obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Příjem žádostí a dalších podání

Přijímání a vyřizování podání Okresním státním zastupitelstvím v Chebu

 

Právní úkony, které je možno činit vůči Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu, jejich náležitosti včetně příslušných právních předpisů:

Zákon č. 283/1993 Sb.,o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů
   Podle ustanovení § 16a  odst. 1 zákona o státním zastupitelství se podání posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit písemně, telegraficky, telefaxem, dálnopisem,  prostředky elektronické pošty nebo ústně do protokolu.

   Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se podatel po státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených náležitostí  a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě tím, kdo podání učinil, doplněno, okresní státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje proto, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání bez opatření založí. 

   Obsahuje-li podání potřebné náležitosti a jeho vyřízení je v působnosti okresního státního zastupitelství,  jeho důvodnost bude přezkoumána. O způsobu vyřízení je třeba vyrozumět podatele nejpozději do dvou měsíců od doručení podání, tuto lhůtu  lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu nelze získat podklady potřebné pro vyřízení podání, o tom je potřeba oznamovatele písemně vyrozumět.

   Toto se netýká podání činěných vůči státnímu zastupitelství podle zvláštního právního předpisu, jímž je např. trestní řád.


Ve smyslu výše citovaného ustanovení § 16a zákona o státním zastupitelství lze u Okresního státního zastupitelství v Chebu činit následující druhy podání:

- podnět k výkonu dohledu nad činností  okresních státních  zastupitelství v obvodu působnosti KSZ v Plzni a nad postupem státních zástupců působících u krajského státního zastupitelství  a to za využití vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a porobnostech o úkonech prováděných právními čekateli


   Dohled je výkonem oprávnění stanovených tímto zákonem k zajištění řídících a kontrolních vztahů mezi různými stupni státních zastupitelství a uvnitř jednotlivých státních zastupitelství při výkonu působnosti státního zastupitelství (§12c zákona).
   Výkon dohledu se zaměřuje zejména na dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a v činnosti státních zástupců, dodržování pokynů vyššího státního zastupitelství a vedoucích státních zástupců, na organizaci a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy (§ 1 odst. 1 vyhlášky).

   Nejblíže vyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat dohled nad postupem nejblíže nižších státních zastupitelství ve svém obvodu, t.j. Krajské státní zastupitelství v Plzni vůči Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu.  Při výkonu dohledu je oprávněno dávat jim k jejich postupu písemné pokyny (§ 12d zákona).

   Vedoucí státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chebu je oprávněn vykonávat dohled nad postupem státních zástupců působících u tohoto státního zastupitelství, a dávat jim pokyny k postupu při vyřizování věcí v příslušnosti tohoto státního zastupitelství (§ 12e zákona).

   Po vyřízení podnětu k výkonu dohledu další obsahově shodné podněty státní zástupce nepřezkoumává a podatele o jejich přijetí nevyrozumívá (§ 1 odst. 4 vyhlášky).
  

podnět k podání návrhu na zahájení řízení podle § 42 zákona o státním zastupitelství

   V případě, kdy při uzavírání smlouvy o převodu vlastnictví, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků,  může státní zastupitelství podat  návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost takové smlouvy.  Příslušnost státního zastupitelství se v těchto případech řídí příslušností soudu, který o takovém návrhu rozhoduje. Okresní státní zastupitelství  může tudíž podat návrh pokud k jeho projednání je příslušný okresní soud.

podnět ke vstupu do zahájeného  řízení ve věcech určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení - § 35 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

- podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině - § 35 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

- podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy - § 35 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

- podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti  - § 35 odst. 1 písm. d) o.s.ř.

-podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech způsobilosti k právním úkonům  - § 35 odst. 1 písm. e) o.s.ř.

- podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech prohlášení za mrtvého - § 35 odst. 1 písm. f) o.s.ř.

- podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče - § 35 odst. 1 písm.gf) o.s.ř.

stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním  zastupitelství)

   Každý je oprávněn  podat stížnost při plnění úkolů  státního zastupitelství nebo na nevhodné chování  státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství.
   Okresní státní zástupce v Chebu je příslušný vyřídit stížnost, která směřuje proti  státnímu zástupci a ostatním zaměstnancům zařazených u  okresního státního zastupitelství.

   Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené; vyžaduje-li to řádné vyšetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby proti nimž stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí stěžovateli v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění  zjištěných závad.  Lhůtu dvou měsíců k vyřízení stížnosti nelze překročit. 

   Je-li v téže věci  podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to je třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit. 

   K přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný  vedoucí státní zástupce nadřízený  vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, v podmínkách Okresního státního zastupitelství v Chebu je jím krajský státní zástupce v Plzni.

Trestní řád a vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,  zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu těchto právních předpisů lze činit u Okresního státního zastupitelství v Chebu následující druhy podání:

trestní oznámení (§ 59 odst. 1, 2 a 4 předposlední věta, § 158  odst. 2)
   Trestní oznámení je podáním, jež se posuzuje  vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo certifikát připojí k podání.

   V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství.
   Pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu neplatí  další podmínky, postačí, že na jeho základě lze učinit závěr o tomto podezření. Z tohoto důvodu se prošetřují i nepodepsaná podání, pokud splňují uvedené podmínky.

žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce podle  § 157a odst. 1 a odst. 2

   Ten proti němuž se trestní řízení vede a poškozený mají právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního  zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. Žádost není vázána žádnou lhůtou a státní zástupce ji musí  neprodleně vyřídit a o výsledku přezkoumání žadatele vyrozumět.
   Žádost o odstranění průtahů v řízení  nebo závad v postupu státního zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství.

Opravné prostředky

stížnost proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chebu vydaného v I. stupni v trestní věci

   Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.

   Usnesení státního zástupce je možno napadnout jen v těch případech, kdy to zákon výslovně stanoví a jestliže rozhoduje v prvním stupni.

   Stížnost se podává u orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje, t. j. u Okresního státního zastupitelství v Chebu, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§143 odst. 1 tr. řádu).
   Oznámením se děje zpravidla doručením opisu usnesení (§137 odst. 1 tr. řádu).
   Stížnost lze podat písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Stížnost nelze podat telefonicky.
   Zákon nevyžaduje žádné další obsahové nebo formální náležitosti stížnosti. Každé podání se ovšem posuzuje vždy podle svého obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno (§ 59 odst. 1 tr. řádu). Ze stížnosti musí být minimálně patrno, kdo ji podává a proti kterému rozhodnutí směřuje a musí být podepsáno a datováno (§59 odst. 4 tr. řádu).
   Stížnost lze opřít o nové skutečnosti a důkazy (§ 145 odst.2 tr. řádu).
   Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, pokud se nedotkne změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení (§ 146 odst. 1 tr. řádu), jinak jí státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chebu předloží nadřízenému státnímu zastupitelství, t.j. Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni, nebo v zákoně uvedených případech (§146a odst. 1 tr. řádu) soudu (§ 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu).

- odvolání 

   Proti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  je možno podat odvolání a to u Okresního státního zastupitelství v Chebu, o němž rozhodne nadřízený orgán – Krajské státní zastupitelství v Plzni.

stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

   Žadatel  je oprávněn také k podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, např. tehdy, pokud po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace  nebyla žadateli informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stejně tak pokud se žadatel nespokojil s odkazem na zveřejněnou informaci. Stížnost může být písemná či ústní, podaná do protokolu u okresního státního zastupitelství a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, případně ode dne doručení sdělení o postupu povinné osoby. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán – Krajské státní zastupitelství v Praze.

 Podání  žaloby pro zmatečnost podle § 231 odst. 2  o.s.ř. ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 o.s.ř.

   Žalobu pro zmatečnost podle § 231 odst. 2 o.s.ř. ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 o.s.ř. je oprávněno podat státní zastupitelství příslušné podle § 7odst. 2 zákona o státním zastupitelství ve spojení s § 235a odst. 1 o.s.ř.

Petice

   I na okresní státní zastupitelství má každý právo sám nebo společně  s jinými se obracet se  žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).
   Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních,. politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti  a nesnášenlivosti z těchto důvodů a nebo k násilí nebo k hrubé neslušnosti (§ 1 odst. 4 citovaného zákona).

   Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno  jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště  toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (§ 5 odst. 1 citovaného zákona).

   Státní orgán, jemuž je petice adresována,  je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do pěti dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).

   K obsahu petic zasahujících do plnění  povinností orgánů činných v trestním řízení se v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 nepřihlíží.

 

ePodatelna