obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Vyhlášení výběrového řízení na místa právních čekatelů

Vyhlášení výběrového řízení na místa právních čekatelů

státních zastupitelství

 

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje podle § 2 vyhlášky č. 303/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb. výběrové řízení k obsazení volných míst právních čekatelů státních zastupitelství.

 

Výběrové řízení se vyhlašuje pro obvody Městského státního zastupitelství v Praze a všech krajských státních zastupitelství v České republice.

 

Krajské státní zastupitelství předpokládá umístění právních čekatelů pro výkon čekatelské praxe následovně:

 

1 – OSZ Znojmo

1 – OSZ Zlín

1 – OSZ Vyškov

1 – OSZ Uherské Hradiště

1 – OSZ Třebíč

1 – OSZ Prostějov

1 – OSZ Jihlava

1 – OSZ Hodonín

1 – OSZ Břeclav

3 -  OSZ Brno – venkov

6 – MSZ Brno

 

 

Termín pro doručení přihlášky: do 31. března 2006 na sekretariát Krajského státního zastupitelství v Brně.

 

Podrobné informace o výběrovém řízení, včetně formuláře přihlášky jsou uveřejněny na internetové adrese www.justice.cz  (Ministerstvo spravedlnosti – Personální informace – Další personální informace) a jsou rovněž k dispozici na sekretariátu Krajského státního zastupitelství v Brně (slečna Monika Kryštofová – tel. 542 427 305).

 

 

 

JUDr. Petr Coufal

krajský státní zástupce

 

 

 

Další materiály k vyhlášení výběrového řízení na místa právních čekatelů státních zastupitelství 2006

KRAJSKÝ SOUD*):

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ*):

…………………………………………………………………….

______________________________________________________________________________

 PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ

do přípravné služby justičního čekatele *)

do čekatelské praxe právního čekatele*)

2006

 

        Příjmení, jméno a titul:

 

    Adresa trvalého bydliště:

    PSČ:

    Okres:

    Kraj:

 

        Adresa pro zasílání korespondence, je-li od adresy bydliště odlišná:

 

 

        Datum narození:

        Rodné číslo:

        Telefon:

        Mobilní telefon: 

        e-mail:

        fax:

       

       Účast v předchozích výběrových řízeních:

       a) rok:

       b) termín:

       c) na funkci:

 

 

Přihlášku doručí uchazeč personálnímu útvaru příslušného krajského soudu nebo  krajského státního zastupitelství*)  nejpozději do  31. 3. 2006.

Datum doručení přihlášky:

 

 

  Uchazeč je oprávněn podat přihlášku k přijetí pouze do jedné z uvedených funkcí a pouze k jednomu krajskému soudu nebo krajskému státnímu zastupitelství!

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

 

 

                         

 
PŘIHLÁŠKA

 

1.  Ukončení - předpokládané ukončení*) vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice:

 

 

2.  Jazykové znalosti včetně úspěšného složení státní zkoušky:

 

 

3.  Dosavadní právní praxe:

 

 

4. Zahraniční stáže:

 

 

5. Odborná publikační činnost:

 

6. K přihlášce je uchazeč povinen připojit :

a)   stručný životopis psaný vlastní rukou včetně stručného odůvodnění přihlášky o přijetí do konkrétní funkce, další dosažené odbornosti, vzdělání apod.,

b)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců,

c)   ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů **),

d)   lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce justičního  čekatele - právního čekatele*) a budoucí funkce soudce - státního zástupce*),

e)   ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě (§ 55 odst. 2 zákona č.  111/1998 Sb., o vysokých školách),   a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti. 

 

7.      Prohlašuji, že jsem si plně vědom(a), že nabídku místa výkonu funkce justičního (právního) čekatele  určuje příslušný krajský soud nebo krajské státní zastupitelství, že absolvování přípravné služby (čekatelské praxe) u konkrétního soudu nebo státního zastupitelství nezakládá žádný nárok na určení budoucího místa výkonu funkce soudce nebo státního zástupce,  a že na případné budoucí jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce není, ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok.

 

8.      Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních  údajů souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů příslušným krajským soudem nebo krajským státním zastupitelstvím, a s jejich dočasným předáním subjektům určeným k realizaci výběrového řízení vyhláškou č.303/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb., v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení na místa justičních - právních čekatelů*) a k případnému vzniku pracovního poměru v uvedených funkcích.  Beru současně na vědomí, že po skončení výběrového řízení mně budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že nevyžádané osobní údaje, budou příslušným krajským soudem nebo krajským státním zastupitelstvím využity v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.

 

 

V ……………. dne…………. 2006                                        Podpis uchazeče:

 

_______________

 

 

 

*)     Nehodící se škrtněte

**)  Tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, kteří se narodili po 1.12. 1971!

 

 

 

Základní informace

 

o  výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do přípravné služby nebo do čekatelské praxe  v  roce 2006 a o podmínkách vzniku pracovního poměru a jeho obsahu

 

Zásady výběru uchazečů

Výběrové řízení do přípravné služby vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti po projednání s předsedy krajských soudů nebo s krajskými státními zástupci podle potřeby obsazení volných míst čekatelů.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba doručit příslušnému krajskému soudu nebo krajskému státnímu zastupitelství v jehož obvodu má uchazeč zájem vykonávat čekatelskou praxi či přípravnou službu  nejpozději do  31. 3. 2006.

 

Výběr probíhá v pěti etapách.

            První etapa je zaměřena na posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky a její vyhodnocení. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady ani po výzvě ve lhůtě stanovené k jejich doplnění, předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce uchazeče z účasti na výběrovém řízení vyřadí.

Ve druhé etapě se formou písemného testu ověří na základě jednotné metodiky odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do přípravné služby. Metodiku a způsob vyhodnocení výsledků písemného testu připravuje Justiční akademie a schvaluje Ministerstvo spravedlnosti. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč, který při testu neuspěje, bude z výběrového řízení vyřazen. Uchazeč bude o tom písemně vyrozuměn.

Třetí etapa výběrového řízení spočívá v přijímacím pohovoru, jehož cílem je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí a předpokládané určení okresního soudu nebo okresního státního zastupitelství, u něhož bude čekatel vykonávat přípravnou službu. Přijímací pohovor provádí komise složená ze soudců nebo státních zástupců působících v obvodu příslušného krajského soudu nebo příslušného krajského státního zastupitelství. Přijímacího pohovoru se účastní též zástupce Justiční akademie. Výsledkem je navržení nebo nenavržení uchazeče k přijetí. Uchazeč, který nebude navržen k přijetí, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení bude uchazeč písemně vyrozuměn.

Ve čtvrté etapě se uchazeč navržený u přijímacího pohovoru k přijetí podrobí psychologicko-diagnostickému vyšetření, které zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti. Cílem vyšetření je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce nebo funkce státního zástupce. Požadavky na osobnostní způsobilost uchazeče určuje Ministerstvo spravedlnosti spolu s Justiční akademií a s přihlédnutím k poznatkům získaných od soudů a státních zastupitelství. Výsledek vyšetření je jedním z podkladů pro přijetí uchazeče do přípravné služby. Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště vybraná Ministerstvem spravedlnosti na základě výběrového řízení. Výsledkem vyšetření je doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče. Podrobnosti o vyšetření je oprávněn sdělit uchazeči na jeho žádost mimo rámec výběrového řízení pouze ten, kdo vyšetření prováděl.

V páté etapě předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce přijímá uchazeče do přípravné služby nebo čekatelské praxe, a určuje místo jejího výkonu. Přihlíží přitom k výsledkům předchozích etap výběrového řízení a k vyjádření zástupce Justiční akademie při přijímacím pohovoru. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče do přípravné služby nebo čekatelské praxe je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Uchazeč, navržený k přijetí, který nebyl přijat pouze z důvodu nedostatku volných funkčních míst, má právo podrobit se přijímacímu pohovoru u jiného krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství, pokud pro ně bylo též vyhlášeno výběrové řízení a pokud u nich jsou volná funkční místa čekatele. Uchazeč musí o přijetí do přípravné služby požádat nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o nepřijetí do přípravné služby příslušného předsedu soudu nebo příslušného krajského státního zástupce. Uchazeč bude o výsledku bezodkladně vyrozuměn.

