obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP

Kolegium expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a implementaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Kolegium“, „ESLP“ a „Úmluva“) je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před ESLP.

Kolegium bylo ustaveno mj. v reakci na závazek posílit provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni, který členské státy Rady Evropy učinily na konferenci na vysoké úrovni „Provádění Evropské úmluvy o lidských právech: naše sdílená odpovědnost“, která se konala pod záštitou Rady Evropy v březnu 2015 v Bruselu. Závěrečnou deklaraci z konference naleznete zde.

Kolegium je složeno ze zástupců všech resortů, obou komor Parlamentu České republiky, nejvyšších soudů, státního zastupitelství, Kanceláře veřejného ochránce práv, akademické obce a občanské společnosti. První jednání Kolegia se uskutečnilo dne 10. listopadu 2015. Jmenný seznam členů Kolegia naleznete zde. Kolegium se bude scházet podle potřeby vyplývající z vynesených rozsudků ESLP, zpravidla jednou za 4 až 6 měsíců.

Úkolem Kolegia je analyzovat rozsudky ESLP vydané v řízeních proti České republice a formulovat příslušným orgánům doporučení k přijetí obecných opatření k výkonu těchto rozsudků, jimiž se zabrání opakování obdobných porušení Úmluvy v budoucnu. Posláním Kolegia je i zabývat se vybranými rozsudky ESLP vydanými v řízeních proti jiným členským státům Rady Evropy z hlediska jejich dopadů pro Českou republiku.

Cílem činnosti Kolegia je přispět k účinnému a úplnému výkonu rozsudků ESLP, rozšíření povědomí o závazcích, které pro Českou republiku plynou z Úmluvy, mezi příslušné orgány, používání Úmluvy a judikatury ESLP v každodenní praxi vnitrostátních orgánů a v konečném důsledku pak k plné realizaci základních práv a svobod, které jsou v Úmluvě a jejich dodatkových protokolech zakotveny.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová