obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 225/2013 ze dne 24.7.2013, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

č. 225/2013 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013,

 

kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 písm. a) až e) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů):

 

§ 1

 

Tato vyhláška stanoví

a)        vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

b)        vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

c)        vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

d)       jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, 

e)        úřední jazyky ostatních členských států Evropské unie, v nichž bude Ministerstvo spravedlnosti přijímat žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, popřípadě seznam veškerých postupovaných dokumentů.

 

§ 2

 

(1) Vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 3 této vyhlášky.

 

§ 3

 

Jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

 

§ 4

 

Ministerstvo spravedlnosti přijímá v přeshraničních případech žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů též ve slovenském a anglickém jazyce.

 

§ 5

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 

 

 

 

 

 

ministryně

 

 


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI

V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

 

Pro účely poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů vyplňte prosím následující formulář. Při vyplňování postupujte podle pokynů a vysvětlivek uvedených na konci této žádosti. 

 

I.

Vyplňte čitelně osobní údaje o žadateli – oběti trestného činu:

 

1.

Příjmení:

 

2.

Jméno, příp. jména:

 

3.

Datum narození:

 

4.

Adresa bydliště:

 

 

5.

Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy bydliště):

 

 

6.

Telefon:

(* nepovinný údaj)

7.

E-mail:

(* nepovinný údaj)

8.

Státní občanství:

 

 

 

 

II.

Jestliže je žadatel zastoupen jinou osobou, vyplňte údaje o zástupci.

Zároveň přiložte listinu prokazující vznik zastoupení.

 

1.

Příjmení:

 

2.

Jméno, příp. jména:

 

3.

Adresa bydliště nebo sídla:

 

 

4.

Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy bydliště nebo sídla):

 

 

5.

Právní důvod zastoupení:

 

 

 III.

V případě, že je žadatel osobou pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, vyplňte též údaje o osobě zemřelé.

Přiložte doklad potvrzující úmrtí oběti.

 

1.

Příjmení:

 

2.

Jméno, příp. jména:

 

3.

Datum narození:

 

4.

Datum úmrtí:

 

5.

Poslední adresa bydliště:

 

 

6.

Státní občanství:

 

 

 

 

 

IV.

Uveďte údaje o vztahu mezi žadatelem (osobou pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela) a obětí, která v důsledku trestného činu zemřela.

Přiložte listiny tento vztah prokazující.

 

1.      

Uveďte, zda byl žadatel rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem oběti, která zemřela v důsledku trestného činu, a současně s obětí žil v době její smrti v domácnosti:

 

 

 

 

2.      

Uveďte, zda oběť, která v důsledku trestného činu zemřela, poskytovala nebo byla povinna poskytovat žadateli výživu:

 

 

 

 

 

3.      

Uveďte, zda je žadatel jedinou osobou splňující shora uvedené podmínky, nebo zda existují i další osoby, které tyto podmínky splňují. Uveďte jejich počet, pokud je Vám znám:

 

 

 

 

 

 

V.

Uveďte skutečnosti prokazující vztah oběti k některému členskému státu Evropské unie a tyto skutečnosti doložte.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Uveďte údaje o posledním rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení a toto rozhodnutí přiložte.

Nemůžete-li takové rozhodnutí přiložit, označte orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení (včetně spisové značky). Zároveň uveďte údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je Vám známa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Uveďte datum, kdy byl trestný čin spáchán a kdy jste se dozvěděl o vzniku a rozsahu škody nebo nemajetkové újmy tímto činem způsobené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

Uveďte, zda a jakým způsobem jste uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy na pachateli nebo jiné osobě, která za škodu nebo nemajetkovou újmu odpovídá. Současně uveďte, zda a v jakém rozsahu Vám byla škoda nebo nemajetková újma nahrazena.

K žádosti přiložte doklady prokazující uvedené skutečnosti.

Tento bod není třeba vyplňovat, pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

Popište své majetkové a výdělkové poměry a uveďte, jak se změnily v důsledku spáchání trestného činu.

K žádosti přiložte též doklady prokazující uvedené skutečnosti.

Doklady o majetkových poměrech je možné nahradit čestným prohlášením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Body X. až XIII. vyplňte, jestliže jste se stal obětí trestného činu, kterým Vám bylo ublíženo na zdraví, nebo Vám byla způsobena těžká újma na zdraví.

 

X.

Uveďte, kdy začala a kdy skončila Vaše pracovní neschopnost způsobená trestným činem.

K žádosti přiložte lékařskou zprávu prokazující škodu vzniklou na zdraví a délku pracovní neschopnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

Uveďte, zda žádáte o poskytnutí peněžité pomoci ve výši paušální částky, nebo zda doložíte výši ušlého výdělku a nákladů léčení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pokud se rozhodnete žádat o poskytnutí peněžité pomoci ve výši paušální částky, nemusíte již vyplňovat body XII. a XIII. žádosti.

 

XII.

Uveďte výši nákladů spojených s léčením.

Přiložte doklady tuto částku prokazující.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.

Uveďte výši dávek nemocenského pojištění nebo invalidního důchodu a dobu po vzniku újmy na zdraví způsobené trestným činem, po kterou je žadatel pobírá či pobíral.

Přiložte doklady prokazující ušlý výdělek, výši dávek nemocenského pojištění nebo invalidního důchodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bod XIV. vyplňte, pokud je žadatel, který utrpěl nemajetkovou újmu, obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo dítětem, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

 

XIV.

Uveďte výši nákladů vynaložených na odbornou psychoterapii, fyzioterapii či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy.

Přiložte doklady prokazující uvedenou výši těchto nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

Uveďte, zda žádáte poukázat peněžitou pomoc prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či převodem na účet; v takovém případě uveďte číslo svého účtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čestné prohlášení žadatele o peněžitou pomoc

podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů:

 

Tímto prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti odpovídají skutečnosti.

 

Prohlašuji, že mé majetkové poměry jsou takové, že trestným činem, jehož jsem byl/a obětí, se zhoršila má sociální situace. Majetková či nemajetková újma takto mi způsobená nebyla dosud plně uhrazena.

 

prohlašuji, že jsem nárok na peněžitou pomoc nebo obdobný nárok na odškodnění újmy způsobené mi trestným činem, neuplatnil/a v žádném jiném státě než v České republice.

 

Beru na vědomí, že můj nárok na náhradu škody nebo zadostiučinění za nemajetkovou újmu, který mám proti pachateli, přechází podle ustanovení § 33 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, na Českou republiku, a to v rozsahu poskytnuté peněžité pomoci.

 

Beru rovněž na vědomí, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje nebo jeho zatajením za účelem získání neoprávněné výhody se mohu dopustit přestupku podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž beru na vědomí, že neoprávněné získání peněžité pomoci může být kvalifikováno jako naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

……………………………………

Jméno a podpis žadatele/ky
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI

V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

 

(čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/80/ES)

 

1.

Číslo jednací:

 

 

2.

Jazyk žádosti a podkladů (čl. 6 odst. 3 směrnice 2004/80/ES):

 

 

3.

Orgán předávající žádost:

Údaje o asistenčním (předávajícím) orgánu:

 

Členský stát:

 

Název orgánu:

 

Kontaktní osoba nebo oddělení příslušné k vyřízení věci:

 

Adresa:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

4.

 

Příjemce žádosti:

Údaje o rozhodujícím (přijímajícím) orgánu:

 

Členský stát:

Název orgánu:

 

Adresa:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

5.

 

Údaje o žadateli o peněžitou pomoc:

 

Příjmení:

 

Jméno:

 

Pohlaví:

 

Datum narození:

 

Státní příslušnost:

 

Adresa a poštovní směrovací číslo:

 

Místo, kde má osoba obvyklý pobyt (pokud se liší od místa trvalého bydliště):

 

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

Údaje o bankovním spojení (pro účely převodu musí být místo kódu banky uveden kód BIC a místo čísla účtu musí být uvedeno číslo IBAN):

 

BIC:

 

IBAN:

 

Název banky: 

 

Kontakt v zahraničí:

 

Případné právní zastoupení:

 

 

6.

