obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Informace k zápisu spolků

Od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), jímž byl mimo jiné zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, právní řád nepřipouští právní formu občanského sdružení; občanská sdružení vzniklá podle dosavadních právních předpisů se považují za spolky podle NOZ (§ 3045 odst. 1 NOZ).

 

Ministerstvo spravedlnosti nevede registraci spolků. Spolky se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), který vedou rejstříkové soudy  (§ 1 odst. 4 věta druhá ve spojení s odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo (§ 75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., ve spojení s § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,  ve znění pozdějších předpisů).

 

Pro návrh na zápis (a to jak prvozápis, tak změnu zapsaných údajů či výmaz) je třeba použít elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti  (§ 18 zákona č. 304/2013 Sb.  a § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.); příslušný formulář je dostupný konkrétně zde nebo z úvodní stránky justice.cz – podání do veřejného rejstříku (formuláře) – inteligentní formulář.  Vyplněný formulář lze podat buď v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (§ 22 zákona č. 304/2013 Sb.), a to příslušnému rejstříkovému soudu.

 

Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19 zákona č. 304/2013 Sb.). Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze zákona č. 304/2013 Sb., orientační seznam těchto příloh pro spolky je k dispozici zde (nebo při vstupu z úvodní stránky lze nalézt příslušný odkaz na stránce, která se otevře po zadání „podání do veřejného rejstříku“, před zadáním „inteligentní formulář“).

 

Základní informace o změnách v oblasti sdružovacího práva po 1. lednu 2014, včetně odkazu na informace o povinnostech dotčených subjektů souvisejících s těmito změnami, jsou k dispozici zde.

 

 

26. 11. 2014                         Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová