obsah

Okresní soud v Berouně

Dědické řízení

  

                                                                                                                        S o u d n í   ú s c h o v y

            

22 Sd 8/2005-14

DRAOBZUS-050308-0130

U s n e s e n í

 

            Okresní soud v Berouně rozhodl soudní tajemnicí Pavlínou Mohsenovou ve věci úschovy finanční částky 255,00 Kč (vypořádání akcionářů), kterou složila společnost GAUDEA, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, IČ: 61250309, pro příjemce Václava  K a č í r k a , nar. 1. 12. 1959, bytem Neumětely 3, 267 24 Hostomice pod Brdy, t a k t o :

 

Vydává se tato 

v y h l á š k a

 

            Předmět úschovy, finanční částka 255,00 Kč, připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 3 let ode dne vyhlášení tohoto usnesení nebo jestliže pravomocným usnesením soudu nebude vyhověno žádosti o vydání předmětu úschovy podané v této lhůtě.

 

            Stát nabude vlastnictví k předmětu úschovy marným uplynutím uvedené lhůty.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            Soud přijal usnesením ze dne 7. června 2005, čj. 22 Sd 8/2005-7, které nabylo právní moci dne 25. 6. 2005, do úschovy od složitele GAUDEA, a.s., částku 255,00 Kč jako podíl z prodeje akcií. Složitel v návrhu uvedl, že peníze příjemci zaslal poštovní poukázkou, ale ten si zaslané peníze nepřevzal.

 

            Ačkoli usnesení nabylo právní moci 25. 6. 2005, do dnešního dne o úschovu nikdo nepožádal, soud proto rozhodl podle § 185g odst. 1 o.s.ř., že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 3 roků ode dne vyhlášení tohoto usnesení.

 

            Dojde-li v této lhůtě žádost o vydání předmětu úschovy, soud o ní rozhodne podle ustanovení § 185d o.s.ř..

 

            Státu připadne v takovém případě předmět úschovy jen tehdy, nebude-li podané žádosti o vydání úschovy pravomocným usnesením soudu vyhověno (§ 185g odst. 3 o.s.ř.). Stát nabývá vlastnictví marným uplynutím lhůty. Připadne-li předmět úschovy státu, zaniknou práva účastníků i jiných osob k předmětu úschovy (§ 185h o.s.ř.).

 

            Toto usnesení se vyvěšuje na úřední desce soudu (§ 185g odst. 1 posl. věta o.s.ř.). Vyvěšením na úřední desce spolu s uveřejněním na internetových stránkách Okresního soudu v Berouně po dobu 15 dnů je nahrazeno jeho doručení účastníkům, kteří nejsou soudu známi (§ 50 a,b o.s.ř.).

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Praze podáním u podepsaného soudu.

 

 

Okresní soud v Berouně                         Pavlína Mohsenová,

dne 1. dubna 2009                  soudní tajemnice         

 

              

 

                                                                                                 

 

    

 

 

 

ePodatelna