obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Elektronická podatelna


 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

 

Elektronická adresa e-podatelny Vrchního státního zastupitelství v Praze, na kterou je možné zasílat podání v elektronické podobě:

 

             podatelna@vsz.pha.justice.cz

 

 

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá rovněž datové zprávy s elektronickým podpisem (opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb).

 

Organizace přijímá podání v elektronické podobě a jiné textové dokumenty doručená organizaci na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky alespoň v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF. Organizace rovněž přijímá podání v elektronické podobě obsažená přímo v datové zprávě (v těle emailu)

 

Organizace přijímá dále jiné statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené organizaci na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky alespoň v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tato podání by měla být organizaci doručena zejména spolu s průvodním podáním v elektronické podobě (odst. 1) nebo na technickém nosiči dat

 

Není-li přijaté podání zcela nebo zčásti čitelné, informuje o tom zaměstnanec v elektronické podatelně odesílatele a současně jej vyzve k doplnění podání.

 

Podání došlá jako datová zpráva, která nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, jsou považována za podání, která nejsou podepsána. (anonymní podání). To neplatí, pokud identita odesílatele z obsahu datové zprávy jednoznačně a nezaměnitelně vyplývá, nebo pokud byl tento způsob komunikace mezi odesílatelem a VSZ v Praze výslovně dohodnut.

 

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technickém nosiči:

 

-         disketa 3,5" (kapacita 1,44 MB, souborový formát FAT16)         

-         CD, příp. DVD médium

 

Nosič dat lze doručit na podatelnu VSZ v Praze v úředních hodinách.

 

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze

nám. Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

 

Úřední hodiny podatelny VSZ v Praze:

pondělí    7:30 - 16:00

úterý       7:30 - 16:00

středa      7:30 - 16:00

čtvrtek     7:30 - 16:00

pátek       7:30 - 15:00

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze podávat:

 

-         e-mailem na adresu e-podatelny

-         písemně na poštovní adresu VSZ v Praze

-         telefonicky na čísle 261 196 530

 

Potvrzování doručení datových zpráv:

doručení datové zprávy na e-podatelnu VSZ v Praze se odesilateli potvrzuje e-mailovou zprávou odeslanou na adresu odesilatele.

 

Vzor potvrzení doručení datové zprávy:

 

Vaše podání ve věci "xxxxxxxx" s evidenčním číslem xxxxxxxa s běžným číslem xxxx/2019 bylo doručeno dne DD.MM.RRRR HH:MM:SS.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1

 

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Vrchní státní zastupitelství v Praze


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

 

V případě zjištění výskytu "škodlivého" kódu nejsou zpracovány.

 

Seznam zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství v Praze, určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

- Marta Přibylová

- Marcela Tylšová

- Eva Hanzlíčková

 

Seznam právních a vnitřních předpisů, podle kterých je možné vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

 

-          zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

-          zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

-          zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

-          zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

-          instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti

-          instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených

-          pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č.7/2004 ze dne 25.října 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

 

 

 

ePodatelna