obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Interní protikorupční program KSZ v Plzni

Interní protikorupční program

a) organizační opatření

přílohy

 

Etický kodex státního zástupce

 Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Preambule

(1)   Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a systém veřejné žaloby.

(2)   Účelem Etického kodexu státního zástupce (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování státního zástupce ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

 

Článek 1

Nezávislost

1)      Státní zástupce vykonává svoji působnost důsledně podle zákona a svého svědomí, nezávisle na jiných orgánech i na místních, politických, soukromých nebo jiných vlivech a zájmech.

2)      Státní zástupce jedná nezávisle na jiných orgánech a institucích a odmítne jakékoli pokusy o neoprávněné zasahování politických, ekonomických a jiných soukromých či veřejných subjektů. Státní zástupce tedy nepřipustí, aby tyto subjekty zasahovaly do jeho práce nad rámec zákona. Nebojí se proti takovým zásahům a vlivům ohradit a je si vědom své případné odpovědnosti, kdyby jim neodolal.

 

Článek 2

Nestrannost

1)      Státní zástupce se vyvaruje jakéhokoli neoprávněného zvýhodňování nebo znevýhodňování osob, jichž se výkon jeho působnosti týká. Svoji působnost vykonává tak, aby nezavdal příčinu ani k pochybnostem o své nestrannosti.

2)      Státní zástupce při výkonu své působnosti nikoho nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje pro příslušnost k určité národní, rasové, etnické, náboženské, sexuální, věkové, sociální nebo politické skupině, ani pro subjektivní dojem, jímž na něj jednotlivé osoby působí. Státní zástupce, který je si vědom skutečností, jež mohou zpochybnit jeho nestrannost, sám uplatní zákonem stanovený postup vedoucí k jeho vyloučení z projednávání nebo rozhodování v příslušné věci. V uvedených směrech odolá i případnému vlivu veřejného mínění nebo sdělovacích prostředků a netouží po popularitě.

 

Článek 3

Objektivita

1)      Státní zástupce při výkonu své působnosti přihlíží ke všem skutečnostem podstatným pro posouzení věci.

2)      Státní zástupce v mezích zákona a prostředky mu svěřenými vždy hledá spravedlnost a je připraven přijmout jakákoliv skutková zjištění, která z provedených šetření vyplynou.

 

Článek 4 

Odbornost

1)      Státní zástupce se soustavně vzdělává a prohlubuje svoje právní znalosti tak, aby svoji působnost vykonával na nejvyšší možné odborné úrovni. Při výkonu své působnosti se vyvaruje alibistických a zbytečně formalistických postupů.

2)      Opatření státního zástupce musí být činěna na nejvyšší odborné úrovni a s nejvyšší pečlivostí. Státní zástupce musí jednat se znalostí právních předpisů, rozhodovací praxe soudů a názorů teorie. Jestliže státní zástupce při vyřizování konkrétní věci tyto znalosti nemá, je povinen si je doplnit. Je připraven obhájit svůj postup a přijmout za něj odpovědnost. Při výkonu své působnosti má stále na mysli, že jeho opatření jsou jen prostředky ke splnění úkolů státního zastupitelství. Státní zástupce chrání informace, které získal při výkonu své působnosti.

Článek 5

Iniciativa

1)      Jestliže poznatky, které má státní zástupce k dispozici, nasvědčují existenci zákonného důvodu pro výkon působnosti státního zástupce nebo státního zastupitelství, postupuje státní zástupce iniciativně tak, aby rychle a spolehlivě zjistil skutečný stav věci a podle výsledku učinil odpovídající opatření.

2)      Státní zástupce nesmí na jiné orgány, instituce nebo jiné subjekty nedůvodně přenášet výkon té činnosti, k níž je zákonem oprávněn sám. V trestních věcech nevyčkává na trestní oznámení, má-li konkrétní a důvěryhodné poznatky o spáchání trestného činu. Rovněž nesmí vyčkávat na podnět, aby zrušil rozhodnutí, které je oprávněn zrušit, je-li mu zřejmé, že je nezákonné. Neponechává bezdůvodně v běhu trestní řízení tam, kde pro to nejsou zákonné podmínky.

 

Článek 6

Důstojnost vystupování

1)      Státní zástupce vystupuje při výkonu své působnosti klidně, slušně a rozhodně.

2)      Státní zástupce jedná slušně ve vztazích ke svým kolegům, se zástupci jiných orgánů, se stranami a s ostatními osobami, s nimiž přichází služebně do styku. Chová se slušně a korektně i ke kolegům zastávajícím opačné názory, k podřízeným státním zástupcům a dalším zaměstnancům, policistům, nad jejichž postupem vykonává dozor, i k osobám obviněným z trestného činu. Vždy pamatuje na to, že slušné vystupování a věcná a klidná argumentace posiluje autoritu jeho i celého státního zastupitelství.

 

Článek 7 

Spolupráce

1)      V zájmu spravedlnosti a účinnosti řízení, v němž působí, spolupracují státní zástupci podle konkrétních okolností případu jak navzájem, tak i s jinými orgány prosazujícími právo, a to i zahraničními.

2)      V rámci státního zastupitelství státní zástupce nepostupuje podle svých sympatií nebo antipatií; snaží se pomoci všem kolegům v jejich činnosti, aby nejsnáze dospěli ke společnému cíli – splnění úkolů státního zastupitelství. Stejně pečlivě se státní zástupce věnuje spolupráci s ostatními orgány prosazujícími právo, stojícími vně státního zastupitelství, případně i vně České republiky. Se zásadami spolupráce jsou zejména neslučitelné pomluvy, intriky, zadržování významných informací, protěžování spřátelených osob, přenášení odpovědnosti na jiného a přivlastňování si cizích zásluh.

 

Článek 8 

Důvěryhodnost

1)      Státní zástupce si počíná při výkonu své funkce i při svých mimopracovních aktivitách tak, aby nezpochybňoval důvěryhodnost své osoby, ani důvěryhodnost státního zastupitelství.

2)      Jedná se o důvěryhodnost státního zástupce na pracovišti i před veřejností – veřejným míněním. Důvěryhodnost svou i státního zastupitelství buduje státní zástupce dodržováním shora uvedených principů zejména na pracovišti a dále důstojným a čestným chováním zejména v osobním životě.

3)      Státní zástupce dodržuje zákony - svým spoluobčanům by měl být vzorem v jejich dodržování. Víra státního zástupce v jemu svěřené poslání posiluje důvěru veřejnosti ve státní zastupitelství. Státní zástupce by proto měl jak svým výkonem funkce, tak i svým osobním životem dávat najevo zejména to, že dodržování právních předpisů je pro něj důležitou hodnotou.

4)      Proti cti státního zástupce je jakékoliv zneužívání jeho funkce k osobním výhodám. Takovým zneužitím je zejména, jestliže státní zástupce vzhledem ke své funkci přijímá bezdůvodná finanční nebo jiná plnění, vyžaduje neodůvodněné slevy nebo bezplatné služby, snaží se vyhnout postihu za přestupky a správní delikty, snaží se na úřadech získat neoprávněné výhody při projednávání soukromých věcí, zneužívá pracoviště k soukromým aktivitám, zneužívá k soukromým účelům úřední symboly a jiným způsobem se snaží využít své funkce k podpoře osobních zájmů.

5)      Zpochybněním důvěryhodnosti státního zástupce je rovněž zneužití státního zastupitelství nebo jeho obchodních vztahů ve prospěch svůj nebo jiné osoby.

6)      Státní zástupce nesmí zpochybnit svou důvěryhodnost způsobem své účastí na politické činnosti, náboženských nebo jiných občanských aktivitách. Zejména se žádným způsobem neúčastní činnosti nedemokratických subjektů, které zastávají názory neslučitelné se základními principy demokratického právního státu tak, jak jsou tyto principy vyjádřeny zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních smlouvách, Ústavě a Listině základních lidských práv a svobod. S takovými nedemokratickými subjekty ani nespojuje své zájmy.

 

Článek 9

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Porušení kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů a také ve smyslu části osm § 27 až § 32 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 10

Kontrola dodržování kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

 

 

 

 

 

Etický kodex zaměstnance

Krajského státního zastupitelství v Plzni

 

Preambule

(1)   Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a systém veřejné žaloby.

(2)   Účelem Etického kodexu zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

 

Článek 1

Zákonnost 

(1)   Zaměstnanec Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen „KSZ v Plzni“) plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2)   Při plnění úkolů veřejné správy jedná zaměstnanec KSZ v Plzni pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a řídí se interními akty řízení a zákonnými předpisy.

Článek 2

Profesionalita

(1)   Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec KSZ v Plzni vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy.

Článek 3

Nestrannost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. 

(2)   Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle KSZ v Plzni, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto Kodexem.

(3)   Ve  shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec KSZ v Plzni tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly.  

(4)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vystupuje vůči účastníkům právních vztahů tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem.

Článek 4

Zásady rychlosti a efektivity

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů případně ve stanovených lhůtách.

(2)   Při plnění úkolů veřejné správy postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 5

Střet zájmů

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

(3)   Pokud si zaměstnanec KSZ v Plzni není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

 

Článek 6

Zákaz korupčního jednání

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nesmí v souvislosti s výkonem práce přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

(3)   Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4)   Jakékoli  korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém
se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí, či získání neoprávněné výhody.

(5)   Zaměstnanec KSZ v Plzni vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

 

Článek 7

Mlčenlivost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele.

(2)   Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 8

Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec poskytuje informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti zaměstnavatele veřejnosti sděluje zaměstnanec KSZ v Plzni, který je k tomu na základě interního aktu řízení určen.

Článek 9

Politická nebo veřejná činnost

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni nebude vykonávat takovou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

Článek 10

Reprezentace

(1)   Zaměstnanec KSZ v Plzni dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem,
který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho zaměstnání v rámci KSZ v Plzni.

(2)   Zaměstnanec KSZ v Plzni jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec KSZ v Plzni taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.

(3)   Zaměstnanec KSZ v Plzni svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost KSZ v Plzni.

Článek 11

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Článek 12

Kontrola dodržování kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

 

 

 

 

ePodatelna