Údaje o oběti, pokud žádost podává jiná osoba:

 

Příjmení:

 

Jméno:

 

Pohlaví:

 

Datum narození:

 

Státní příslušnost:

 

Adresa a poštovní směrovací číslo:

 

Místo, kde má osoba obvyklý pobyt (pokud se liší od místa trvalého bydliště):

 

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

7.

Seznam přiložených podkladů:

 

 

 

 

 

Vyhotoveno v:

 

Dne: 

 

Orgán, který žádost vyhotovil:

(podpis a/nebo razítko)

 

 

 

 

 


POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

(článek 7 směrnice 2004/80/ES)[1]

 

(Pro zaslání asistenčnímu orgánu a žadateli)

 

 

1.

Rozhodující orgán:

 

Název orgánu:

 

Členský stát:

 

Číslo jednací:

 

Kontaktní osoba nebo oddělení příslušné k vyřízení věci:

 

Adresa:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

2.

 

Pokud je to možné, uvedení přibližné doby přijetí rozhodnutí o žádosti (čl. 7 písm. c) směrnice 2004/80/ES):

 

 

 

 

 

 

3.

Tímto se potvrzuje přijetí žádosti předané asistenčním orgánem:

 

Název orgánu:

 

Členský stát:

 

Číslo jednací:

 

 

 

4.

Datum přijetí žádosti:

 

 

 

Vyhotoveno v:

 

Dne: 

 

Orgán, který žádost vyhotovil:

(podpis a/nebo razítko)


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

 

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

(článek 10 směrnice 2004/80/ES)

 

 

1.

Číslo jednací:

 

2.

Datum přijetí rozhodnutí:

 

3.

Jazyk rozhodnutí:

 

 

4.

Orgán předávající rozhodnutí:

Údaje o rozhodujícím (předávajícím) orgánu:

 

Členský stát:

 

Název orgánu:

 

Kontaktní osoba nebo oddělení příslušné k vyřízení věci:

 

Adresa:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

5.

Příjemce žádosti:

Údaje o asistenčním (přijímacím) orgánu:

 

Členský stát:

 

Název orgánu:

 

Kontaktní osoba nebo oddělení příslušné k vyřízení věci:

 

Adresa:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

6.

Rozhodnutí se týká:

Údaje o žadateli:

 

Jméno žadatele:

 

Adresa:

 

Státní příslušnost:

 

Telefon (včetně předvolby):

 

Fax:

 

E-mail:

 

Případné právní zastoupení:

 

 

 

7.

Údaje o rozhodnutí:

Tato informace se poskytuje, aniž je dotčeno znění rozhodnutí.

 

a) Shrnutí:

 

 

 

 

b) Informace o možnosti podání opravného prostředku, o příslušném orgánu a o lhůtách:

 

 

 

 

c) Další informace nebo kroky, které má žadatel podniknout

(vyplní se v případě potřeby):

 

 

 

 

 

Vyhotoveno v:

 

Dne: 

 

Orgán, který žádost vyhotovil:

(podpis a/nebo razítko)


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

 

JINÉ NEŽ ÚŘEDNÍ JAZYKY, V NICHŽ ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉ UNIE PŘIJÍMAJÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ POMOCI

 

Členský stát Evropské unie

Jazyky jiné než úřední

 

Rakousko

 

anglický

 

Belgie

 

anglický

 

Bulharsko

 

anglický

 

Chorvatsko

 

---

Kypr

 

---

 

Dánsko

 

anglický

 

Estonsko

 

přijímá žádosti ve všech úředních jazycích EU

Finsko

 

anglický

 

Francie

 

---

Německo

 

přijímá žádosti ve všech úředních jazycích EU

Řecko

 

---

Maďarsko

 

anglický

Itálie

 

---

Irsko

 

francouzský

Litva

 

anglický

Lotyšsko

 

anglický

Lucembursko

 

---

Malta

 

---

Nizozemsko

 

anglický


Polsko

 

anglický

Portugalsko

 

anglický

Rumunsko

 

anglický

francouzský

Slovensko

 

---

Slovinsko

 

---

Španělsko

 

---

Švédsko

 

anglický

Velká Británie

 

francouzský

německý

 

 

 

 [1]) Rozhodující orgán může použít obdobný formulář nebo jiný způsob potvrzení přijetí, pokud splňuje podmínky článku 7 směrnice.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová