obsah

Rejstřík trestů Praha

Vláda přijala návrh novely trestního zákoníku, který předložila ministryně spravedlnosti

 

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová dnes předložila vládě k posouzení návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník, vláda jej přijala. Návrh zapracovává požadavky vyplývající z rámcového rozhodnutí Rady z roku 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení. Toto rozhodnutí vyžaduje, aby bylo v novém trestním zákoníku na odsouzení jiným členským státem Evropské unie, v případě splnění podmínky oboustranné trestnosti, hleděno jako na odsouzení soudem České republiky.

K implementaci tohoto požadavku do českého právního řádu byla vypracována novela trestního zákoníku. Navrhovaná změna je založena na zásadě povinného zohledňování odsouzení soudem jiného členského státu v trestním řízení vedeném proti konkrétním osobám. Informace o odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení tak bude mít nejen význam důkazního prostředku o osobě obviněného, ale zároveň bude formálně právní skutečností předpokládanou českým právním řádem. Zejména se stane skutečností relevantní pro posuzování otázky recidivy (např. u trestného činu krádeže, podvodu aj.), a dále pro posuzování otázky promlčení, zahlazení odsouzení apod.

Povinnost hledět na cizozemská odsouzení jako na odsouzení soudem České republiky se bude týkat  pravomocných trestních odsouzení vydaných soudem jiného členského státu Evropské unie, pokud splňují podmínku oboustranné trestnosti a pokud budou vydány pro čin spáchaný po nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. po 15. srpnu 2010. Do 27. dubna 2012 bude přitom zohledňování odsouzení omezeno pouze na ta odsouzení soudem členského státu Evropské unie, jehož je odsouzený občanem nebo na jehož území má obvyklé bydliště; po tomto datu, ke kterému by měl být zprovozněn Evropský informační systém rejstříku trestů (počítačový systém výměny informací o odsouzení mezi členskými státy), budou již zohledňována odsouzení vydaná v kterémkoli členském státě Evropské unie. 

22. 3. 2010                                    Jitka Zinke, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

 

ePodatelna