obsah

Rejstřík trestů Praha

Rok 2017

Registr smluv

Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od uvedeného data jsou všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH uveřejňovány v informačním systému registru smluv.

Strana 1/1

ePodatelna