obsah

Rejstřík trestů Praha

Zahájení elektronické výměny dat mezi českým a slovenským Rejstříkem trestů

Od roku 1952 podle platných právních předpisů se údaje o pravomocných odsouzeních soudy na území Československé republiky zakládaly na základě evidenčního principu místa narození odsouzené osoby. Údaje o odsouzení osob narozených na území České republiky a osob narozených v cizině se zakládaly do Rejstříku trestů v Praze, údaje o odsouzení osob narozených na území Slovenské republiky se zakládaly do Rejstříku trestů v Bratislavě. Po rozdělení společného státu v roce 1993 zůstaly v Rejstříku trestů v Bratislavě údaje o odsouzení občanů České republiky narozených na území Slovenské republiky a naopak v Rejstříku trestů v Praze zůstaly údaje o odsouzení občanů Slovenské republiky narozených mimo území Slovenské republiky. Tato skutečnost byla logickým dopadem právních předpisů platných před rozdělením společného státu.

 

V roce 1994 byly oba rejstříky trestů nově upraveny zákonem, protože dosud oba rejstříky trestů byly jednotně upraveny nařízením vlády č. 54/1970 Sb. V obou právních úpravách při zakládání údajů o odsouzení byl již aplikován princip státní svrchovanosti.

 

V zájmu České republiky a Slovenské republiky získat zpět údaje o svých občanech, byla dne 26. června 1995 sjednána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů, publikovaná v České republice pod č. 136/1995 Sb., ve Slovenské republice pod č. 184/1995 Z.z. Neprodleně po podepsání smlouvy byla zahájena vzájemná výměna údajů. Písemné dokumenty byly oboustranně přepravovány tam i zpět v uzavřených zásilkách v pravidelných týdenních intervalech. Za dobu téměř 14 let provádění smlouvy byly vzájemně vyměněny údaje o více než 300 tisíc osobách. Nepříznivým dopadem tohoto způsobu výměny údajů byla i nezbytná časová prodleva (2 týdny) od podání dožádání do jeho vyřízení. O tuto dobu se vždy prodloužila celková doba potřebná k vydání výpisu z rejstříku trestů občanům obou států, u kterých od roku 1995 ještě dožádání nebylo provedeno. Rovněž se o tuto dobu prodloužila doba potřebná k vydání opisu z rejstříku trestů orgánům činným v trestním řízení v obou státech.

 

Vzhledem k tomu, že dosavadní způsob výměny údajů podle smlouvy byl poměrně administrativně náročný a zdlouhavý, byl v roce 2007 zpracován investiční záměr na urychlení výměny. Záměr předpokládal nahradit dosavadní výměnu písemných dokumentů dokumenty v elektronické podobě prostřednictvím elektronické komunikace. V průběhu roku 2008 byla na obou stranách postupně vybudována potřebná infrastruktura a Rejstříky trestů byly napojeny do mezinárodní elektronické sítě s-TESTA. V listopadu 2008 byl zahájen zkušební provoz a v lednu 2009 ostrý provoz. Každé dožádání (denně 10 až 20) na obou stranách je nyní vyřízeno prakticky ihned, výjimečně u složitějších dožádání za několik hodin.

        

         Na zajištění záměru (projekt:Zabezpečení elektronické komunikace mezi Rejstříkem trestů České republiky a Rejstříkem trestů Slovenské republiky) požádal Rejstřík trestů dne 29.6.2007 o poskytnutí grantu z prostředků Evropské komise. Grantová dohoda č.JLS/2007/JPEN/065 CR byla uzavřena dne 2.6.2008.

 

Po ukončení realizace projektu a schválení předloženého závěrečného vyúčtování Evropskou komisí, byl grant v částce vyplývající z Grantové dohody poukázán v červnu 2009 na účet Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

 

 

 

ePodatelna