obsah

Okresní soud v Berouně

Výkon rozhodnutí

                                                                                    Spisová značka: 11 Nc 5464/2007

Hypoteční banka, as.

Michal Špaček

Hana Puchmeltrová

JUDr.Zdeněk Zítka

Irena Volfová

ZP Metal-Aliance

                    (adresát)

P Ř E D V O L Á N  Í

                                                                   

                                                                                               

 Ve věci

 

Oprávněný: Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5

proti

povinnému: 1/ Michal Špaček, bytem Točník 62, Zdice

                    2/ Hana Puchmeltrová, bytem Točník 81, Zdice

 

o: 682.649,89 Kč s přísl.

 

se nařizuje  r o z v r h o v é  jednání

 

na den  4.11.2009 ve 13.00 hodin

 

u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 17/I. posch.

 

K tomuto jednání jste předvolán(a). Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), může soud věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti.

Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti.

Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.

 

 

 

V Berouně  dne   7.9.2009

 

 

                                                                                            Mgr. Alena Watzková, v.r.

                                                                                                předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:

 

 

Poučení: Jako účastník řízení máte právo se vyjádřit k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Rozvrh práce každého soudu je veřejně přístupný; každý má právo do něho u soudu nahlédnout a učinit si z něj výpisy nebo opisy.

Jako účastník řízení můžete požadovat náhradu nákladů, které Vám v řízení vzniknou, zejména hotové výdaje (včetně soudního poplatku), ušlý výdělek, náklady důkazů a odměnu  za zastupování advokátem nebo notářem. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí. Budete-li žádat náhradu ušlého výdělku, místního přepravného a jízdného, postupujte podle poučení uvedeného na rubu předvolání.

 

( O.s.ř.  č. 014 – předvolání  účastníka k prvnímu jednání v věcech, v nichž může být jednáno bez přítomnosti účastníků – první strana)

I. Jste-li v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, nechte si na tomto předvolání potvrdit průměrný hodinový výdělek.

 

Potvrzení zaměstnavatele

 

Potvrzuji, že předvolaný(á) .................................................................má průměrný hrubý hodinový výdělek ve výši ...........................Kč. Jeho (Její) pracovní doba v den předvolání je od................. do................... na pracovišti v ..............................................

Ušlý výdělek mu (jí) bude sražen ze mzdy (platu).

 

V......................... dne............................

                                                          

                                                                                               razítko a podpis

 

 

II. Jste-li výdělečně činný(á) jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat.

 

III.  Budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu místního přepravného, předložte jízdenku z hromadného veřejného dopravního prostředku.

 

IV. Jestliže bydlíte, pracujete nebo se dočasně zdržujete v jiném místě, než kam jste předvolán(a), a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení  náhradu přepravného, předložte jízdenku z  hromadného veřejného dopravního  prostředku; v případě, že jste použil(a) k cestě vlastní motorové vozidlo, můžete požadovat náhradu jízdného podle právních předpisů o cestovních náhradách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna