obsah

Okresní soud v Bruntále

Sazebník úhrad

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, Č. j. 28611011-OT -OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 113/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytováni informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informaci (dáte jen ,,sazebník"):

 

                                                                                    §l

 

Náklady na pořízení kopií

 

(I) Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranná - 2,- Kč

b) oboustranná - 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná - 3,- Kč

b) oboustranná - 4,- Kč

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem" stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytuji-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

                                                                                    §2

 

Náklady na pořízení technických nosičů dat

 

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč

(3) V případě použiti jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné

pořizovací ceny.

 

                                                                                    §3

 

Náklady na odeslání informací žadateli

 

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

 

                                                                                    §4

 

Náklady na mimořádně rozsáh1é vyhledání informací. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 

                                                                                    §5

 

Společná ustanovení

 

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy,

přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně

rozsáhlé, a povinný subjekt proto nemá oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

 

                                                                                    §6

 

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem I5. července 2011.

 

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jiří Pospíšil

 

ePodatelna