obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž státní zastupitelství jedná a rozhoduje a předpisů, které stanovují právo na informaci a povinnost informaci poskytnout

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

podle nichž státní zastupitelství jedná a rozhoduje

 

- ZÁKON č. 140/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

Trestní zákon

- ZÁKON č.141/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

o trestním řízení soudním (trestní řád)

- ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

- VYHLÁŠKA č. 23/1994 Sb.

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 7. ledna 1994

o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

- ZÁKON č. 99/1963 Sb.

ze dne 4. prosince 1963

Občanský soudní řád

OZNAČENÉ PRÁVNÍ NORMY NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNE K NAHLÉDNUTÍ PRACOVNICE PODATELNY

  

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

které stanovují právo na informaci a povinnost informaci poskytnout

 

 ZÁKON č. 106/1999 Sb.

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 § 2

 Povinnost poskytovat informace

   (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat  informace  vztahující  se  k  jejich  působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.

   (2) Povinnými  subjekty  jsou  dále  ty  subjekty,  kterým zákon svěřil  rozhodování  o  právech,  právem  chráněných  zájmech nebo povinnostech  fyzických nebo  právnických osob  v oblasti  veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

   (3) Zákon  se  nevztahuje  na  postup  při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy.

 

ZÁKON č. 141/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

o trestním řízení soudním (trestní řád)

 § 8a

Poskytování informací o trestním řízení

      (1) Orgány činné  v trestním řízení informují  o své činnosti veřejnost  poskytováním informací  sdělovacím prostředkům.  Přitom dbají toho, aby neohrožovaly  objasnění skutečností důležitých pro posouzení  věci,  nezveřejňovaly  o  osobách,  které  mají účast v trestním  řízení,  údaje,  které   přímo  nesouvisejí  s trestnou činností,   a  aby   neporušily  zásadu,   že  dokud   pravomocným odsuzujícím rozsudkem  není vina vyslovena,  nelze na toho,  proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst.2).

      (2) Z důvodů  uvedených v odstavci 1  orgány činné v trestním řízení odepřou poskytnutí informací.

 

 ZÁKON č.283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

 § 25

      (1) Státní  zástupci  jsou  povinni  zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v  souvislosti s výkonem povolání, a to i po skončení pracovního poměru.

      (2) Zprostit   mlčenlivosti  může   státního  zástupce  pouze ministr spravedlnosti.

 OZNAČENÉ PRÁVNÍ NORMY NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNE K NAHLÉDNUTÍ PRACOVNICE PODATELNY

ePodatelna