obsah

Krajské státní zastupitelství v Praze

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna.

Krajské státní zastupitelství v Praze na základě nař.vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) zřizuje k přijímání a odesílání datových zpráv se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen “uznávaný elektronický podpis”) elektronickou podatelnu.

Elektronická podání je možné činit buď prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným (uznávaným) elektronickým podpisem, nebo na nosiči dat (CD, DVD, USB flash paměť). Nosič dat lze doručit do podatelny Krajského státního zastupitelství Praha v úředních hodinách. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@ksz.pha.justice.cz

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze podávat:

- e-mailem na adresu elektronické podatelny: podatelna@ksz.pha.justice.cz

- poštou na adresu: Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova 11, 110 01 Praha 1

- telefonem na č. 222 111 727.

2. Seznam zaměstnanců Krajského státního zastupitelství Praha, určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Pergerová Miluše

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (odesilatel podání musí vybrat jednu z uvedených přípon jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf (Portable Document Format standard ISO 32000-1:2008)

4. Seznam povolených typů nosičů dat

 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash paměť se soubory podepsanými uznávaným elektronickým podpisem
 • 5. Adresa umístění elektronické podatelny

  Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova ulice č. 11, 101 00 Praha 1

  6. Úřední hodiny elektronické podatelny pro příjem podání na technických nosičích dat

  pondělí

  7:30-16:00

  úterý

  7:30-16:00

  středa

  7:30-17:00

  čtvrtek

  7:30-16:00

  pátek

  7:30-15:00

  7. Příjem a zpracování elektronických podání.

  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou ve formě “Potvrzení o přijetí podání”, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li elektronické podání některou kontrolou, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
  • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost zařazena do spisové služby úřadu. Další postup při vyřizování podání se řídí příslušnými právními předpisy (zejména § 16a, § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů).
  • O konečném způsobu vyřízení podání bude podatel vyrozuměn písemně.
  • 8. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči státnímu zastupitelství právní úkony v elektronické podobě:

   Podněty k výkonu působnosti státního zastupitelství - § 16a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

   Stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství - § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

   Podněty podle trestního řádu - § 59 zák.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

   9. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

   10. Vzor potvrzení o doručení elektronicky podepsané datové zprávy.

   Potvrzení o přijetí podání ze dne DD.MM.RRRR

   Datová zpráva byla dnešního dne doručena elektronické podatelně Krajského státního zastupitelství v Praze: podatelna@ksz.pha.justice.cz

   Podání bude evidováno podle pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř.č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

   O dalším opatření a způsobu vyřízení podání budete vyrozuměn.

   S pozdravem

   ....................................................
   jméno a příjmení zaměstnance elektronické podatelny

   ePodatelna