obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Přihláška k přijetí

PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ

do přípravné služby justičního čekatele

2008

 

        Příjmení, jméno a titul:

 

    Adresa trvalého bydliště:

    PSČ:

    Okres:

    Kraj:

 

        Adresa pro zasílání korespondence, je-li od adresy bydliště odlišná:

 

 

        Datum narození:

        Rodné číslo:

        Telefon:

        Mobilní telefon: 

        e-mail:

        fax:

       

       Účast v předchozích výběrových řízeních:

       a) rok:

       b) termín:

       c) na funkci:

 

 

Přihlášku doručí uchazeč personálnímu oddělení Krajského soudu v Ostravě nejpozději do  1.9.2008.

 

Datum doručení přihlášky:

 

                     

 

PŘIHLÁŠKA

 

1.  Ukončení - předpokládané ukončení*) vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice:

 

 

2.  Jazykové znalosti včetně úspěšného složení státní zkoušky:

 

 

3.  Dosavadní právní praxe:

 

 

4. Zahraniční stáže:

 

 

5. Odborná publikační činnost:

 

6. K přihlášce je uchazeč povinen připojit :

a)   stručný životopis psaný vlastní rukou včetně stručného odůvodnění přihlášky o přijetí do konkrétní funkce, další dosažené odbornosti, vzdělání apod.,

b)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců,

c)   ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů **),

d)   lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce justičního čekatele a budoucí funkce soudce,

e)   ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě (§ 55 odst. 2 zákona č.  111/1998 Sb., o vysokých školách), a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti.

 

 *)   Nehodící se škrtněte

**)  Tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, kteří se narodili po 1.12. 1971!

 

 

7.      Prohlašuji, že jsem si plně vědom(a), že nabídku místa výkonu funkce justičního čekatele určuje příslušný krajský soud, že absolvování přípravné služby u konkrétního soudu nezakládá žádný nárok na určení budoucího místa výkonu funkce soudce, a že na případné budoucí jmenování do funkce soudce není, ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok.

 

8.      Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních  údajů souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů příslušným krajským soudem a s jejich dočasným předáním subjektům určeným k realizaci výběrového řízení vyhláškou č.303/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb., v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení na místa justičních čekatelů a k případnému vzniku pracovního poměru v uvedených funkcích. Beru současně na vědomí, že po skončení výběrového řízení mně budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji  bude příslušným krajským soudem  naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V ……………. dne…………. 2008                                        Podpis uchazeče:

 

 

ePodatelna