obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů Rejstříkem trestů

 

 

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Vám podáváme informaci o zpracování osobních údajů, které jsou získány od subjektů údajů.


 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Rejstřík trestů se sídlem Soudní 988/1, 140 66 Praha 4, Česká republika, tel.: 244 006 111, ID datové schránky: vtqabcz, e-mail:  rejstrik@rejtr.justice.cz

 

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Výkonem  funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl pověřen Mgr. Jan Panoš se sídlem Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel. +420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz, www.justice.cz.


Vaše  osobní údaje zpracováváme v souladu a za účely vymezenými v ust. § 2 a násl. a §§ 11, 16i a násl. zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu, která je uvedena v ust. §§ 6, 11b, resp. § 16 k téhož zákona.

Instrukce pro přístup k osobním údajům v evidenci Rejstříku trestů jsou uvedeny zde

Instrukce pro přístup k osobním údajům  v evidenci přestupků jsou uvedeny zde

 

Podle ust. § 29 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, máte právo žádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, pokud jsou tyto údaje nepřesné či nesprávné. V případě evidence přestupků se lze domáhat této nápravy pouze tak, že u správního orgánů, který zápis provedl, lze podat námitku dle ust. § 108 z.č. 250/2016 Sb. Dále jste oprávněn/a podat žádost o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů nebo stížnost na zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.


 

 

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s případným nakládáním s výpisy a opisy z evidence Rejstříku trestů a evidence přestupků dle ust. § 155 a 156 správního řádu.

Rejstřík trestů shromažďuje Vaše osobní údaje uvedené v žádostech osob o informace o zpracování osobních údajů viz např. zde, v žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v aplikaci pro ověření pravosti výpisů z evidence Rejstříku trestů viz zde.

 

Účely používání osobních údajů 

Osobní údaje získané od subjektu údajů zpracováváme za účelem plnění právních povinností a úkolů ve veřejném zájmů dle výše uvedených právních předpisů.

 

Zabezpečení osobních údajů

K zajištění uvedených účelů jsou osobní údaje získané od subjektu údajů zpracovávány v informačních systémech splňujících podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předávání osobních údajů

Údaje získané od subjektu údajů mohou být předány v souladu se správním řádem.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje získané od subjektu údajů uchováváme po dobu případného správního řízení.

 

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které získáváme od subjektu údajů, dále nepředáváme. 

 

Práva subjektu údajů

V souladu se zpracováním osobních údajů získaných od subjektu údajů, můžete uplatnit následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),

b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR),

c) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

 

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna