obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Kozák, Metzová, Patta, Zbořilová a Zbořil proti České republice

Dne 18. dubna 2006 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva rozsudky ve výše uvedených věcech týkajících se zejména délky soudních řízení (článek 6 odst. 1 Úmluvy).

Ve věci Jan Kozák a Čestmír Kozák proti České republice Soud poznamenal, že řízení o restituční žalobě stěžovatelů zahájené v prosinci 1991 a projednané soudy tří stupňů bylo do určité míry složité, ale v postupu soudů nastalo několik období nečinnosti. Stěžovatelé zároveň neměli na vnitrostátní úrovni k dispozici, jak to vyžaduje článek 13 Úmluvy, účinný právní prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení. Stěžovatelé požadovali přes 15 miliónů Kč; Soud ve Štrasburku přiznal každému z nich na náhradě morální újmy částku 5 000 eur a 800 eur na náhradě nákladů řízení.

Ve věci Zdena Metzová proti České republice se Soud zabýval délkou řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Řízení bylo zahájeno v červnu 1992 a věc byla projednána soudy tří stupňů. Ačkoli strany sporu k délce řízení přispěly, nemůže podle Soudu tato okolnost ospravedlnit celkovou délku řízení. Stěžovatelka zároveň neměla na vnitrostátní úrovni k dispozici, jak to vyžaduje článek 13 Úmluvy, účinný právní prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení. Na spravedlivém zadostiučinění Soud přiznal stěžovatelce částku 9 000 eur jako náhradu utrpěné morální újmy.

Ve věci Ivo Patta proti České republice hodnotil Soud délku dvou restitučních řízení vedených od roku 1992 do roku 2004, resp. 2001, na třech stupních soudní soustavy. Soud připustil, že obě řízení byla složitější a že k jejich délce přispěl i sám stěžovatel, který opakovaně své návrhy měnil a doplňoval; celková délka řízení však přesáhla přiměřenou mez. Stěžovatel požadoval na spravedlivém zadostiučinění částku téměř 45 820 eur; Soud mu přiznal pouze 7 000 eur na náhradě morální újmy a 1 000 eur na náhradě nákladů řízení.

Ve věci Františka Zbořilová a Milan Zbořil proti České republice Soud konstatoval, že délka řízení zahájeného v červnu 1993 je nepřiměřená, a stěžovatelům, kteří požadovali více než 26 000 eur, přiznal dohromady částku 10 000 eur na náhradě morální újmy a částku 500 eur na náhradě nákladů řízení.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová