obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Důvod, způsob, podmínky a principy činnosti státního zastupitelství

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ SOUSTAVY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

  

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. prosince 1992

 Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl.80

 (1) Státní   zastupitelství  zastupuje   veřejnou  žalobu   v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

 (2) Postavení  a  působnost  státního  zastupitelství stanoví zákon.

 

 ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 § 1

 (1) Zřizuje  se  státní zastupitelství  jako  soustava  úřadů státu,  určených  k  zastupování  státu  v  případech stanovených zákonem.

 Soustava státního zastupitelství

 § 6

    (1) Soustavu  státního zastupitelství  tvoří Nejvyšší  státní zastupitelství,  vrchní  státní   zastupitelství,  krajská  státní zastupitelství  a  okresní  státní  zastupitelství;  v době branné pohotovosti  státu také vyšší a nižší polní státní zastupitelství.

      (2) Na  území  hlavního  města  Prahy  působí  městské státní zastupitelství  s působností  krajského státního  zastupitelství a obvodní  státní  zastupitelství  s  působností  okresních státních zastupitelství.  Na území  města  Brna působí  městské  státní zastupitelství s působností okresního státního zastupitelství.

 § 7

      (1) Sídla  státních  zastupitelství  a  obvody  jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů.

      (2) Ministerstvo   spravedlnosti   může   právním   předpisem  stanovit  výjimky   ohledně  sídel  a   územních  obvodů  státních zastupitelství a zřizovat jejich pobočky.*

_______

* VYHLÁŠKA č. 23/1994 Sb. Ministerstva spravedlnosti ze dne 7. ledna 1994 o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli /§ 7 V obvodu  Krajského státního zastupitelství  v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci./

§ 11

      (1) V  čele   každého  státního  zastupitelství   stojí  jeho vedoucí, který se podle  označení státního zastupitelství označuje jako  nejvyšší státní  zástupce, vrchní  státní zástupce,  krajský státní zástupce, okresní státní  zástupce, obvodní státní zástupce nebo   městský  státní   zástupce.  Vedoucího   státního  zástupce zastupuje jeho  náměstek nebo náměstci  v pořadí určeném  vedoucím státním zástupcem.

      (2) Za  státní  zastupitelství  jedná  jeho  vedoucí nebo jím pověřený státní zástupce.

  

PODMÍNKY A PRINCIPY ČINNOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

 

ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

  

ČÁST DRUHÁ

Působnost státního zastupitelství

 § 4

      (1) Státní  zastupitelství  podává  jménem  státu  obžalobu v trestním řízení  a plní povinnosti,  které mu v  souvislosti s tím trestní řád 1)  ukládá. Obžalobu nepodá  pouze v případech,  které stanoví trestní řád.

      (2) Další působnost státního zastupitelství v trestním řízení stanoví trestní řád.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),   ve znění pozdějších předpisů.

 § 4a

      Státní  zastupitelství  vykonává  v  rozsahu  a  za  podmínek stanovených  zvláštním  zákonem  dozor  nad  dodržováním  právních předpisů v  místech, kde se vykonává  vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda.

 § 5

      (1) Státní  zastupitelství   je  oprávněno  podat   návrh  na zahájení  občanského   soudního  řízení  anebo   vstoupit  do  již zahájeného  občanského  soudního  řízení  jen  v  případech, které stanoví zákon.

      (2) Procesní  postavení,  oprávnění   a  povinnosti  státního zastupitelství, které   podalo  návrh  na   zahájení  řízení  nebo vstoupilo do řízení, stanoví občanský soudní řád.

 § 42

      Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního  řízení  o  neplatnost   smlouvy  o  převodu  vlastnictví v  případech,   kdy   při   jejím   uzavírání  nebyla  respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.

 

ZÁKON č. 99/1963 Sb.

ze dne 4. prosince 1963

Občanský soudní řád

 

§ 35

      (1) Státní  zástupce může  vstoupit do  zahájeného řízení  ve věcech

 a) způsobilosti k právním úkonům,

 b) prohlášení za mrtvého,

 c) zápisu do obchodního rejstříku.

      (2) Státní  zástupce je  v  takovém  řízení oprávněn  ke všem úkonům, které  může vykonat účastník řízení,  pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.

  

ZÁKON č. 2/1991 Sb.

ze dne 4. prosince 1990

o kolektivním vyjednávání

 § 21

     Zaměstnavatel,   popřípadě   organizace   zaměstnavatelů  nebo státní zástupce  mohou podat  návrh  na  určení nezákonnosti  stávky ke krajskému soudu,  v  jehož obvodu  má sídlo příslušný  orgán, proti němuž  tento návrh  směřuje; návrh  nemá odkladný  účinek.

ePodatelna