obsah

Rejstřík trestů Praha

CzechPOINT - pro fyzické osoby

      

popis.Text

                                 

     

Vydávání výpisů z rejstříku trestů na pracovištích CzechPOINT


 

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, a to na základě písemné žádosti. Výpis lze vydat též zplnomocněné osobě na základě úředně ověřené plné moci.

Žádost není třeba na kontaktním místě CzechPOINT ručně vyplňovat, klient ji obdrží již vyplněnou k podpisu a kontrole. Každou žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů § 11b odst. 2.

Osoba, která na pracovišti CzechPOINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení pobytu cizince).

Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník CzechPOINT elektronickou žádost do Rejstříku trestů, který odpoví buď:

Vydáním výpisu
Výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 10 sazebníku). Poplatek je příjmem ověřující obce, na výpis se kolek nevylepuje.

nebo

Žádost je zařazena do manuálního zpracování
Občan v tomto případě při podání obdrží potvrzení s uvedeným číslem žádosti. V Rejstříku trestů se žádost manuálně zpracuje a následně je elektronicky odeslána zpět na kontaktní místo.
Předpokládaná doba zpracování* je cca 30 minut při podání žádosti v uvedených hodinách:
pondělí - čtvrtek    7.30 - 15.00 hodin
pátek                    7.30 - 14.00 hodin
V případě podání žádosti po uvedeném časovém intervalu bude zpracování zahájeno následující pracovní den. Občan si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podaní žádosti, předložení průkazu totožnosti a zaplacení správního poplatku 100,- Kč bude výpis vydán. 

*UPOZORNÉNÍ!

Od května 2012 je výpis z evidence Rejstříku trestů nově vydáván

  • občanu jiného členského státu EU;
  • osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,

s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění:

„Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“¨

Na uvedenou skupinu osob musí Rejstřík trestů ČR provést dožádání do jiného členského státu EU - obdržení odpovědi je do max. 25 pracovních dnů.

      
ePodatelna