obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Boj s korupcí

Krajské státní zastupitelství v Plzni 

1 SPR 261/2018 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní protikorupční program

Krajského státního zastupitelství v Plzni a okresních státních zastupitelství
v obvodu jeho působnosti

Aktualizované znění k 30.6.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Schválil:  JUDr. Anna Maříková

                                                                                         krajská státní zástupkyně v Plzni 

 

 

 

                                              

 

 

 

Obsah

                                                                                                               strana

A.     Preambule                                                                                             3

B.       Interní protikorupční program Krajského státního                            4

zastupitelství v Plzni

 

1.        Vytváření a posilování protikorupčního klimatu                                                        4

1.1    Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky                                       4

1.2    Etické kodexy                                                                                                                        5

1.3    Vzdělávání zaměstnanců                                                                                            6

1.4    Systém pro oznámení podezření na korupci                                                              6

1.5    Ochrana oznamovatelů                                                                                               7                                                                                                                           

2.        Transparentnost                                                                                                             8

2.1    Zveřejňování informací o veřejných prostředcích                                                     8

2.2    Zveřejňování informací o systému rozhodování                                                       9

 

3.        Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol                                                           9

3.1    Hodnocení korupčních rizik                                                                                       9

3.2    Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci                                    11

                                                                  

 

4.        Postupy při podezření na korupci                                                                              11

4.1    Postupy při prošetřování podezření na korupci                                                       12

4.2    Následná opatření                                                                                                    12

 

5.        Vyhodnocování interního protikorupčního programu                                            12

5.1    Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

      jednotlivými organizačními celky                                                                            13

5.2    Zpráva o resortním interním protikorupčním programu                                         13

5.3    Aktualizace interního protikorupčního programu                                                   14

 

 

C.     Závěr                                                                                                  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

krajské státní zástupkyně v Plzni
poř. č. 7/2018, kterým se vydává

 

Interní protikorupční program

Krajského státního zastupitelství v Plzni a okresních státních zastupitelství
v obvodu jeho působnosti

Aktualizované znění k 30.6.2018

 

 

A.   Preambule

 

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

 

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

 

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále „IPP KSZ v Plzni“) a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti, je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 – 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15.12.2014 č. 1057, usnesením vlády ze dne 21.12.2015 č. 1077 a usnesením vlády ze dne 29.11.2017 č. 853) k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídícího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

 

Cílem IPP KSZ v Plzni je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu státního zástupce a Etického kodexu. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

 

IPP KSZ v Plzni by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Krajského státního zastupitelství v Plzni. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je Katalog korupčních rizik, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládání rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu státního zástupce a zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

 

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by IPP KSZ v Plzni měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

 

B. Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucí státní zástupce, náměstek vedoucího státního zástupce, ředitel správy, bezpečnostní ředitel, vedoucí oddělení, vedoucí úseků, vedoucí spisové služby a vedoucí správy

Zaměstnanec: zaměstnancem se dále rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

 

1.       Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

 

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

 

1.1           Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

 

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců KSZ v Plzni je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

 

Úkol:

1.1.1        Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

1.1.2        V rámci úřadu, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách a seminářích.

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

1.2        Etické kodexy

 

U Krajského státního zastupitelství v Plzni je vydán Etický kodex státního zástupce a Etický kodex zaměstnance, který stanovuje chování a povinnosti státních zástupců a zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, ale definují a propagují čestné a etické jednání a definují jednání nežádoucí, upravují postupy a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání.  Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

 

Dodržování Etického kodexu státního zástupce a zaměstnance hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu státního zástupce a zaměstnance je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

 

Úkol:

1.2.1        Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídící funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem státního zástupce a zaměstnance.

 

Odpovědnost:            všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.2.2        Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etický kodex státního zástupce a Etický kodex zaměstnance svými podřízenými a výsledky zapracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

 

Odpovědnost:            všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.2.3        Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

 

1.2.4        Zabezpečit dostupnost Etického kodexu státního zástupce a Etického kodexu zaměstnance na webových stránkách.

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

1.3       Vzdělávání zaměstnanců

 

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

 

 

Úkol:

 

1.3.1        Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

       1.3.2.    Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást ročního hodnocení úkolů IPP KSZ v Plzni.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.4       Systém pro oznámení podezření na korupci

 

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

 

 

Oznámení by mělo obsahovat

-          identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,

-          podrobný popis možného korupčního jednání,

-          konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,

-          případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

 

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím: 

-          protikorupční telefonní linky 377 868 530

-          protikorupční e-mailová adresy podatelna@ksz.plz.justice.cz

-          adresy pro poštovní styk: Krajské státní zastupitelství v Plzni

      Veleslavínova 38

      306 36 Plzeň

 

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

 

Úkol:

1.4.1                 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na webových stránkách.

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       průběžně, trvale

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.5          Ochrana oznamovatelů

 

Krajské státní zastupitelství v Plzni deklaruje ochranu oznamovatelů při oznamování podezření z korupčního jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represi za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace. 

 

 

Úkol:

1.5.1        Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně, trvale

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.5.2        Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       trvale

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

1.5.3  Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       trvale

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

2.       Transparentnost

 

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

 

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit Krajského státního zastupitelství v Plzni. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

 

 

2.1              Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

 

Krajské státní zastupitelství v Plzni zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

 

Úkol:

2.1.1        Na webu http://data.justice.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx průběžně aktualizovat přehled uzavřených smluv, faktur a plateb.

 

Na webu http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet  průběžně aktualizovat nabídku prodeje a pronájmu neupotřebitelného majetku, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

 

Na webu https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Msp  průběžně zveřejňovat veřejné zakázky.

 

 

Odpovědnost:             ředitel správy

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

2.1.2        Na webu www.justice.cz zveřejňovat, resp. aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam:

-       poradních orgánů a pracovních týmů zřízených krajskou státní zástupkyní nebo jeho náměstky včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,

-       poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) krajské státní zástupkyně a jejích náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,

-       poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,

-       advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       k datu 15.2. a 15.8.

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

2.2           Zveřejňování informací o systému rozhodování

 

Krajské státní zastupitelství v Plzni transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách www.justice.cz

 

Úkol:

2.2.1        V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace.

 

Odpovědnost:             vedoucí státní zástupci

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

 

3.       Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

 

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

 

3.1        Hodnocení korupčních rizik  

 

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností Krajského státního zastupitelství v Plzni. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

-          identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;

-          hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod KSZ v Plzni; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.

-          vytvoření katalogu korupčních rizik,

-          nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupce, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;

-          sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících v ministerstvu.

 

 

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností Krajského státního zastupitelství v Plzni a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

 

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

 

 

 

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

 

Stupeň

Pravděpodobnost výskytu jevu

1

Téměř vyloučený

2

Nepravděpodobný

3

Možný

4

Pravděpodobný

5

Téměř jistý

 

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

 

    Stupeň

 Míra dopadu jevu na chod OSS

1

Prakticky žádný

2

Málo podstatný

3

Podstatný

4

Zásadní

5

Devastující

 

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

 

Úkol:

3.1.1.   Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

3.1.2        Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

 

Odpovědnost:             všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení:     k 31.12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

3.2   Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

 

Úkol:

3.2.1        Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a posouzení aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů.

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

 

 

 

4.                             Postupy při podezření na korupci

 

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

 

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho správného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

 

 

4.1   Postupy při prošetřování podezření na korupci

Krajské státní zastupitelství v Plzni má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů (viz část 1.4 a 1.5 IPP KSZ v Plzni).

 

Úkol:

4.1.1.           Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s bodem 1.4 a 1.5 IPP KSZ v Plzni).

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

4.2       Následná opatření

 

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

 

Úkol:

4.2.1      Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       průběžně

Termín hodnocení:     k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

 

 

5.                 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

 

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP KSZ v Plzni a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s ministerstvem spravedlnosti.

 

 

 

5.1     Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

 

Vyhodnocování účinnosti IPP KSZ v Plzni je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

 

 

Úkol:

5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP KSZ v Plzni za roky 2018 - 2019 současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za jimi řízený úsek ve spolupráci s ředitelem správy a předloží krajské státní zástupkyni

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence     

Termín:                       do 15.1.2020 podle stavu k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení a aktualizaci IPP

 

5.2       Zpráva o IPP KSZ v Plzni

O plnění IPP KSZ v Plzni ve struktuře výše uvedených opatření je zpracována jedenkrát za dva roky zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je předkládána všemi vedoucími zaměstnanci po projednání s ředitelem správy ke schválení krajské státní zástupkyni.

Úkol:

5.2.1    Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP KSZ v Plzni za roky 2018 – 2019 s informací a vyhodnocení k 31.12.2019 předložených jednotlivými vedoucími zaměstnanci a okresními státními zástupci. Po projednání s ředitelem správy předložit zprávu krajské státní zástupkyni.

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       do 31.3.2020

 

5.2.2.   Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP KSZ v Plzni a zpracovat Zprávu o IPP KSZ v Plzni z vyhodnocených poznatků, navrhnout konkrétní úkoly
- pro vedoucí zaměstnance, jak zefektivnit manažerskou kontrolní činnost

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       do 30.4.2020

 

                       

5.3.Aktualizace IPP KSZ v Plzni

 

Aktualizovaný IPP KSZ v Plzni obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení jeho účinnosti za předchozí rok vyplynula potřeba zlepšení nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. Aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách Krajského státního zastupitelství v Plzni.

 

 

Úkol:

5.3.1  Provést aktualizaci  IPP KSZ v Plzni pro roky 2020 – 2021, při aktualizaci
          vycházet ze závěrů zprávy o plnění IPP za rok 2018 - 2019 a přijatých
          nápravných opatření a provést kontrolu v souladu s aktuálním Resortním
          interním protikorupčním programem Ministerstva spravedlnosti

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       do 30.6.2020

 

5.3.2    Aktualizované znění  IPP KSZ v Plzni pro roky 2020 – 2021 po projednání s ředitelem správy a schválení krajskou státní zástupkyní zveřejnit na internetových stránkách Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Odpovědnost:             krajská státní zástupkyně

Termín:                       do 30.6.2020

 

5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik pro roky 2020 - 2021 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v letech 2018 – 2019. Po projednání s ředitelem správy a schválení krajskou státní zástupkyní zveřejnit na internetových stránkách KSZ v Plzni

 

Odpovědnost:             vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín:                       do 30.6.2020

 

 

 

C. Závěr

 

Aktualizovaný IPP KSZ v Plzni je účinný dnem 1.7.2018, je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance KSZ v Plzni včetně okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti a je v souladu s aktualizovaným Rámcovým resortním interním protikorupčním programem ministerstva spravedlnosti.

 

Toto Organizační opatření ruší Organizační opatření krajské státní zástupkyně v Plzni poř. č. 6/2016, kterým se vydává Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Plzni a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti sp. zn. 1 SPR 257/2016.

 

 

 

 

Etický kodex státního zástupce

 Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Preambule

(1)   Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a systém veřejné žaloby.

(2)   Účelem Etického kodexu státního zástupce (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování státního zástupce ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

 

Článek 1

Nezávislost

1)      Státní zástupce vykonává svoji působnost důsledně podle zákona a svého svědomí, nezávisle na jiných orgánech i na místních, politických, soukromých nebo jiných vlivech a zájmech.

2)      Státní zástupce jedná nezávisle na jiných orgánech a institucích a odmítne jakékoli pokusy o neoprávněné zasahování politických, ekonomických a jiných soukromých či veřejných subjektů. Státní zástupce tedy nepřipustí, aby tyto subjekty zasahovaly do jeho práce nad rámec zákona. Nebojí se proti takovým zásahům a vlivům ohradit a je si vědom své případné odpovědnosti, kdyby jim neodolal.

 

Článek 2

Nestrannost

1)      Státní zástupce se vyvaruje jakéhokoli neoprávněného zvýhodňování nebo znevýhodňování osob, jichž se výkon jeho působnosti týká. Svoji působnost vykonává tak, aby nezavdal příčinu ani k pochybnostem o své nestrannosti.

2)      Státní zástupce při výkonu své působnosti nikoho nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje pro příslušnost k určité národní, rasové, etnické, náboženské, sexuální, věkové, sociální nebo politické skupině, ani pro subjektivní dojem, jímž na něj jednotlivé osoby působí. Státní zástupce, který je si vědom skutečností, jež mohou zpochybnit jeho nestrannost, sám uplatní zákonem stanovený postup vedoucí k jeho vyloučení z projednávání nebo rozhodování v příslušné věci. V uvedených směrech odolá i případnému vlivu veřejného mínění nebo sdělovacích prostředků a netouží po popularitě.

