC koordinuje poskytování informací veřejnosti  a účastníkům řízení, poskytuje informace z rejstříků soudu účastníkům řízení včetně poskytování opisů rozhodnutí s vyznačováním doložky právní moci a vykonatelnosti, organizuje a zajišťuje účastníkům řízení a jejich právním zástupcům nahlížení do spisů, poskytuje informace ze seznamu znalců a tlumočníků a provádí další nezbytné činnosti vyplývající z tohoto demonstrativního výčtu.

 

Výkonné oddělení

Hana
Haklová

Václav
Rejnart

Vykonávají úkony podle §§ 103 – 126 v.k.ř. a §§ 251-351 o.s.ř. a §§ 45-70 j.ř. a Instr. MS ČR z 21.8.1996 č.j. 1360/95-OOO, provádí úkony týkající se výkonu rozhodnutí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, řád pro soudní vykonavatele. Způsob dělení agendy – viz. příloha. Zajišťují pravidelně se opakující jízdy (tím myslím věznice,školení soudců a veškeré jízdy které se kryjí s jízdou p. Šébla).  Zabezpečují provoz a údržbu vozidel, sestavují výkazy o spotřebě PHM. Vedou dokumentaci k provozu vozidel. Vykonávají další práce s pověřením ředitelky soudu. Mají postavení soudního doručovatele. (ve věcech C a NC, na žádost jednotlivých civilních soudců).

Hana Haklová – zajišťuje administrativní práce související s výkonem rozhodnutí. Zajišťuje a zprostředkovává vše ohledně provozu motor. vozidel (zajištění veškerých provozních  kapalin, čistících prostředků, STK). Vede deník dispečera.

Václav Rejnart – zástup obsluhy plynové kotelny, práce ve spisovně

Doručné oddělení

Alena ČechováDoručuje soudní zásilky v městě Česká Lípa a přilehlém okolí.

 

Přílohy k rozvrhu práce pro rok 2015:

 

Rozvrh práce pro rok 2015

Obvody opatrovnického oddělení

Obvody pro VSÚ exekuční

Seznam přísedících

 

Obvody vykonavatelů

 

Haklová Hana

Rejnart Václav

 

Opatření k rozvrhu práce:

 

Opatření č. 1
Opatření č. 2
Opatření č. 3
Opatření č. 4

Opatření č. 5
Opatření č. 6

Opatření č. 7
Opatření č. 8
Opatření č. 9
Opatření č. 10
Opatření č. 11 

 

 

 

ePodatelna