obsah

Okresní státní zastupitelství v Šumperku

Základní informace o poskytování informací

Poučení

 

         Informace k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen “inf.zák.”).

 

a) Důvod, způsob založení, principy činnosti

 

                   Okresní státní zastupitelství byla zřízena zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jako článek soustavy úřadů státu
k zastupování státu. Okresní státní zastupitelství :

aa)    podává jménem státu obžalobu v trestním řízení a plní       povinnosti, které mu trestní řád ukládá,

ab)    je oprávněno vstoupit do zahájeného občanského soudního řízení
ve věcech :

         a) ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení,

         b) ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li
o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu,

         c) ve věci ochrany proti domácímu násilí,

         d) o svéprávnosti,

         e) o prohlášení za mrtvého,

         f) o určení data smrti,

         g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (dále jen „zdravotní ústav“) nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb,

         h) o umoření listin,

         i) o některých otázkách týkajících se právnických osob.

         Ve věcech uvedených v písm. b) až e) a g) může státní zastupitelství podat návrh na zahájení řízení.

ac)     podává návrh na určení neplatnosti smlouvy o převodu      vlastnictví   podle § 42 zákona o státním zastupitelství

ad)    vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech,
         kde se  vykonává     ochranná nebo ústavní výchova.

 

         Jako  představitel zájmů  státu je při  výkonu své  působnosti povinno využívat prostředky, které  mu poskytuje zákon a vykonávat svou činnost tak, aby jeho zásah byl v souladu se zákonem, rychlý a účinný.

         V čele okresního státního zastupitelství stojí okresní státní zástupce, kterého zastupuje jeho náměstek. Za státní zastupitelství jedná okresní státní zástupce nebo jím pověřený státní zástupce.

 

b) Organizační struktura, místo a způsob, jak získat příslušné informace

 

ba)    Organizační struktura Okresního státního zastupitelství v Šumperku :

okresní státní zástupce - Mgr. Jaroslav Horák,

náměstkyně okresního státního zástupce - Mgr. Dagmar Seidlová,

státní zástupci,

vedoucí správy -   Jitka Havelková,

správní pracovnice.

 

bb) Neposkytují se informace o

*       utajovaných skutečnostech (§ 7 inf.zák.)

*       probíhajícím trestním řízení (§ 11 odst.4 písm.b/ inf.zák.)

*       rozhodovací činnosti soudů (§ 11 odst.4 písm.b/ inf.zák.)

*       osobnosti a soukromí osoby a jejích majetkových poměrech včetně zaměstnanců státního zastupitelství (§ 8 a § 10 inf.zák.)

*       obchodním tajemství (§ 9 odst.1 inf.zák.)

*       skutečnostech vztahujících se výlučně k vnitřním pokynům
a personálním předpisům (§ 11 odst.1 písm.a/ inf.zák.)

*       připravovaných rozhodnutích (§ 11 odst.1 písm.b/ inf.zák.)

*       duševním vlastnictví podle zvláštního předpisu (§ 11 odst.2 písm.c/ inf.zák.).

 

bc)     Stížností  lze  napadnout  každé  usnesení  vyšetřovatele
         nebo  policejního  orgánu. Usnesení   státního   zástupce lze          stížností       napadnout  jen v těch  případech, kde to  zákon výslovně
         připouští a jestliže rozhoduje ve věci v prvním stupni.

 

bd)    Nestanoví-li  zákon  něco  jiného,  může  stížnost  podat
         osoba, které se  usnesení přímo dotýká nebo která  k usnesení
         dala podnět svým  návrhem, k němuž  ji zákon opravňuje.

 

be)     Stížnost  se  podává  u   orgánu,  proti  jehož  usnesení stížnost
         směřuje,  a to do tří  dnů od oznámení usnesení; jestliže se
         usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému
         zástupci  nebo obhájci,  běží lhůta  od toho  oznámení, které bylo provedeno nejpozději, osobám, které podle zákona mohou podat          stížnost ve  prospěch obviněného, končí  lhůta k podání  stížnosti týmž          dnem jako obviněnému.

 

bf)     Jestliže  lhůta k  podání stížnosti  již všem  oprávněným osobám  uplynula a  stížnosti  nebylo  vyhověno orgánem, jehož
         rozhodnutí bylo stížností napadeno, předloží věc k rozhodnutí
         vyšetřovatel  nebo  policejní  orgán  státnímu  zástupci, který
         vykonává  nad přípravným  řízením  dozor,  a jde-li  o stížnost
         proti usnesení, k němuž tento  státní zástupce dal souhlas nebo
         pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

bg)    Při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán
         správnost  všech výroků napadeného  usnesení, proti nimž  může stěžovatel podat stížnost, a  řízení předcházející napadenému
         usnesení.

 

bh)    Na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství lze podat stížnost, o níž rozhodne vedoucí státního zastupitelství, pokud stížnost směřuje proti tomuto
         vedoucímu, rozhodne o stížnosti nadřízený státní zástupce;
         obdobný postup je při podání stížnosti na průtahy ve vyřizování
         agendy.

 

bi)     Státní zastupitelství je povinno přijmout i petici jemu
         adresovanou a naložit s ní způsobem stanoveným v zákoně č.
         85/1990 Sb.

 

bk)    Okresní státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení
         informuje o své činnosti veřejnost poskytováním informací
         sdělovacím prostředkům postupem podle § 8a trestního řádu.
         Pokud se žádost týká již takto zveřejněné informace, bude
         žadateli do 7 dnů sděleno, kde si ji může vyhledat.

 

bl)     Pokud je trestní spis na okresním státním zastupitelství, může
         do něj nahlížet obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich
         obhájci a zmocněnci a další osoby za podmínek podle § 65
         trestního řádu, jiné osoby tak mohou činit jen pokud je toho třeba
         k uplatnění jejich práv.

 

c)       Stížnost, návrh, podnět, žádost lze podat u státního zástupce,
         jehož jméno bude žadateli sděleno na podatelně. U tohoto
         státního zástupce lze také nahlédnout do právních předpisů
         upravujících postup dle bodu b) tohoto poučení.

 

d) Postup při žádostech o informace

 

da)    žádost se podává ústně nebo písemně; touto formou vždy, když na          ústní žádost nebyla podána dostatečná informace (§ 13 inf.zák.)

db)    z písemného podání musí být zřejmé, kdo je činí; jinak se žádost
         odloží (§ 14 inf.zák.), což se nikomu nesděluje

dc)     v případě, že se žádost netýká působnosti státního zastupitelství,
         žádost bude odložena a  tato odůvodněná skutečnost bude sdělena do 7           dnů ode dne doručení žádosti žadateli, jinak požadovaná informace          bude poskytnuta do 30 dnů (§ 14 odst.3 písm.b,c/ inf.zák.); při ústním         podání se poskytne na místě.

dd)    lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit až
         o 10 dnů jen ze závažných důvodů, které musí být do jejího
         uplynutí žadateli sděleny (§ 14 odst.5 inf.zák.)

de)     pokud písemné žádosti byť i jen zčásti nebude vyhověno, bude
         o tom vydáno odůvodněné rozhodnutí s poučením o opravném
         prostředku (§ 15 inf.zák.); stejné účinky má i nevydání
         rozhodnutí (§ 15 odst.4 inf.zák.)

df)     není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta,
         a nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně
         podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
         (§ 13 odst.2 inf.zák.)

dg)    proti rozhodnutím o odmítnutí a nevyhovění žádosti lze podat
         odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo
         od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se
         podává u Okresního státního zastupitelství v Šumperku
         a rozhodovalo by o něm Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

 

e) Nejdůležitější předpisy

 

         Okresní státní zastupitelství jedná a rozhoduje zejména podle trestního zákona (zák.č.140/1961 Sb.), trestního řádu (zák.č.141/1961 Sb.), občanského soudního řádu (zák.č.99/1963 Sb.), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a zákona o státním zastupitelství v platných zněních,
do nichž je možno nahlédnout u státního zástupce, který žádost přijímá.

 

f) Úhrady za poskytování informací

 

         Za poskytnutí informace se souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   požaduje úhrada:

 

(1) Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranná - 2,- Kč

b) oboustranná - 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná - 3,- Kč

b) Oboustranná - 4,- Kč

 

Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

 

Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 

Společná ustanovení

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů
na poštovní služby.

(2) Výše nákladů na pořizování kopií spisů nebo jejich částí dle § 65 odst. 1 trestního řádu se požaduje ve stejné výši, jak výše uvedeno ohledně úhrady
za poskytování informací.

 

g)      Do výroční zprávy v oblasti poskytování informací za uplynulý
         rok  je možno nahlédnout po 1. březnu následujícího roku (§ 18   inf.zák.).

                  

                                                                  Okresní státní zástupce :

                                                                       Jaroslav Horák

 

ePodatelna