 

Článek 3

Objektivita

1)      Státní zástupce při výkonu své působnosti přihlíží ke všem skutečnostem podstatným pro posouzení věci.

2)      Státní zástupce v mezích zákona a prostředky mu svěřenými vždy hledá spravedlnost a je připraven přijmout jakákoliv skutková zjištění, která z provedených šetření vyplynou.

 

Článek 4 

Odbornost

1)      Státní zástupce se soustavně vzdělává a prohlubuje svoje právní znalosti tak, aby svoji působnost vykonával na nejvyšší možné odborné úrovni. Při výkonu své působnosti se vyvaruje alibistických a zbytečně formalistických postupů.

2)      Opatření státního zástupce musí být činěna na nejvyšší odborné úrovni a s nejvyšší pečlivostí. Státní zástupce musí jednat se znalostí právních předpisů, rozhodovací praxe soudů a názorů teorie. Jestliže státní zástupce při vyřizování konkrétní věci tyto znalosti nemá, je povinen si je doplnit. Je připraven obhájit svůj postup a přijmout za něj odpovědnost. Při výkonu své působnosti má stále na mysli, že jeho opatření jsou jen prostředky ke splnění úkolů státního zastupitelství. Státní zástupce chrání informace, které získal při výkonu své působnosti.

Článek 5

Iniciativa

1)      Jestliže poznatky, které má státní zástupce k dispozici, nasvědčují existenci zákonného důvodu pro výkon působnosti státního zástupce nebo státního zastupitelství, postupuje státní zástupce iniciativně tak, aby rychle a spolehlivě zjistil skutečný stav věci a podle výsledku učinil odpovídající opatření.

2)      Státní zástupce nesmí na jiné orgány, instituce nebo jiné subjekty nedůvodně přenášet výkon té činnosti, k níž je zákonem oprávněn sám. V trestních věcech nevyčkává na trestní oznámení, má-li konkrétní a důvěryhodné poznatky o spáchání trestného činu. Rovněž nesmí vyčkávat na podnět, aby zrušil rozhodnutí, které je oprávněn zrušit, je-li mu zřejmé, že je nezákonné. Neponechává bezdůvodně v běhu trestní řízení tam, kde pro to nejsou zákonné podmínky.

 

Článek 6

Důstojnost vystupování

1)      Státní zástupce vystupuje při výkonu své působnosti klidně, slušně a rozhodně.

2)      Státní zástupce jedná slušně ve vztazích ke svým kolegům, se zástupci jiných orgánů, se stranami a s ostatními osobami, s nimiž přichází služebně do styku. Chová se slušně a korektně i ke kolegům zastávajícím opačné názory, k podřízeným státním zástupcům a dalším zaměstnancům, policistům, nad jejichž postupem vykonává dozor, i k osobám obviněným z trestného činu. Vždy pamatuje na to, že slušné vystupování a věcná a klidná argumentace posiluje autoritu jeho i celého státního zastupitelství.

 

Článek 7 

Spolupráce

1)      V zájmu spravedlnosti a účinnosti řízení, v němž působí, spolupracují státní zástupci podle konkrétních okolností případu jak navzájem, tak i s jinými orgány prosazujícími právo, a to i zahraničními.

2)      V rámci státního zastupitelství státní zástupce nepostupuje podle svých sympatií nebo antipatií; snaží se pomoci všem kolegům v jejich činnosti, aby nejsnáze dospěli ke společnému cíli – splnění úkolů státního zastupitelství. Stejně pečlivě se státní zástupce věnuje spolupráci s ostatními orgány prosazujícími právo, stojícími vně státního zastupitelství, případně i vně České republiky. Se zásadami spolupráce jsou zejména neslučitelné pomluvy, intriky, zadržování významných informací, protěžování spřátelených osob, přenášení odpovědnosti na jiného a přivlastňování si cizích zásluh.

 

Článek 8 

Důvěryhodnost

1)      Státní zástupce si počíná při výkonu své funkce i při svých mimopracovních aktivitách tak, aby nezpochybňoval důvěryhodnost své osoby, ani důvěryhodnost státního zastupitelství.

2)      Jedná se o důvěryhodnost státního zástupce na pracovišti i před veřejností – veřejným míněním. Důvěryhodnost svou i státního zastupitelství buduje státní zástupce dodržováním shora uvedených principů zejména na pracovišti a dále důstojným a čestným chováním zejména v osobním životě.

3)      Státní zástupce dodržuje zákony - svým spoluobčanům by měl být vzorem v jejich dodržování. Víra státního zástupce v jemu svěřené poslání posiluje důvěru veřejnosti ve státní zastupitelství. Státní zástupce by proto měl jak svým výkonem funkce, tak i svým osobním životem dávat najevo zejména to, že dodržování právních předpisů je pro něj důležitou hodnotou.

4)      Proti cti státního zástupce je jakékoliv zneužívání jeho funkce k osobním výhodám. Takovým zneužitím je zejména, jestliže státní zástupce vzhledem ke své funkci přijímá bezdůvodná finanční nebo jiná plnění, vyžaduje neodůvodněné slevy nebo bezplatné služby, snaží se vyhnout postihu za přestupky a správní delikty, snaží se na úřadech získat neoprávněné výhody při projednávání soukromých věcí, zneužívá pracoviště k soukromým aktivitám, zneužívá k soukromým účelům úřední symboly a jiným způsobem se snaží využít své funkce k podpoře osobních zájmů.

5)      Zpochybněním důvěryhodnosti státního zástupce je rovněž zneužití státního zastupitelství nebo jeho obchodních vztahů ve prospěch svůj nebo jiné osoby.

6)      Státní zástupce nesmí zpochybnit svou důvěryhodnost způsobem své účastí na politické činnosti, náboženských nebo jiných občanských aktivitách. Zejména se žádným způsobem neúčastní činnosti nedemokratických subjektů, které zastávají názory neslučitelné se základními principy demokratického právního státu tak, jak jsou tyto principy vyjádřeny zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních smlouvách, Ústavě a Listině základních lidských práv a svobod. S takovými nedemokratickými subjekty ani nespojuje své zájmy.

 

Článek 9

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Porušení kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů a také ve smyslu části osm § 27 až § 32 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 10

Kontrola dodržování kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

 

 

 

 

Etický kodex zaměstnance

Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Preambule

(1)   Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a systém veřejné žaloby.

(2)   Účelem Etického kodexu zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

 

Článek 1

Zákonnost 

(1)   Zaměstnanec Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen „KSZ v Plzni“) plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2)   Při plnění úkolů veřejné správy jedná zaměstnanec KSZ v Plzni pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a řídí se interními akty řízení a zákonnými předpisy.

Článek 2

Profesionalita

(1)   Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec KSZ v Plzni vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy.

Článek 3

Nestrannost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. 

(2)   Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle KSZ v Plzni, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto Kodexem.

(3)   Ve  shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec KSZ v Plzni tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly.  

(4)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vystupuje vůči účastníkům právních vztahů tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem.

Článek 4

Zásady rychlosti a efektivity

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů případně ve stanovených lhůtách.

(2)   Při plnění úkolů veřejné správy postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 5

Střet zájmů

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

(3)   Pokud si zaměstnanec KSZ v Plzni není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

 

Článek 6

Zákaz korupčního jednání

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nesmí v souvislosti s výkonem práce přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

(3)   Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4)   Jakékoli  korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém
se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí, či získání neoprávněné výhody.

(5)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

 

Článek 7

Mlčenlivost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele.

(2)   Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 8

Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec poskytuje informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti zaměstnavatele veřejnosti sděluje zaměstnanec KSZ v Plzni, který je k tomu na základě interního aktu řízení určen.

Článek 9

Politická nebo veřejná činnost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nebude vykonávat takovou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

Článek 10

Reprezentace

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem,
který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho zaměstnání v rámci KSZ v Plzni.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec KSZ v Plzni taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.

(3)   Zaměstnanec KSZ v Plzni svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost KSZ v Plzni.

Článek 11

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Článek 12

Kontrola dodržování kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna