obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Základní informace o výběrovém řízení pro uchazeče

 

Základní informace

o  výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Ostravě v  roce 2008 a o podmínkách vzniku pracovního poměru a jeho obsahu

 

Zásady výběru uchazečů

Výběrové řízení do přípravné služby  vyhlašuje předseda Krajského soudu v Ostravě po projednání s Ministerstvem spravedlnosti podle potřeby obsazení volných míst justičních čekatelů.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba doručit personálnímu oddělení Krajského soudu v Ostravě nejpozději do 1. září 2008.

 

Výběr probíhá v pěti etapách.

            První etapa je zaměřena na posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky a její vyhodnocení. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady ani po výzvě ve lhůtě stanovené k jejich doplnění, předseda krajského soudu uchazeče z účasti na výběrovém řízení vyřadí.

Ve druhé etapě se formou písemného testu ověří na základě jednotné metodiky odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do přípravné služby. Metodiku a způsob vyhodnocení výsledků písemného testu připravuje Justiční akademie a schvaluje Ministerstvo spravedlnosti. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč, který při testu neuspěje, bude z výběrového řízení vyřazen. Uchazeč bude o tom písemně vyrozuměn.

Třetí etapa výběrového řízení spočívá v přijímacím pohovoru, jehož cílem je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí a předpokládané určení okresního soudu, u něhož bude čekatel vykonávat přípravnou službu. Přijímací pohovor provádí komise složená ze soudců působících v obvodu příslušného krajského soudu. Přijímacího pohovoru se účastní též zástupce Justiční akademie. Výsledkem je navržení nebo nenavržení uchazeče k přijetí. Uchazeč, který nebude navržen k přijetí, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení bude uchazeč písemně vyrozuměn.

Ve čtvrté etapě se uchazeč navržený u přijímacího pohovoru k přijetí podrobí psychologicko-diagnostickému vyšetření, které zajišťuje předseda krajského soudu. Cílem vyšetření je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce. Požadavky na osobnostní způsobilost uchazečů určuje Ministerstvo spravedlnosti  s přihlédnutím k poznatkům získaným od Justiční akademie a soudů. Výsledek vyšetření je jedním z podkladů pro přijetí uchazeče do přípravné služby. Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště vybraná Ministerstvem spravedlnosti na základě výběrového řízení. Výsledkem vyšetření je doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče. Podrobnosti o vyšetření je oprávněn sdělit uchazeči na jeho žádost mimo rámec výběrového řízení pouze ten, kdo vyšetření prováděl.

V páté etapě předseda krajského soudu přijímá uchazeče do přípravné služby a určuje místo jejího výkonu. Přihlíží přitom k výsledkům předchozích etap výběrového řízení a k vyjádření zástupce Justiční akademie při přijímacím pohovoru. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče do přípravné služby je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Uchazeč, který se bez důvodné omluvy nepodrobí některé z etap výběrového řízení, bude z výběrového řízení vyřazen. Rovněž bude vyřazen, nepředloží-li všechny požadované doklady či předloží-li chybně vyplněnou či neplatnou přihlášku.

 

      

Pracovní poměr

  1. Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního čekatele jsou: státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb. ).

 

  1. Pracovní poměr justičního čekatele se uzavírá na dobu určitou za podmínek ustanovení § 112 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění.

     

  1. Zaměstnavatelem je Česká republika – Krajský soud v Ostravě.

 

 

  1. Místem výkonu přípravné služby (místo výkonu práce) je okresní soud  v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Místo výkonu čekatelské praxe se určuje s přihlédnutím k potřebám krajského soudu, zajištění kvalitního průběhu přípravné služby, osobním poměrům uchazeče a předpokládanému budoucímu určení místa výkonu funkce soudce. Určení místa výkonu přípravné služby však nezakládá nárok na budoucí výkon funkce soudce u konkrétního soudu.

 

  1. Obsahem pracovního poměru je absolvování přípravné služby. Podrobnosti jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.303/2002 Sb., o výběru, přijímání, odborné přípravě a odborné justiční zkoušce a závěrečné zkoušce justičních a právních čekatelů, ve znění pozdějších předpisů.

 

            Úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na www.justice.cz (dále Ministerstvo spravedlnosti – Personální informace – Další personální informace).

 

 

 

ePodatelna