obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR

Na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), o akreditaci mohou požádat subjekty, které hodlají poskytovat pomoc obětem trestných činů. Tyto subjekty se musí u Ministerstva spravedlnosti ČR akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou:

a) poskytování právních informací a

b) restorativní programy

 

Pouze akreditované subjekty u Ministerstva spravedlnosti ČR mohou podle výše uvedeného zákona získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost.

Akreditace jsou udělovány ve správním řízení. Kromě příslušných ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, se tak udělování akreditací řídí taktéž zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Subjekty žádající o akreditaci musí splňovat standardy kvality dané vyhláškou 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů. Žádosti o akreditace přijímá Ministerstvo spravedlnosti ČR v průběhu celého kalendářního roku.

Formulář k žádosti o akreditaci je dostupný na: https://otc.justice.cz/verejne/registrace.jsf

Subjekty, které žádají o akreditaci, musí splnit podmínky uvedené v § 40 a náležitosti uvedené v § 41 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Při vyplňování formuláře je třeba klást akcent na povinnost splnění standardů kvality daných shora uvedenou vyhláškou č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů, na které odkazuje i § 44 odst. 1 písm. d) zákona.

V souladu s § 41 odst. 4 zákona o obětech trestných činů si dovolujeme potenciální žadatele upozornit na nutnost doložení údajů potřebných pro výpis z evidence Rejstříku trestů u fyzických osob, které budou poskytovat služby, neboť Ministerstvo spravedlnosti jako orgán veřejné moci si výpisy vyžádá samo podle zákona č. 269/1994 Sb., zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Vedle jména a příjmení osob se jedná o rodné příjmení, datum a místo  narození, rodné číslo a státní občanství.

Dále si dovolujeme zdůraznit nutnost doložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb podle tohoto zákona, který je nezbytnou náležitostí žádosti. Přiložené pojištění se musí vztahovat na škodu způsobenou podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, nikoliv např. pouze na škodu způsobenou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádost o akreditaci se všemi povinnými přílohami může žadatel doručit v listinné podobě na povinnou doručovací adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 10, dále pak v elektronické podobě, prostřednictvím datové schránky, opatřené uznávaným elektronickým podpisem. Žádost je možné doručit též osobně na podatelnu Ministerstva spravedlnosti ČR v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hod. Obálku prosím označte textem „Žádost o udělení akreditace pro poskytování pomoci podle zákona o obětech trestných činů“.

 

Žádosti o akreditaci vyřizuje odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace. Kontaktní osobou pro udělování akreditací je Ing. Milan Eliáš,

e-mail: melias@msp.justice.cz

tel.: + 420 221 997 499.

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová