obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky


o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozhodnutí o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Manitoba

 

         Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 15. května  2003 č.j.  113864/2003-MPO, ve smyslu § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,  ve znění pozdějších předpisů,

                                         

p r o h l a š u je,  ž e

 

Článek I 

        Kanadská provincie Manitoba  je teritoriem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o výživném.                              

Článek II 

        Nařízením guvernéra Rady Provincie Manitoba ze dne 17. ledna 2003 č. 10/2003 byla Česká republika zařazena do seznamu recipročních států pro účely Zákona o vzájemném vymáhání výživného. Na základě  tohoto nařízení soudy kanadské provincie Manitoba uznávají a vykonávají rozhodnutí o výživném, vydané soudy v České republice. 

Článek III 

        V souladu se zněním článků I a II tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí  justičních orgánů kanadské provincie Manitoba podle ustanovení § 63 až § 66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. 

 V Praze dne  5. června  2003 

JUDr. Pavel Rychetský  v.r.

ministr spravedlnosti České republiky

                                                                                                         

 

 

Declaration of the Ministry of Justice of the Czech Republic

on reciprocity in the matter of enforcement of  support orders, including reciprocal recognition of decisions concerning support in respect of the Canadian Province of Manitoba

 

 

        The Ministry of Justice of the Czech Republic, in agreement with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic as stated in the written declaration of consent of  May 15, 2003, Ref. No. 113864/2003-MPO in accordance with  Section 54 of the Act No. 97/1963 Coll. concerning private international law and the rules of procedure relating thereto  as amended 

declares that 

Article I 

        The Canadian Province of Manitoba is a territory in respect of  which reciprocity in the matter of enforcement of support orders,  including mutual recognition and execution of decisions concerning support, is guaranteed.  

Article II 

         Regulation of the Lieutenant Governor in Council of the Province of Manitoba of January 17, 2003 No. 10/2003 declares that the Czech Republic is included on the list of reciprocating States for the purposes of the Inter-Jurisdictional Support Orders Act. On the basis of this Regulation, the courts in the Canadian Province of Manitoba recognize and execute the decisions concerning support  awarded by the courts in the Czech Republic. 

Article III 

           Articles I and II of this Declaration enable the Czech courts to henceforth recognize and execute decisions awarded by the judicial authorities in the Canadian Province of Manitoba in accordance  with the provisions of Sections 63 to 66 of the Act No. 97/1963 Coll. concerning private international law and the rules procedure relating thereto as amended.  

In Prague,  June 5, 2003 

JUDr. Pavel Rychetský  in own hand

The Minister of Justice of the Czech Republic

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová