obsah

Rejstřík trestů Praha

Informační systém Rejstříku trestů


Legislativní úprava
Základním zákonem pro vedení evidence Rejstříku trestů je zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Místo vedení evidence
Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66  Praha 4.

Popis systému
Informační systém Rejstříku trestů je technicky tvořen serverem propojeným lokální sítí s jednotlivými pracovišti. Data v rozsahu stanoveném zákonem č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, jsou uložena v databázi umožňující konkurenční přístup k informacím podle zvolených kritérií. Údržba dat v aktuálním stavu je prováděna na základě ustanovení § 5 a § 8 citovaného zákona.

Používané datové prvky:
Rozsah evidence a obsahová stránka datových prvků odpovídají oprávněním Rejstříku trestů stanoveným zákonem č. 269/1994 Sb.
Podle ustanovení citovaného zákona:
§ 2 odst. 1
Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního řízení nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.
§ 3 odst. 1
V evidenci Rejstříku trestů jsou údaje z trestních listů všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky.
§ 3 odst. 2
Součástí evidence Rejstříku trestů jsou i údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy, které byly shromážděny podle dříve platných předpisů a údaje předané Rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.
§ 7
Rejstřík trestů vede pro potřebu trestního řízení evidenci  osob, jejichž trestní stíhání bylo pravomocným rozhodnutím soudu nebo státního zástupce podmíněně zastaveno.

Poskytované služby
- podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů nebo podle zvláštního zákona se vydává na písemnou žádost opis rejstříku trestů nebo výpis z rejstříku trestů,
- Rejstřík trestů bezplatně poskytuje na žádost fyzické osoby informace o vydaných výpisech/opisech z evidence Rejstříku trestů fyzických osob týkajících se této osoby,
- dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno subjektu údajů získat informace o zpracování osobních údajů, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci Rejstříku trestů.

 

 

 

 

ePodatelna