obsah

Okresní státní zastupitelství v Karviné

Elektronická podání

 

Pro podání uskutečněná prostřednictvím elektronické pošty používejte výhradně elektronickou adresu:

 • Text adresy nelze kopírovat.

Podání předkládejte v některém z následujících textových či tabulkových datových formátů:

 • *.rtf
 • *.doc
 • *.pdf
 • *.txt (CP 1250 ANSII)
 • *.xls

Podání doručená formou datové zprávy, která nejsou opatřena ověřeným elektronickým podpisem (založeným na platném kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb), jsou považována za podání, která nejsou podepsána vůbec (anonymní podání). To neplatí, pokud identita odesílatele jednoznačně vyplývá z obsahu doručené datové přílohy, nebo  byl-li takovýto způsob komunikace mezi odesílatelem a OSZ Karviná výslovně předem dohodnut.

Doručení elektronicky podepsané datové zprávy e-podatelně OSZ se potvrzuje zprávou zaslanou na e-mail adresu odesílatele podání.

Vzor elektronicky zasílaného potvrzení:

Vaši zprávu jsme obdrželi dne DD.MM.RRRR v HH:MM.
Podatelna OSZ Karviná

Odpověď je opatřena uznávaným elektronickým podpisem oprávněného pracovníka zajišťujícího provoz elektronické podatelny OSZ.

Není-li přijaté elektronické podání zcela čitelné, je o tom příslušný odesílatel informován a současně je vyzván k doplnění svého podání.

 

 

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na standardních datových nosičích:

 • FDD 3,5" (disketa), souborový formát FAT16
 • CD nebo DVD médium
 • USB Flash disk

Označené nosiče dat lze doručit klasickou poštou na adresu OSZ, nebo je v úředních hodinách předat osobně či prostřednictvím kurýra na naší podatelně.
Datová média takto předávaná podatelna nevrací. Doručené datové soubory jsou prověřovány antivirovým systémem. V případě zjištění výskytu "škodlivého" kódu nejsou zpracovány.

Za provoz elektronické podatelny OSZ Karviná zodpovídá:

 • Renáta Gomolová (kvalifikovaný certifikát I.CA)

Veškeré dotazy týkající se provozu podatelny lze uskutečnit:

 

 

Přehled souvisejících právních předpisů a nařízení:

 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu
  a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb.,
  o elektronických podatelnách
 • Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP,
  o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti
 • Pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č.7/2004 ze dne 25.října 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

 

 

RK/2009

ePodatelna