obsah

Okresní soud Praha - východ

Opatření předsedy soudu

 

ČESKÁ REPUBLIKA -OKRESNÍ SOUD PRAHA-VÝCHOD

Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1

tel. 221 729 311 (399), fax.: 222 325 572 (571)

e-mail: sekretariat@osoud.phav.justice.cz, ID datové schránky:zyaabwu

 

Naše sp. zn. 40Spr.1099/2012                                                       V Praze dne 15. května 2012

 

 

Opatření předsedy soudu ze dne 15. května 2012 ohledně úhrady nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

I.

Účel a rozsah působnosti

 

Toto opatření upravuje sazby za poskytování informací Okresním soudem Praha – východ podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

 

II.

Právní úprava

 

Podle § 17 odst. 1 zákona jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle § 17 odst. 3 zákona požaduje-li povinný subjekt za poskytnutí informace úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před podáním informace.

 

III.

Vymezení

 

V souladu s ust. § 17 zákona, jsou-li informace Okresním soudem Praha – východ poskytovány za úhradu, děje se tak dle nákladů uvedených v Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011, čj. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník náhrad za poskytování informací.

 

IV.

Účinnost

 

Zrušuje se opatření předsedy soudu sp. zn. 40Spr 1041/2011 ze dne 3.1.2011.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. května 2012.

 

V Praze dne 15. května 2012

                                                                 Mgr. Martin Dostál

                                                  předseda Okresního soudu Praha - východ

 

________________________________________________________________________________________

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR

ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV,

kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů1), v souladu s nařízením vlády

č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle

zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen

„sazebník“):

§ 1

Náklady na pořízení kopií

(1) Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranná - 2,- Kč

b) oboustranná - 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná - 3,- Kč

b) Oboustranná - 4,- Kč

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným

subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou

prodeje tohoto výtisku.

§ 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné

pořizovací ceny.

§ 3

Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

§ 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se

výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně

rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících

na každého pracovníka.

§ 5

Společná ustanovení

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy,

přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně

rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

2

§ 6

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 15. července 2011.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Jiří Pospíšil

____________________

1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb.,

zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb.,

zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

ePodatelna