obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky

 

 

    

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky

 

o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozhodnutí o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Ontario

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 22. května 2008 č.j. 114366/2008-MPO, ve smyslu § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,  ve znění pozdějších předpisů,

 

p r o h l a š u j e,  ž e

 

Článek I

 

Kanadská provincie Ontario je teritoriem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o výživném.

 

 

Článek II

 

Nařízením guvernéra Rady Provincie Ontario ze dne 24. srpna 2006 č. 248/2006 byla Česká republika zařazena do seznamu recipročních států pro účely Zákona o vzájemném vymáhání výživného. Na základě tohoto nařízení soudy kanadské provincie Ontario uznávají a vykonávají rozhodnutí o výživném, vydaná soudy v České republice.

 

 

Článek III

 

V souladu se zněním článků I a II tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí  justičních orgánů kanadské provincie Ontario podle ustanovení § 63 až § 66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 V Praze dne 16. června 2008

 

 

 

 

                                                             JUDr. Jiří Pospíšil

                                              ministr spravedlnosti České republiky


 

 

 

 

Declaration of the Ministry of Justice of the Czech Republic

 

on reciprocity in the matter of enforcement of  support orders, including reciprocal recognition of  decisions concerning support in respect of the Canadian Province of Ontario

 

 

 

The Ministry of Justice of the Czech Republic, in agreement with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic as stated in the written declaration of consent of May 22, 2008, Ref. No. 114366/2008-MPO in accordance with Section 54 of the Act No. 97/1963 Coll. concerning private international law and the rules of procedure relating thereto as amended

 

declares that

 

Article I

 

The Canadian Province of Ontario is a territory in respect of which reciprocity in the matter of enforcement of support orders, including mutual recognition and execution of decisions concerning support, is guaranteed.

 

Article II

 

Regulation of the Lieutenant Governor in Council of the Province of Ontario of August 24, 2006 No. 248/2006 declares that the Czech Republic is included in the list of reciprocating States for the purposes of the Interjurisdictional Support Orders Act. On the basis of this order, the courts in the Canadian Province of Ontario recognize and execute the decisions concerning support awarded by the courts in the Czech Republic.

 

Article III

 

Articles I and II of this Declaration provide for the Czech courts to henceforth recognize and execute decisions awarded by the judicial authorities in the Canadian Province of Ontario in accordance with the provisions of Sections 63 to 66 of the Act No. 97/1963 Coll. concerning private international law and the rules of procedure relating thereto as amended.

 

 

In Prague, June 16, 2008

 

 

 

 

                                                               JUDr. Jiří Pospíšil 

                                          Minister of Justice of the Czech Republic

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová