obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Informace o příjmu podání v elektronické podobě státnímu zastupitelství

Informace o příjmu podání v elektronické podobě státnímu zastupitelství

 

 

Podatelna státního zastupitelství mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen „dokumenty“) v souladu se:

 

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • vyhláškou č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat státnímu zastupitelství podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze státnímu zastupitelství zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek.

 

Kontakt na podatelnu:  Okresní státní zastupitelství v Chebu

Adresa:                         Lidická 2, 350 03  Cheb

Telefon:                         354 429 111

 

 

Úřední hodiny podatelny:

                           Pondělí          7:30 – 11:30             12:00 – 17:00
                           Úterý             7:15 – 11:30             12:00 – 15:30
                           Středa            7:15 – 11:30             12:00 – 16:00
                           Čtvrtek          7:15 – 11:30             12:00 – 15:30
                           Pátek             7:15 – 11:30             12:00 – 15:00 

                    


Podatelna státního zastupitelství přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

 

1.      Na elektronickou adresu podatelny: podatelna@osz.chb.justice.cz

 

2.      Prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky státního zastupitelství:  ujqahx6

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

 

 

 

 

 

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 

1.      Maximální celková velikost datové zprávy (email nebo datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.

 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva státnímu zastupitelství doručena.

 

2.      Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému státního zastupitelství (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

3.      Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

 

4.      Státní zastupitelství přijímá v souladu s procesními předpisy podání v elektronické podobě (např. trestní oznámení, opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení  atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

 

Státní zastupitelství dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu podatelny (e-mailovou schránku podatelny) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  Dokumenty zaslané státnímu zastupitelství v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Státní zastupitelství dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A.

 

UPOZORNĚNÍ:  Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

 

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 

5.      Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

6.      Zaslání šifrované datové zprávy nebo dokumentu je třeba předem domluvit a současně zaslat klič k rozšifrování. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a státní zastupitelství je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

 

  

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

 

Podání v elektronické podobě zaslaná státnímu zastupitelství e-mailem musí být v těch případech, kde je to právními předpisy stanoveno např.: § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Podání podle § 16a odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje podpis uznávaným elektronickým podpisem.

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

 

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 

·         První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz

·         Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983

www: www.postsignum.cz

·         eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489

www: www.eidentity.cz

 

 

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím ,,jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

 

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

 

UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného státnímu zastupitelství e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba v souladu s § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

 

 

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpius

 

1.      O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem budete v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu podatelny státního zastupitelství. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu podatelny, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy příslušné státní zastupitelství.

 

Dále budete u datové zprávy zaslané e-mailem v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.

 

2.      V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude státním zastupitelstvím reagováno.

 

 

 

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 

      Státní zastupitelství přijímá dokumenty i na následujících přenosných technických nosičích dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a na paměťovém zařízení USB flash disk. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací.

 

 

 

 

ePodatelna