obsah

Rejstřík trestů Praha

Přístup k osobním údajům z evidence Rejstříku trestů

 

 

 

 

Dle zákona č. 110/2019 Sb., o  zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno subjektu údajů požádat o přístup k osobním údajům, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci Rejstříku trestů.

 

 

 

 

§ 28 

Právo na přístup k osobním údajům 

 

(1)  Spravující orgán na žádost subjektu údajů sdělí, zda zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Jestliže takové údaje spravující orgán zpracovává, předá je subjektu údajů a sdělí mu informace o

 

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) právních předpisech, na základě kterých tyto údaje zpracovává,

c) příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců,

d) předpokládané době uchování nebo způsobu jeho určení,

e) právu požádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů a

f) zdroji těchto údajů. 

 

 

(2) Spravující orgán žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení

 

a)  plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

b)  průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku,

c)   ochrany utajovaných informací, nebo

d)  oprávněných zájmů třetí osoby.

 

 

(3)  Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti, včetně odůvodnění, došlo k ohrožení

     podle odstavce 2, spravující orgán informuje subjekt údajů stejně jako ty žadatele, jejichž osobní údaje nezpracovává.

 

 

(4)  Spravující orgán vede o důvodech pro postup podle odstavců 2 a 3 dokumentaci, kterou uchovává nejméně 3 roky.

 

 

 

Způsoby získání informace o zpracování osobních údajů:

  

Osobně v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů
Zde osoba získá informace v rozsahu nahlédnutí do opisu, a to na základě ověření  totožnosti občana. 


-  Písemně (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)
Rejstřík trestů zašle informaci o zpracování osobních údajů zpět žadateli doporučenou zásilkou do vlastních rukou adresáta.

 

  


 

 

ePodatelna