obsah

Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Postup pro podávání žádosti, návrhu a podnětu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost, návrh, či podnět lze podat u státního zastupitelství prostřednictvím služby sekretariátu. Žadatel o ohlášení na sekretariátu a přivolání zodpovědného pracovníka státního zastupitelství požádá pracovnici podatelny státního zastupitelství.

Pokud jde o právo na informace o používání prostředků státního rozpočtu a nakládání s majetkem Krajským státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích a při vyřizování jiných žádostí týkajících se státního zastupitelství, je postup následující:

1.     žádost se podává ústně nebo písemně; touto formou vždy, když na ústní žádost nebyla podána dostačující informace (§ 13 inf.zák.),

2.     z písemného podání musí být zřejmé, kdo je činí; jinak se žádost odloží (§ 14 inf. zák.), což se nikomu nesděluje,

3.     v případě, že se žádost netýká působnosti státního zastupitelství, kterému byla doručena, žádost bude odložena, o čemž bude žadatel uvědomen do 3 dnů; jinak bude požadovaná informace poskytnuta do 30 dnů (§ 14 odst. 3 písm. b), c) inf. zák.); při ústním podání se poskytne na místě,

4.     lhůtu pro poskytnutí informace je možné prodloužit až o 20 dnů jen ze závažných důvodů, které musí být do jejího uplynutí žadateli sděleny (§ 14 odst. 5 inf.zák.),

5.     pokud písemné žádosti byť i jen z části nebude vyhověno, bude o tom vydáno odůvodněné rozhodnutí s poučením o opravném prostředku (§ 15 inf.zák.); stejné účinky má i nevydání rozhodnutí (§ 15 odst. 4 inf.zák.),

6.     není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst. 2 inf.zák.),

7.     proti rozhodnutím o odmítnutí a nevyhovění žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti; odvolání proti rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích se podává u tohoto zastupitelství a rozhodovat o něm by příslušelo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (v oblasti správy MS ČR).

 

 

ePodatelna