obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vladimír Maršálek proti České republice

Dne 4. dubna 2006 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zveřejnil rozsudek senátu druhé sekce ve věci Vladimír Maršálek proti České republice.

Stížnost se týkala práva na přiměřenou délku řízení o úpravě práv a povinností k nezletilé dceři (článek 6 odst. 1 Úmluvy) a práva na respektování rodinného života (článek 8 Úmluvy). Stěžovatel současně namítal porušení práva na spravedlivý proces v daném řízení (článek 6 odst. 1 Úmluvy), práva na účinné vnitrostátní prostředky nápravy (článek 13 Úmluvy) a zákazu diskriminace (článek 14 Úmluvy) ve spojení s právem na rodinný život a právem na rovnost mezi manželi (článek 5 Protokolu č. 7 k Úmluvě).

V prosinci 1999 podal stěžovatel návrh na úpravu poměrů nezletilé dcery. V říjnu 2003 vynesl Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudek, kterým byla nezletilá svěřena do péče matky. V rozsudku byl upraven styk stěžovatele s nezletilou. Na základě odvolání obou rodičů ve věci rozhodoval v dubnu 2004 Městský soud v Praze. Ústavní stížnost stěžovatele podaná v červenci 2004 byla Ústavním soudem v říjnu 2004 odmítnuta jako opožděná. Řízení tedy trvalo čtyři roky a deset měsíců na třech stupních soudní soustavy.

Ve vztahu k otázce přiměřenosti délky řízení Evropský soud v odůvodnění rozsudku konstatoval, že řízení bylo poměrně složité s ohledem na neshody mezi rodiči. Dále uvedl, že celková délka řízení se na první pohled nejeví jako nepřiměřená, nicméně značnou dobu se věc nacházela před soudem prvního stupně, který vynesl rozsudek až po třech letech a deseti měsících od podání návrhu. Soud shledal v postupu národních orgánů i další období nečinnosti a s poukazem na značný význam předmětu řízení pro stěžovatele dospěl k závěru, že délka předmětného řízení porušuje požadavek „přiměřené lhůty“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Soud nepovažoval za nutné zabývat se odděleně námitkou stěžovatele vztahující se k porušení práva na rodinný život ve smyslu článku 8 Úmluvy z důvodu délky vnitrostátního řízení.

Evropský soud současně uvedl, že stěžovatel nedisponoval účinným prostředkem nápravy, který by řešil problém délky řízení, a konstatoval porušení článku 13 Úmluvy.

Ve zbytku byla stížnost prohlášena za nepřijatelnou.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Soudem nepředložil své požadavky na spravedlivé zadostiučinění. Evropský soud mu tudíž spravedlivé zadostiučinění nepřiznal.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová