obsah

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Základní právní předpisy upravující postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu

 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 93/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 576//1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
 • Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
 • Vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • Vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 • Instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

Všechny předpisy jsou publikovány ve Sbírce zákonů, do níž lze nahlédnout u každého okresního soudu, městského či obecního úřadu, a to v úředních hodinách.
Tyto základní předpisy na požádání zapůjčí k nahlédnutí justiční stráž v přízemí budovy soudu.


Opravné prostředky:

 V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu, proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doruční písemného vyhotovení rozhodnutí (rozsudku, usnesení, platebního rozkazu). Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.
 • V trestním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo trestním příkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání, které se podává u soudu, který rozsudek vydal, a to do 8 dnů od doručení opisu rozsudku. Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost, která se podává rovněž u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do 3 dnů od oznámení usnesení. Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor, který se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do 8 dnů od jeho doručení. Přípustnost podání odvolání, stížnosti a odporu upravuje trestní řád.
 • Rozhodnutí vydaná jak v občanskoprávním tak v trestním řízení obsahují poučení o přípustnosti opravného prostředku.
 • Odvolání nebo stížnost nemůže podat ten, kdo se práva odvolání nebo stížnosti platně vzdal.
 • ePodatelna