Uchazeč, který se bez důvodné  omluvy nepodrobí některé z etap výběrového řízení bude z výběrového řízení vyřazen. Rovněž bude vyřazen nepředloží-li všechny požadované doklady či předloží-li chybně vyplněnou či neplatnou přihlášku.

 

      

Pracovní poměr

  1. Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního a právního čekatele jsou: státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb. ).

 

  1. Pracovní poměr justičního nebo právního čekatele se uzavírá na dobu určitou za podmínek ustanovení § 111 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů , a § 33 a násl.  zákona č. 283/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

     

  1. Zaměstnavatelem je Česká republika -  příslušný krajský soud nebo krajské státní zastupitelství v jehož obvodu bude čekatel vykonávat  čekatelskou praxi  nebo přípravnou službu.

 

  1. Místem výkonu přípravné služby nebo čekatelské praxe (místo výkonu práce) je okresní (obvodní) soud nebo státní zastupitelství České republiky. Místo výkonu přípravné služby nebo čekatelské praxe se určuje s přihlédnutím k potřebám krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství, zajištění kvalitního průběhu přípravné služby, osobním poměrům uchazeče a předpokládanému budoucímu určení místa výkonu funkce soudce nebo státního zástupce.  Určení místa výkonu přípravné služby nebo čekatelské praxe však nezakládá nárok na budoucí výkon funkce soudce nebo státního zástupce u konkrétního soudu nebo státního zastupitelství.

 

  1. Obsahem pracovního poměru je absolvování přípravné služby nebo čekatelské praxe. Podrobnosti jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti  č.303/2002 Sb., o výběru, přijímání, odborné přípravě a odborné justiční zkoušce a závěrečné zkoušce justičních a právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.

 

            Úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb., je k dispozici na www.justice.cz (dále Ministerstvo spravedlnosti – Personální informace – Další personální informace).

 

 

 

 

 

 

 

Metodika k obsahu a hodnocení písemného testu a přijímacího pohovoru, a kriteria pro posuzování osobnostní způsobilost uchazečů pro budoucí výkon funkce soudce a státního zástupce při psychologicko diagnostických vyšetřeních (§ 4 odst. 1, § 5 odst. 2, § 6 odst. 1 vyhlášky č. 303/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.)

 

 

I.

Obsah, forma, příprava, průběh a hodnocení písemného testu (§ 4 vyhlášky)

Obsah: Písemný test tvoří 50 otázek z jednotlivých oblastí práva, historie práva, úlohy a role soudní moci a nositele veřejné žaloby a všeobecných znalostí. Jednotlivé oblasti jsou zastoupeny takto:

a)      Úloha a role soudní moci vymezená Ústavou ČR, a podmínky výkonu funkce soudce nebo státního zástupce podle platné právní úpravy - 15 otázek

b)      Historie práva a soudnictví nebo prokuratury-státního zastupitelství - 10 otázek

c)      Trestní právo, občanské právo, správní právo, společenstevní právo - 15 otázek

d)      Všeobecný přehled ( politický, kulturní, historický apod.) - 10 otázek

Forma:  Každá otázka má předepsány 4 odpovědi, z nichž vždy pouze jedna je správná.

Příprava: Za správné a vyvážené sestavení písemného testu odpovídá předseda příslušného krajského soudu nebo krajský státní zástupce. Otázky včetně předepsaných odpovědí z jednotlivých oblastí zpracovávají členové poradního sboru pro výchovu čekatelů. Počet zpracovaných otázek z každé oblasti představuje minimálně čtyřnásobek počtu požadovaného do vlastního testu. Jednotlivé otázky musejí mít srovnatelnou náročnost.

Předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce z těchto otázek sestaví vlastní písemný test na základě náhodného výběru, při zachování počtu otázek v jednotlivých oblastech. Pro každé výběrové řízení je sestaven vždy test nový. Předseda příslušného krajského soudu nebo krajský státní zástupce odpovídá za utajení obsahu konkrétního písemného testu od jeho sestavení až do jeho zadání účastníkům. Použité ani nepoužité sestavené konkrétní písemné testy se nezveřejňují. Zveřejnění všech otázek navržených poradním sborem není vyloučeno.

Průběh: Předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce sdělí prokazatelným způsobem nejpozději 14 dnů předem termín konání písemného testu všem účastníkům, kteří se řádně a včas do výběrového řízení přihlásili. Stanovený termín je jednotný. Na uchazeče, který se ve stanovenou dobu nedostaví, se pohlíží jako na uchazeče, který při písemném testu neuspěl. Průběh testu řídí osoba pověřená předsedou příslušného krajského soudu nebo krajským státní zástupcem. Před zahájením zpracování testu sdělí pověřená osoba účastníkům podmínky pro jeho průběh, způsob hodnocení, způsob označení správné odpovědi, a dobu stanovenou pro provedení písemného testu. Pověřená osoba odpovídá po celou dobu konání testu za jeho řádný průběh.  Na uchazeče, který stanovené podmínky nebo řádný průběh poruší se pohlíží jako na uchazeče, který při písemném testu neuspěl i když splní dále stanovené kriterium bodů.

Hodnocení: Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem. Nezodpovězené otázky jsou považovány za nesprávné. Označení více než jedné odpovědi se považují za nesprávné. Podmínkou úspěšného zvládnutí písemného testu je získání nejméně 45 bodů.  Výsledek písemného testu se uchazeči sdělí ve lhůtě stanovené předsedou krajského soudu nebo krajským státním zástupcem.

Uložení dokumentace písemné zkoušky:

Kompletní dokumentaci o písemném testu včetně jejich vyhodnocení příslušný krajský soud nebo krajské státní zastupitelství archivuje po dobu 1 roku od konání písemného testu. Po jejím uplynutí je dokumentace skartována.

 

II.

Obsah  a hodnocení přijímacího pohovoru (§ 5 vyhlášky)

Obsah: Přijímací pohovor s uchazečem je zaměřen, v návaznosti na obsah písemného testu, k získání dalších podrobnějších základních informací o schopnostech uchazeče a jeho předpokladech pro budoucí výkon funkce soudce nebo státního zástupce. Cílem pohovoru je zejména zjištění

a) podrobnějších poznatků o znalosti základních odborných otázek spojených zejména s výkonem budoucí funkce soudce nebo státního zástupce,

b) základního přehledu o postavení soudce nebo státního zástupce podle zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství,

c)  znalosti organizace soudů a státních zastupitelství,

d)  představy o charakteru a zvláštnostech výkonu funkce,

e) základní orientace uchazeče v základních právních úpravách rozhodných pro výkon konkrétní budoucí funkce, se zaměřením zejména na základní přehled o vývoji procesních předpisů,

f)  míry základních znalostí teorie práva a ústavních základů výkonu funkce,

g) míry znalostí situace v obvodu krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu má budoucí funkci vykonávat (personální situace, hlavní problémy výkonu soudnictví nebo kompetencí státního zastupitelství),

h) představy o konkrétním místě výkonu funkce a možnostech profesní mobility ve vazbě na osobní poměry uchazeče,

 i) osobnostní charakteristiku uchazeče (osobní zájmy, zaměření, představa o profesním uplatnění, obecný kulturní a politický přehled, posuzování komunikačních schopností, schopnosti formulovat a odůvodnit názory na problematické otázky).

Hodnocení: Při hodnocení uchazečů je třeba

a)      stanovit způsob hodnocení uchazeče při pohovoru,

b)      stanovit způsob určení pořadí uchazečů pro konečné rozhodnutí komise. Kriteria rozhodná pro stanovení pořadí (např. souhrn bodů od jednotlivých členů komise, určení pořadí při závěrečném společném projednání úrovně všech účastníků pohovoru v komisi apod.) stanoví předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce.

c)      při celkovém hodnocení preferovat kritérium kvality uchazeče před ochotou obsadit konkrétní pracovní místo, a přihlížet též k vyjádření zástupce Justiční akademie,

d)      při dosažení shodného hodnocení uchazečů zajistit, aby konečné rozhodnutí o doporučení k přijetí vycházelo důsledně z  principu rovného zacházení s muži a ženami s přihlédnutím ke všem okolnostem, vyplývajícím z celkové personální situace v obvodu příslušného krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství.

