obsah

Rejstřík trestů Praha

Postup při podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

 

 

 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ


 

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby.

Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci také zmocněnci této osoby nebo, v rámci poskytování právní pomoci této osobě, advokátovi.Žádost o výpis lze podat:

- V sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 988/1
(stanice Pražského povstání na trase C metra), Internetová adresa: http://portal.justice.cz

- Na kontaktním místě Czech POINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři)
Adresy a úřední hodiny kontaktních míst jsou uvedeny na internetové adrese: http://www.czechpoint.cz/.
UPOZORNÉNÍ:
Pro použití v zemích mimo Evropskou unii si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.


- Prostřednictvím Portálu veřejné správy, resp. Portálu občana:

a) S využitím přístupu se zaručenou identitou: https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni. Výpis z evidence rejstříku trestů bude zpracován a odeslán do aplikace Portálu občana, a to pouze  v případě, že zpracování bude provedeno výlučně automaticky. Zpracování žádostí, které nebudou vyhovovat automatickému zpracování, budou systémem automaticky zamítnuty - pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů bude nutné zvolit jiný způsob podání žádosti.
b) Z aplikace Portálu občana (s přihlášením na https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) prostřednictvím datové schránky. Výpis z evidence rejstříku trestů bude zpracován a odeslán do datové schránky občana.

- Na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.
Adresy a úřední hodiny jsou uvedeny na internetové adrese Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz

- V cizině na zastupitelských úřadech České republiky
Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz

  

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanoven ve výši 100,- Kč (v Rejstříku trestů platba pouze v hotovosti); při podání žádosti v cizině na zastupitelských úřadech ČR je poplatek 200,- Kč.

 

 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Při podání žádosti o výpis se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti.

 

a)  Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba též plnou moc úředně ověřenou a úředně přeloženou do českého jazyka.

b)  Správnost údajů uvedených na žádosti se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (např. občanský průkaz - ID karta), který obsahuje alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v osobním průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince ap.) a není-li žadatel evidován v registru obyvatel, je třeba dále doložit např. rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list ap. Občané České republiky a Slovenské republiky předkládají originál nebo jejich úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států originál nebo kopii úředně ověřenou a úředně přeloženou do českého jazyka.

 

 

 

 

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A STÍŽNOSTÍ

 

Všeobecné informace o podávání žádostí, vyřizování a doručování výpisů jsou poskytovány v pracovních dnech na tel. čísle 244 006 111 a 244 006 112.


Dotazy nebo stížnosti, týkající se zejména záznamu o odsouzení, lze projednat osobně v úředních hodinách Rejstříku trestů a nebo zaslat písemně: Rejstřík trestů, Soudní 988/1, Praha 4, 140 66; ID datové schránky: vtqabcz; e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz.

 

 

 

(aktualizováno: květen 2020)

 

 

 

 

ePodatelna