obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

 

 

Adresa:

Rejstřík trestů
Soudní 988/1
140 66 Praha 4

ID datové schránky:

vtqabcz

E-mail:

rejstrik@rejtr.justice.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Rejstříku trestů

Telefon:

+ 420 244 006 111

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 - 17:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 15:00

 

1.    Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Způsob podání:

a)  osobní podání,

b)  prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,

c)  kurýrem,

d)  ústně do protokolu.

Podání jsou přijímána v úředních hodinách podatelny.

Technické nosiče dat:

- CD, DVD jsou přijímány pouze jako přílohy podání.
- Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné na operačním systému MS Windows.
- Technické nosiče dat se podavateli nevracejí.

Vady podání:

- V případě, že je dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný nebo poškozený a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěných vadách vyrozuměn. 
- Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, nebude Rejstřík trestů dokument dále zpracovávat.

 

2.   Doručování datových zpráv

Způsoby doručování:

a)  prostřednictvím datové schránky,

b)  e-mailem na elektronickou adresu podatelny.


ID datové schránky: vtqabcz

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

 

Náležitosti doručené datové zprávy: 

- Datová zpráva je zaslána v povolených datových formátech. 
- Neobsahuje škodlivý software (vir). 
- Zpráva je doručena na přijímaných technických nosičích dat. 
- V případě, že jedno podání obsahuje více souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastní podání a které soubory tvoří jeho přílohy.


Potvrzení doručení datové zprávy: 


- Potvrzení doručené datové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny zasílá podatelna nejpozději první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

- Zpráva potvrzující doručení se zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud odesílatel neobdrží potvrzení o doručení, považuje se podání za nedoručené.

- Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, bude podatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

 

Postup v případě zjištění vadného podání v digitální podobě, škodlivého softwaru (viru), chybného formátu a nevyžádaného obchodního sdělení (spam):

- Datová zpráva, která je neúplná nebo u které byl zjištěn chybný datový formát nebo obsahuje  škodlivý software, jenž může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem nebo není uložena na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, není podatelnou přijata ke zpracování. 
- V případě, že je odesílatel znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn. 
- Na nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) se odesílateli neodpovídá.

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené:

a)  informačním systémem datových schránek je 20 MB,
b)  e-mailem na elektronickou adresu podatelny je 10 MB, 
c)  na přenosném technickém nosiči je 10 MB.


Datové formáty přijímaných datových zpráv a datových souborů

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

- PDF, verze 1. 7. a vyšší,
- PDF/A, ISO 19005,
- TXT/CSV,
- RTF,
- DOC(X), dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6. 0. a vyšší,
- XLS(X),
- PPT(X),
- HTML/HTM,
- FO/ZFO (602XML Filler dokument), datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami.
- ODT (Open Document Text),
- ODS (Open Document Spreadsheet)
- ODP (Open Document Presentation)

 

Statické obrazové dokumenty:

- PNG,
- TIF/TIFF,
- JPG/JPEG/JFIF

Dynamické obrazové dokumenty: 

- MPEG-2,
- MPEG-1,
- GIF

Zvukové dokumenty:

- MP2/MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
- WAV, PCM 1.

Databáze:

- XML, 
- ISDOC(X), verze 5.2 a vyšší.

 

3.    Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Rejstříku trestů činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
- Podání podle zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno    uznávaným elektronickým podpisem.
- Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

 

4.    Základní výčet právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny: 

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti); 
- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

ePodatelna