obsah

Obecné informace

Posouzení shody webu

 

Výsledky I. fáze Posouzení shody webu – podrobný rozpis

1

Název

Splňuje

2

Důvod a způsob založení

Splňuje

3

Organizační struktura

Splňuje

4

Kontaktní spojení

Splňuje

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Splňuje

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Splňuje

4.3

Úřední hodiny

Splňuje

4.4

Telefonní čísla

Splňuje

4.5

Čísla faxu

Splňuje

4.6

Adresa internetové stránky

Splňuje

4.7

Adresa e-podatelny

Splňuje

4.8

Další elektronické adresy

Splňuje

5

Případné platby lze poukázat

Splňuje

6

Splňuje

7

DIČ

Splňuje

8

Dokumenty

Splňuje

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Splňuje

8.2

Rozpočet

Splňuje

9

Žádosti o informace

Splňuje

10

Příjem žádostí a dalších podání

Splňuje

11

Opravné prostředky

Splňuje

12

Formuláře

Splňuje

13

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Splňuje

13.1

Návod pro řešení životní situace

Splňuje

14

Předpisy

Splňuje s výhradou

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Splňuje s výhradou

14.2

Vydané právní předpisy

Splňuje

15

Úhrady za poskytování informací

Splňuje

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Splňuje

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- neuvedeno -

16

Licenční smlouvy

- neuvedeno -

16.1

Vzory licenčních smluv

- neuvedeno -

16.2

Výhradní licence

- neuvedeno -

17

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Splňuje

 

Výsledky I. fáze Posouzení shody webu – hodnocení výsledků k 10.12.2008

V první fázi Posouzení shody webu je posuzována struktura a úplnost povinně zveřejňovaných informací. Podrobnosti o jednotlivých sporných bodech jsou uvedeny v Závěrečné zprávě.

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti uvádějí požadované informace v rozsahu a úplnosti plně odpovídající požadavkům vyhlášky č. 442/2006.

 

 

 

 

 

 

Výsledky II. fáze Posouzení shody webu – podrobný rozpis

1

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.

P[1][1]

Splňuje

2

Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.

P

- nevyskytuje se -

3

Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.

PP[2][2]

Splňuje

4

Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.

P

Splňuje

5

Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.

P

Splňuje

6

Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být  vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.

P

Splňuje

7

Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 %  původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

P

Splňuje

8

Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení.

P

Splňuje

9

Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.

PP

Splňuje

10

Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.

P

Splňuje

11

Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.

P

Splňuje s výhradou

12

Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.

P

- nevyskytuje se -

13

Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.

P

- nevyskytuje se -

14

Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.

PP

- nevyskytuje se -

15

Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.

PP

Splňuje

16

Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.

P

Splňuje s výhradou

17

Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.

PP

Nesplňuje

18

Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.

P

Splňuje

19

Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.

P

Splňuje

20

Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.

PP

Splňuje

21

Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu.

P

Nesplňuje

22

Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.

P

Splňuje

23

Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.

PP

- nevyskytuje se -

24

Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.

P

Nesplňuje

25

Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

P

- nevyskytuje se -

26

Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.

P

Splňuje

27

Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.

P

Splňuje s výhradou

28

Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.

P

Nesplňuje

29

Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí být výstižné.

P

Nesplňuje

30

Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.

P

Nesplňuje

31

Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.

P

Splňuje

32

Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.

P

Nesplňuje

33

Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.

PP

Nesplňuje

 

 [1][1] P – povinné pravidlo

[2][2] PP – podmíněně povinné pravidlo

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová