obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Oldřich Mezl proti České republice

Dne 9. ledna 2007 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu druhé sekce ve věci Oldřich Mezl  proti České republice.

Stěžovatel je otcem nyní již zletilé dcery, jež byla soudními rozhodnutími z let 1993 až 1997 svěřena do výchovy matky. Matka styk stěžovatele s dcerou nerespektovala, byly jí bezvýsledně ukládány pokuty a byla také v trestním řízení odsouzena za maření výkonu úředního rozhodnutí. V pozdějším období se dcera styku se stěžovatelem sama bránila.

Stěžovatel namítal porušení několika aspektů práva na spravedlivý proces, mimo jiné práva na řízení o výkonu rodičovské zodpo­věd­nosti v přiměřené lhůtě (článek 6 odst. 1 Úmluvy), práva na respektování soukromého a rodinného života vzhledem k délce soudního řízení a ke skutečnosti, že se nemohl stýkat se svou dcerou (článek 8 Úmluvy). Stěžovatel dále tvrdil, že se stal obětí diskriminace z důvodu pohlaví, svých občanských aktivit a údajně také z důvodu, že jeho otec zastá­val za bývalého režimu vysoké funkce (článek 14 Úmluvy). Soud dne 31. ledna 2006 prohlásil za přijatelné námitky stěžovatele týkající se délky řízení o změně výchovy, k němuž bylo následně připojeno projednání dalších návrhů (na zákaz styku, o úpravě sty­ku, o výživném atd.), zahájeného soudem prvního stupně vzhledem k odmítavému postoji matky ke styku stěžovatele s dcerou z úřední povinnosti počátkem září 1998, a zása­hu do jeho práva na respektování rodinného života. Zbytek stížnosti prohlásil za nepřijatelný.

Soud ve svém rozsudku k přiměřenosti délky opatrovnického řízení konstatoval, že toto řízení vykazovalo jistou míru složitosti, a to zejména s ohledem na silné napětí mezi rodiči, když stěžovatele shledal do jisté míry odpovědným za prodlužování řízení, nicméně vyslovil, že soud prvního stupně po dobu téměř šesti let nepřijal žádné rozhodnutí o změně výchovy, ačkoli vzhledem k chování matky, které byla v roce 1993 nezletilá svěřena do výchovy, zahájil toto řízení v roce 1998 z úřední povinnosti. Navíc bylo řízení o většině nároků zastaveno s ohledem na dosažení zletilosti stěžovatelovy dcery, avšak stále zůstalo nerozhodnuto o výživném. Podle Soudu taková situace není slučitelná s požadavkem zvláštní pečlivosti vyžadované v těchto typech řízení tím spíš, že vady ve výchově matky byly nepopiratelné a že velmi napjatá rodinná situace měla devastující účinek na psychický stav nezletilé. K porušení stěžovatelova práva na řízení v „přiměřené lhůtě“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy tedy došlo.

Soud shledal také porušení stěžovatelova práva na respektování rodinného života zaručeného článkem 8 Úmluvy ve smyslu tvrzené nemožnosti kontaktu stěžovatele s dcerou. Nerealizace stěžovatelova práva na styk byla sice přičitatelná zejména zjevně odmítavému postoji matky a posléze dcery, v tomto ohledu naprogramované matkou, avšak příslušné vnitrostátní orgány měly přijmout přiměřená opatření, aby nedostatečnou spolupráci ze strany matky postihovaly. Ačkoli vnitrostátní orgány učinily celou řadu pozitivních opatření za účelem obnovení styku stěžovatele s dcerou, tato opatření nevedla k žádoucímu výsledku a posléze se stalo vykonávací řízení s ohledem na zletilost dcery bezpředmětné. Vnitrostátní soudy tudíž neprokázaly dostatečnou rychlost a systematičnost při užití různých exekučních prostředků předvídaných vnitrostátním právem.

 

Stěžovatel požadoval na spravedlivém zadostiučinění částku přesahující 134 000 €. Soud konstatoval, že stěžovatel utrpěl v důsledku porušení jeho práva na rodinný život „značnou“ morální újmu, a přiznal mu částku 10 000 € z tohoto titulu a částku 1 200 € jako náhradu účelně vynaložených nákladů.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová