obsah

Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo na informaci a povinnost informaci poskytnout

ZÁKON č. 106/1999 Sb.

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 2

Povinnost poskytovat informace

  1. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.
  2. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu.1)

------------------------------------------------------------------

  1. Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

ZÁKON č. 141/1961 Sb.

ze dne 29.listopadu 1961

o trestním řízení soudním (trestní řád)

§ 8a

Poskytování informací o trestním řízení

  1. Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací sdělovacím prostředkům. Přitom dbají toho, aby neohrožovaly objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, nezveřejňovaly o osobách, které mají účast v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2).
  2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 orgány činné v trestním řízení odepřou poskytnutí informací.

ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9.listopadu 1993 o státním zastupitelství

§ 25

  1. Státní zástupci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem povolání, a to i po skončení pracovního poměru.
  2. Zprostit mlčenlivosti může státního zástupce pouze ministr spravedlnosti.

 

OZNAČENÉ PRÁVNÍ NORMY NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNE K NAHLÉDNUTÍ PRACOVNICE SEKRETARIÁTU.

ePodatelna