obsah

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Povinně zveřejněné informace


Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a)

     Okresní soud v Ústí nad orlicí vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii, o stížnostech.

Obecné principy:

·        Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

·       Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem.

·       Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící krajského soudu jsou voleni krajským zastupitelstvem na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího.

·        Soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce, stanoví procesní předpisy.

b)

     Organizační strukturu, místo a způsob jak získat příslušné informace upravuje rozvrh práce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který je k nahlédnutí ve správní kanceláři nebo v rubrice Všeobecné informace na této webové stránce.

c)

     Žádost o informace, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat písemně v podatelně soudu (I. patro, č.dv. 27); ústní stížnosti a ústní žádosti o informace lze podat u ředitelky správy soudu Blanky Ledererové (I. patro, č.dv.29).

     Opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí o nevyhovění žádosti nebo odepření informace se podávají v podatelně tohoto soudu. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možné ve lhůtě do 15ti dnů od doručení rozhodnutí podat u našeho soudu odvolání. O odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to ve lhůtě do 15ti dnů od předložení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je navíc přezkoumatelné soudem dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

d)

     Výroční zpráva soudu za uplynulý rok bude vždy zveřejněna do 1.března následujícího roku. Výroční zpráva je k nahlédnutí ve správní kanceláři.

e)

     Soud neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu.

    Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.

 

ePodatelna