           Princip rovného zacházení s muži a ženami musí být důsledně respektován i při konečném rozhodování předsedy krajského soudu nebo krajského státního zástupce o přijetí  uchazeče.

e)      Dbát na náležité odůvodnění umístění uchazeče a jeho doporučení či nedoporučení k přijetí do přípravné služby nebo čekatelské praxe.

           V případech, kdy uchazeč splnil všechna stanovená kriteria pro přijetí, ale přijat nebyl pouze pro nedostatek volných funkčních míst stanovených pro obvod krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství, je příslušný krajský soud nebo krajské státní zastupitelství povinno tuto skutečnost uvést v písemném sdělení uchazeči o jeho nepřijetí do přípravné služby nebo čekatelské praxe.

 

III.

Kriteria pro psychologicko diagnostická vyšetření uchazečů (§ 6 vyhlášky)

Požadavky na osobnostní způsobilost uchazečů představují v podstatě zadání pro vybraná psychologická pracoviště, která budou provádět psychologicko diagnostická vyšetření uchazečů, jejichž prostřednictvím je částečně ověřováno splnění jedné ze zákonných podmínek stanovených pro možnost výkonu budoucí funkce soudce nebo státního zástupce, kterou je podmínka morálních vlastností uchazeče o funkci soudce nebo státního zástupce, a tím též pro funkci justičního nebo právního čekatele, dávajících záruku, že bude funkci řádně zastávat.

 

Pro psychologicko diagnostická vyšetření se stanovují tato kriteria:

  1. zralost osobnosti

  2. osobnost jako celek ve vztahu k normě

  3. emoční a sociální zralost

  4. psychická robustnost (vitalita, energetický potenciál, efektivnost vynakládání psychických sil, odolnost vůči zátěži úkolové a časové, psychická pružnost, osobní psychické tempo, schopnost přiměřené razance při řešení úkolu – řešení v přiměřeném čase, schopnost klást přiměřený odpor, neúzkostnost)

  5. schopnost plánování a realizace pracovního výkonu

  6. schopnost věcně správně a rychle rozhodnout

  7. vlastnosti „Já“ ovlivňující rozhodnutí (sebejistota, sebevědomí, sebedůvěra, sebecit, velikost představy o sobě samém, důležitost představy o sobě, stálost představy o sobě, poměr mezi rozumovostí a citovostí)

  8. volní vlastnosti (pasivní na sebe zaměřené – sebeovládání, vytrvalost, aktivní směřující do sociálního okolí – obecná rozhodnost, prosazování vlastních idejí, přiměřená průbojnost)

  9. odolnost vůči chronické pracovní únavě (emoční vyprahnutí – „vyhoření“)

10. sociabilita (schopnost spolupráce, schopnost efektivně jednat s osobami různé morální, vzdělanostní a sociokulturní úrovně, a s osobami vykazujícími znaky ztráty duševní rovnováhy, rozsah stereotypů chování – vstřícnost, opatrnost, obezřetnost, široká paleta vzorců chování, nepřiměřené omezení)

11. schopnost empatie

12. kvalita motivace k pracovnímu výkonu a povolání

13. tvořivost v praktickém životě a při myšlenkovém zvládání pracovních úkolů

14. smysl pro etiku, osvojení morálky (schopnost efektivně, správně a s vědomím odpovědnosti myslet a jednat v rozhodovací situaci, diskrétnost)

15. intelektové předpoklady (celková úroveň rozumového nadání a jeho struktura, flexibilita myšlení a styl řešení myšlenkových úloh, styl jednání v zátěžové a nové situaci, schopnost učit se v nových situacích)

16. chování v zátěžové nebo nové situaci z hlediska rychlosti a přesnosti

17. verbální schopnost po stránce formální a obsahové (rozsah slovní zásoby, slovní plynulost, schopnost vyjadřovat se logicky, srozumitelně a s ohledem na partnera v komunikaci)

18. schopnost zaměřit pozornost v úkolové situaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna