obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Husák proti České republice

Dne 4. prosince 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Karel Husák proti České republice. Stěžovatel namítal především porušení svého práva na urychlený přezkum zákonnosti zbavení svobody ve smyslu článku 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Stěžovatel byl v červnu 2003 obviněn a vzat do vazby. Ve své stížnosti k Evropskému soudu napadal především skutečnost, že řízení o jeho žádostech o propuštění z vazby probíhala beztoho, aby mu bylo umožněno být v těchto řízeních soudem slyšen. V této souvislosti také považoval za diskriminační postup Ústavního soudu, který jeho ústavní stížnost (poukazující na z článku 5 odst. 4 Úmluvy a navazující judikatury Evropského soudu vyplývající povinnost umožnit obviněnému být slyšen v řízení o přezkoumání zákonnosti vazby) odmítl jako zjevně neopodstatněnou, ačkoli v jiném rozhodnutí podobné ústavní stížnosti vyhověl. Zároveň stěžovatel zpochybňoval rychlost, s jakou bylo o jeho žádosti o propuštění na svobodu z července 2003 rozhodnuto.

 

Evropský soud konstatoval, že stěžovatel byl v souvislosti s vazbou slyšen pouze soudcem, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby; před žádným z následujících rozhodnutí o dalším trvání vazby nebyl stěžovatel soudem slyšen. Evropský soud sice připustil, že obviněný nemusí být slyšen pokaždé, když příslušné orgány rozhodují o zákonnosti vazby, nicméně vzhledem k tomu, že mezi rozhodnutím o vzetí do vazby a dalšími rozhodnutími o vazbě uplynula doba v řádu měsíců, nelze mít za to, že jediným uskutečněným slyšením dostály orgány činné v trestním řízení své povinnosti vyplývající z článku 5 odst. 4 Úmluvy.

 

V reakci na některé nedávné judikáty Ústavního soudu, které se mezitím pokusily reflektovat požadavky kladené Úmluvou na vazební řízení, Evropský soud mimo jiné připomněl, že záruky článku 5 odst. 4 Úmluvy se vztahují v zásadě na všechna řízení, jejichž předmětem je přezkoumání zákonnosti vazby, včetně řízení o žádostech o propuštění na svobodu, nikoli pouze na řízení o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě.

 

Pokud jde o zbývající námitky, Evropský soud uvedl, že nelze tvrdit, že by se stěžovatel ocitl ve stavu právní nejistoty jen s ohledem na tu skutečnost, že Ústavní soud měsíc po vydání rozhodnutí v jeho věci vyhověl podobné ústavní stížnosti jiného stěžovatele. Námitku porušení požadavku na urychlenost přezkumu zákonnosti vazby poté Evropský soud odmítl jako opožděnou.

 

Stěžovatel požadoval spravedlivé zadostiučinění ve výši celkem 185 000 €. Evropský soud uznal v dané otázce argumenty vlády a prohlásil, že konstatování porušení Úmluvy v rozsudku je dostatečnou nápravou případné morální újmy utrpěné stěžovatelem a že požadavek na náhradu nákladů řízení stěžovatel nijak nedoložil. Nepřiznal mu proto žádné finanční zadostiučinění.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová