obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Mohamed Magdi Mansour Rashed proti České republice

Dne 27. listopadu 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Mohamed Magdi Mansour Rashed proti České republice. Stěžovatel namítal porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost ve smyslu článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

V srpnu 2006 stěžovatel přicestoval na mezinárodní letiště Praha-Ruzyně, kde ihned po příletu v tranzitním prostoru projevil úmysl požádat o azyl. Byl proto umístěn do přijímacího střediska v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Dne 1. září 2006 podal stěžovatel žádost o azyl, která byla rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2006, jež bylo stěžovateli doručeno dne 9. září 2006, zamítnuta jako zjevně nedůvodná, jelikož stěžovatel uvedl pouze ekonomické důvody. V období od května do října 2006 Česká republika čelila velké vlně hromadného příjezdu žadatelů o azyl egyptské národnosti, a jelikož v době příjezdu stěžovatele již kapacita přijímacího střediska v tranzitním prostoru letiště Praha-Ruzyně nestačila tomuto náporu, byl stěžovatel dne 10. září 2006 přemístěn do tzv. „detašovaného pracoviště přijímacího střediska v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“ ve Velkých Přílepech.

Stěžovatel z důvodu tvrzené nezákonnosti pokračování zbavení své svobody a proti přemístění do Velkých Přílep podal správní žalobu, kterou však Městský soud v Praze v lednu 2007 odmítl  pro věcnou nepříslušnost, neboť podle jeho názoru by o žalobě měl rozhodnout soud v řízení podle § 200o a násl. občanského soudního řádu. Nejvyšší správní soud ovšem v listopadu 2007 toto rozhodnutí zrušil s tím, že o žalobě stěžovatele je třeba rozhodnout ve správním soudnictví a procesní postup upravit tak, aby bylo možné dostát požadavku na urychlené rozhodnutí vyplývající z článku 5 odst. 4 Úmluvy.

Ve středisku ve Velkých Přílepech stěžovatel bez možnosti toto středisko opustit zůstal do června 2007, kdy se v rámci programu dobrovolné repatriace, po definitivním zamítnutí jeho žádosti o azyl Nejvyšším správním soudem v květnu 2007, vrátil zpět do Káhiry.

Evropský soud pro lidská práva poté, co odmítl vládou vznesenou námitku nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy z důvodu nepodání ústavní stížnosti, konstatoval, že stěžovatel neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, na základě kterého by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody. Evropský soud podotkl, že judikatura českých soudů v daném období nebyla ustálená, možnost podat žalobu podle § 200o občanského soudního řádu byla později vyloučena Nejvyšším správním soudem a správní žaloba neposkytovala zákonnou záruku urychleného rozhodnutí. V případě stěžovatele po celou dobu deseti měsíců jeho zbavení svobody nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Došlo proto k porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy.

Evropský soud pro lidská práva dále shledal, že azylový zákon v tehdejším znění byl nejasný, nezajišťoval dostatečnou ochranu a právní jistotu proti svévolným zásahům do osobní svobody, a proto nemohl sloužit jako dostatečný základ pro stěžovatelovo zbavení svobody. Soud poukázal především na skutečnost, že azylový zákon neumožňoval zadržení žadatelů o azyl jinde, než v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Dále Soud přitakal názoru veřejného ochránce práv, podle něhož rozhodnutí ministerstva o žádosti o udělení azylu musí být v zákonné lhůtě žadateli i doručeno, nikoli pouze oznámeno, že rozhodnutí bylo přijato a že mu bude doručeno později v určený den. Nejasnost zákona také způsobila, že se stěžovatel nedomohl včasného soudního přezkumu zákonnosti svého zbavení svobody. Došlo proto k porušení článku 5 odst. 1 Úmluvy.

Jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy přiznal Evropský soud pro lidská práva stěžovateli 2 000 eur.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová