obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Breukhoven proti České republice

Praha, 21. července 2011

Dne 21. července 2011 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci stížnosti nizozemského občana Johana Breukhovena na Českou republiku kvůli porušení jeho práva na spravedlivé trestní řízení.

O stěžovatelův noční klub se začala zajímat policie kvůli údajně nucené prostituci rumunských žen. Soudce v přípravném stádiu vyšetřování provedl výslech pěti takových zaměstnankyň klubu a předpokládaných obětí stěžovatelovy trestné činnosti jako tzv. neodkladný úkon v nepřítomnosti stěžovatele nebo jeho právního zástupce. Některé z těchto žen potvrdily, že je stěžovatel pod příslibem řádného zaměstnání vylákal z Rumunska a následně pod pohrůžkou násilí nutil k prostituci, jiné zmínily, že stěžovateli odváděly část svých příjmů z jinak dobrovolného poskytování sexuálních služeb. Stěžovatel byl následně obviněn z obchodování s lidmi a z kuplířství. V pozdějších fázích trestního řízení byly provedeny další důkazy, včetně svědeckých výpovědí, a stěžovatel byl nakonec odsouzen za oba trestné činy, přičemž trest byl vyměřen za závažnější z nich, a sice obchodování s lidmi. Soudy odmítly znovu provést výslech svědkyň, které se mezitím vrátily do Rumunska, pro jeho nadbytečnost, neboť tento důkaz byl zajištěn v plném souladu s trestním řádem.

Stěžovatel namítal především porušení svého práva na výslech svědků zaručené v článku 6 odst. 1 a 3 písm. d) Evropské úmluvy o lidských právech. Soud ve Štrasburku úvodem připomenul zásadu, podle které je třeba dát obviněnému možnost vyslechnout svědky obžaloby; ačkoli tato zásada připouští výjimky, s právy obhajoby je neslučitelné, je-li odsuzující verdikt založen výlučně nebo v rozhodující míře na výpovědích svědků, které obviněný neměl možnost vyslechnout v žádné fázi řízení. Jestliže takoví svědci nejsou k dispozici, mají státní orgány vyvinout přiměřené úsilí k zajištění jejich přítomnosti během řízení. Soud také poznamenal, že pro oběti sexuálních trestných činů může být konfrontace s pachatelem velmi zraňující; přesto jsou státy povinny přijmout opatření, která vyváží znevýhodnění pozice obhajoby.

S ohledem na to, že byl stěžovateli vyměřen trest toliko za trestný čin obchodování s lidmi, se Soud zabýval otázkou, do jaké míry bylo spáchání tohoto trestného činu prokázáno na základě svědectví osob, které stěžovatel nemohl vyslechnout, a jaká opatření v takové situaci případně české soudy podnikly. Konstatoval, že řada svědků vyslechnutých během řízení sice potvrzovala naplnění skutkové podstaty trestného činu kuplířství, ne však již obchodování s lidmi. Prokázání tohoto trestného činu tak vyplývalo jen z výpovědí svědkyň, jež stěžovatel neměl možnost vyslechnout a ohledně nichž se soudy s poukazem na ustanovení trestního řádu spokojily se čtením výpovědí řádně pořízených jako neodkladný úkon v přípravné fázi řízení, aniž by se pokusily jejich výslech zajistit, byť třeba v Rumunsku, nebo přijaly jakákoli opatření k vyrovnání nevýhod, které z toho vyplynuly pro obhajobu.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve své trestní věci může po vyhovujícím rozsudku Evropského soudu požádat o obnovu řízení u Ústavního soudu, považoval Soud ve Štrasburku konstatování porušení stěžovatelových práv zaručených Úmluvou za dostatečnou nápravu vzniklé nemajetkové újmy a žádnou finanční náhradu stěžovateli nepřiznal. Zamítl i nároky stěžovatele z titulu majetkové škody nebo nákladů řízení stejně jako jeho další námitky obsažené ve stížnosti.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová