obsah

Okresní státní zastupitelství Praha - východ

Elektronická podatelna

Okresní státní zastupitelství Praha-východ na základě nař.vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) zřizuje k přijímání a odesílání datových zpráv se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) elektronickou podatelnu.

Elektronická podání je možné činit buď prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným (uznávaným) elektronickým podpisem, nebo na nosiči dat (CD, DVD, USB flash paměť). Nosič dat lze doručit do podatelny Okresního státního zastupitelství Praha‑východ v úředních hodinách. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@osz.phav.justice.cz

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze podávat:

- e-mailem na adresu elektronické podatelny: podatelna@osz.phav.justice.cz

- poštou na adresu: Okresní státní zastupitelství Praha-východ, Husova 11, 110 01 Praha‑východ

- telefonem na č. 222111719.

2. Seznam zaměstnanců Okresního státního zastupitelství Praha-východ, určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Adámková Radana
Kuttelwascherová Vladimíra
Huráňová Vlasta

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (odesilatel podání musí vybrat jednu z uvedených přípon jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf (Portable Document Format standard ISO 32000-1:2008)

4. Seznam povolených typů nosičů dat

 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash paměť se soubory podepsanými uznávaným elektronickým podpisem

5. Adresa umístění elektronické podatelny

Okresní státní zastupitelství Praha-východ, Husova 11, 110 01 Praha-východ

6. Úřední hodiny elektronické podatelny pro příjem podání na technických nosičích dat

pondělí

7:30-11:30 12:00-16:00

úterý

7:30-11:30 12:00-16:00

středa

7:30-11:30 12:00-17:00

čtvrtek

7:30-11:30 12:00-16:00

pátek

7:30-11:30 12:00-15:00

7. Příjem a zpracování elektronických podání.

 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou ve formě „Potvrzení o přijetí podání“, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li elektronické podání některou kontrolou, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
 • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost zařazena do spisové služby úřadu. Další postup při vyřizování podání se řídí příslušnými právními předpisy (zejména § 16a, § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů).
 • O konečném způsobu vyřízení podání bude podatel vyrozuměn písemně.

8. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči státnímu zastupitelství právní úkony v elektronické podobě:

Podněty k výkonu působnosti státního zastupitelství - § 16a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství - § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Podněty podle trestního řádu - § 59 zák.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

9. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

10. Vzor potvrzení o doručení elektronicky podepsané datové zprávy.

Potvrzení o přijetí podání ze dne DD.MM.RRRR

Datová zpráva byla dnešního dne doručena elektronické podatelně Okresního státního zastupitelství Praha-východ: podatelna@osz.phav.justice.cz

Podání bude evidováno podle pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř.č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

O dalším opatření a způsobu vyřízení podání budete vyrozuměn.

S pozdravem

....................................................
jméno a příjmení zaměstnance elektronické podatelny

 

ePodatelna