obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

 

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení nebo GDPR“) Vám poskytují obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v soustavě soudů.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je každý soud, který je věcně a místně příslušný ke konkrétnímu řízení. Kontaktní údaje všech soudů včetně kontaktních osob naleznete v rubrice Soudy.

 

Pro jaké úkoly je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů? 

Podle čl. 37 odst. 1 písm. a) Nařízení správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů tak v soustavě soudů není jmenován pro úkoly, které by vykonával ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů:

a)      které jsou potřebné pro plnění povinností soudu za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech;

b)      které jsou potřebné k projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona o soudním řízení správním a v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou,               s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro okresní, krajské a vrchní soudy v oblasti agend, které nejsou spojeny s rozhodovací činností soudů, je pověřen Mgr. Jan Panoš, se sídlem Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2,                             tel: +420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz, www.justice.cz.

 

 

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

A.

Výkon soudnictví a související povinnosti

  Soudy pro výkon soudnictví a dalších jím zákonem svěřených pravomocí zpracovávají osobní údaje výlučně za účelem právních povinností a výkonu veřejné moci.

 

   Podle ustanovení § 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů soudy:

 

- projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,

- projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení,

- rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

   Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů vedou krajské soudy spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

 

   K zajištění dalších činností spojených s rozhodovací pravomocí soudů podle zákona
č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedou soudy v souladu s  instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001- Org, kterou se vydává vnitřní kancelářský řád pro okresní a krajské soudy evidenci advokátů ustanovovaných ex-offo, plných mocí a pověření, evidenci osvědčení o registraci plátce z daně přidané hodnoty a evidenci vzorů otisku podpisového razítka advokáta.

 

   Dále krajské soudy vedou evidenci a osobní spisy znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

      

   Za účelem plnění všech výše uvedených zákonných povinností soudy zpracovávají osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky uvedených řízení, žadateli, stěžovateli nebo oznamovateli, případně v řízení vystupují jako svědci či jiné na řízení zúčastněné osoby nebo se na ně vztahuje evidenční povinnost či možnost evidence dobrovolné. 

     B.

Výkon správy soudů

     Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zastupují soudy stát v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky. Za účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského a finančního chodu zpracovávají soudy osobní údaje smluvních dodavatelů – fyzických osob a dalších zúčastněných osob z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu. 

    Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů jsou dále zpracovávány osobních údaje nezbytné pro výkon státní správy soudů - zajišťování chodu soudu zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné.

   V souvislosti s výkonem státní správy soudů soudy zpracovávají osobní údaje při vyřizování stížností právnických a fyzických osob podle ustanovení § 164 a násl. zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů a dále žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

C.

Zajištění pořádku a bezpečnosti

      Za účelem veřejného zájmu - zajištění pořádku a bezpečnosti v budovách soudů – podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a § 4a písm. d) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou prostory soudů monitorovány kamerovými systémy.

      Při vstupu do neveřejných částí soudních budov jsou zaznamenány identifikační údaje návštěvníků.

     Takto zpracovávané osobní údaje jsou v případě nezbytnosti použity jako důkaz pro orgány činné v trestním řízení, ke kontrole přiměřenosti zásahu justiční stráže a k monitorování nahlížení do soudních spisů v Informačních centrech za účelem prevence proti zcizení či neoprávněné manipulaci s dokumenty ze spisů. 

 

Jsou získávány Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů?

     Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu konkrétní oblasti působnosti soudů, mohou být Vaše osobní údaje získány z veřejných rejstříků a z informačních systémů podle ustanovení § 175a - § 175g  zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

     Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci (jiné justiční a správní orgány, orgány činné v trestním řízení atd.)

     Osobní údaje v soudních spisech zpřístupňuje soud podle článku 86 Nařízení v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků řízení obsažená v soudních spisech jsou přístupná osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů. Tyto osoby jsou pak příjemci Vašich osobních údajů.

     V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány zpracovateli - externími dodavateli informačních systémů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.

     Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán.

 

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

     Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti soudů vychází z obecně závazných právních předpisů a je centrálně upravena Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ust. § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

 

     Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

 

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti? 

I.

Obecná informace

     GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )

b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

c) právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)

c) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

d) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

II.

 

Oblast výkonu rozhodovacích pravomocí soudů

 

V této oblasti může subjekt osobních údajů uplatnit následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )

- právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

 

 

Naopak v oblasti těchto pravomocí nelze uplatnit či lze uplatnit v omezeném rozsahu tato práva:

- právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)

- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

- právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

- právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR)

 

 

   Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů při výkonu rozhodovacích pravomocí nepodléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 

III.

 

Ostatní oblasti výkonu činnosti soudů.

 

        V ostatních agendách výkonu činností soudu může subjekt osobních údajů při splnění podmínek upravených Nařízením uplatnit práva vyjmenovaná v části I.  

 

 

   

Jak můžete uplatnit své dotazy a žádosti?

 

        Své dotazy a žádosti můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů jednotlivých soudů. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

 

 

U jakého orgánu můžete podat stížnost?

 

     Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

Kontaktní údaje úřadu:

Adresa:      Úřad pro ochranu osobních údajů

       Pplk. Sochora 27
       170 00 Praha 7

Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

                fax: +420 234 665 444

WWW: oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail: oficiální: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze uplatnit proti zpracování osobních údajů v rámci výkonu rozhodovacích pravomocí soudu (čl. 55 odst. 3 GDPR).

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová