obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Okresní státní zastupitelství v Chebu zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Okresní státní zastupitelství v Chebu jedná a rozhoduje podle dále uvedených právních předpisů, jejichž znění je zveřejněno ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů je k dispozici na adrese úřadu po celou pracovní dobu. Lze do ní nahlédnout a v případě potřeby pořídit i kopii konkrétního ustanovení, o které žadateli jde. Jedná se zejména o  tyto právní předpisy:

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších změn

zákon č. 140/1961Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů

vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, o zřízení poboček   některých státních zastupitelství  a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších právních předpisů 

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních  a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších právních předpisů

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

ePodatelna