obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

Zveřejňování informací podle § 5 zákona

písm. a)

Krajský soud v Ústí nad Labem vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii, o stížnostech.

písm. b)

Organizační struktura soudu vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, organizaci práce vlastního krajského soudu upravuje rozvrh práce sestavený pro každý kalendářní rok (§ 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb.), který je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu v místnosti č. dveří 306 ve III. poschodí, v přehledné aktuální formě je vystaven na webových stránkách v rubrice Rozvrh práce”, včetně dodatků.

Žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat v písemné formě v podatelně krajského soudu v místnosti č. dveří 1 v přízemí.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel krajský soud (§ 14 odst. 1 zákona).
Ústní stížnosti se podávají v sekretariátu soudu v místnosti č. dveří 308 ve III. poschodí, na pobočce v Liberci u místopředsedkyně pro pobočku v místnosti č. dveří 407.

Soud neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu. Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.
Instrukce MSp ze dne 21. 12. 1999 č. M-1827/99:
Informovat o trestním řízení včetně rozhodovací činnosti soudu v trestních věcech, řízení o stížnosti pro porušení zákona a řízení o udělení milosti lze jen prostřednictvím sdělovacích prostředků a pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.
Za "rozhodovací činnost soudů" v jiných než trestních věcech je třeba v souladu s účelem zákona považovat nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v občanském soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a úkony účastníků, učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí. Lze však poskytovat údaje organizačně technického rázu, které se týkají projednávání a rozhodování konkrétního sporu nebo jiné právní věci (např. údaje o tom, zda byl podán návrh na zahájení řízení, neníli poskytnutí této informace v rozporu se zákonem chráněným zájmem, anebo nehrozíli nebezpečí zneužití této informace, údaje o tom, kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo jednání odročeno, zda je rozhodnutí soudu v právní moci nebo zda byl podán proti němu opravný prostředek, apod.), anebo obecné údaje o rozhodovací činnosti soudů (např. statisticky zpracovávané údaje, údaje o počtech a druzích projednávaných a rozhodovaných věcí, o počtech starších neskončených věcí, apod.).

písm. c)

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným dle zákona č. 106/1999 Sb. Krajským soudem Ústí nad Labem lze podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v podatelně krajského soudu bez použití zvláštního formuláře.
Krajský soud předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ministerstvu spravedlnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání (§ 16 zákona, který je přílohou této stránky).

Pro opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Krajským soudem Ústí nad Labem v souvislosti s jeho rozhodovací činností platí základní procesní předpisy, tj. trestní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní. Výňatky předpisů, týkající se řádných opravných prostředků, jsou rovněž přílohami této stránky.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou:
- dovolání
- žaloba na obnovu řízení
- žaloba pro zmatečnost
- stížnost pro porušení zákona
- kasační stížnost (ve správním soudnictví)

Pro podání jakéhokoli opravného prostředku krajský soud neužívá formuláře.

písm. d)

Postup soudu při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů je dán Ústavou České republiky a platnými zákony. Soud jedná a rozhoduje podle norem publikovaných ve Sbírce zákonů, podle základních procesních předpisů, tj. trestní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní. Při vyřizování žádostí o informace postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR, č. j. M-1827/99 ze dne 21. 12. 1999.

písm. e)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž krajský soud zejména jedná a rozhoduje:
Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 93/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

  • vše ve znění pozdějších předpisů 

Veškeré právní předpisy je možné získat k nahlédnutí v úřední knihovně krajského soudu na adrese Kramoly 1574/39, s. r. o. (budova bývalého PVT) v místnosti č. dveří 108 v I. poschodí.

popis.Text    Podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ji vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra ČR. Stejnopisy sbírky zákonů jsou postupně zveřejňovány na stránkách MV ČR.

písm. f), i)

Opatření předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem jč. Spr 370/2011 - Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

písm. g)

 Výroční zpráva za rok 2017
 Výroční zpráva za rok 2016 
 Výroční zpráva za rok 2015
 Výroční zpráva za rok 2014
 Výroční zpráva za rok 2013
 Výroční zpráva za rok 2012
 Výroční zpráva za rok 2009 
 Výroční zpráva za rok 2008 
 Výroční zpráva za rok 2007
 Výroční zpráva za rok 2006
 Výroční zpráva za rok 2005
 Výroční zpráva za rok 2004
 Výroční zpráva za rok 2003
 Výroční zpráva za rok 2002
 Výroční zpráva za rok 2001
 Výroční zpráva za rok 2000

písm. h)

Nepřichází.

písm. j)

Adresy elektronické podatelny Krajského soudu v Ústí nad Labem:
podatelna@ksoud.unl.justice.cz  - pro pracoviště v Ústí nad Labem
podatelna@ksoud.lbc.justice.cz  - pro pracoviště pobočky v Liberci

Přílohy:
Zákon o informacích

 

 

ePodatelna